Tonga soa

Andriamanitra manavao

Andriamanitra manavao

« ANDRIAMANITRA MANAVAO »

Mila fanavaozana ny fianantsika zanak’olombelona noho ny fiasan’ny ota izay ”fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56. Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: ”Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5. Fa ”ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena ” Isa.60:2, dia ny fahafatesana manarona izao rehetra izao. Koa ny vokany dia fahasimbana sy fahavoazana amin’ny lafiny maro: tsy fahasalamana, fikorotanan’ny tokantrano sy ny fiaraha-monina, sns. Ary na dia ny ao amin’ny tokantranon’Andiamnitra aza, dia avela hanjaka ny fieremana mihoatra noho ny fahefan’i Kristy Lohan’ny fiangonana. Dia eo ny tsy fahononan-tena amin’ny haitraitra, ny fitiavan-tena mihoampampana sy ny tsy fanajana izay masina, araka ny fanambaran’ny Apostoly Paoly (2 Tim.3:2-3).
Raha akapoka, dia mahenika ny fahalovana ary takona ny fahavazan’ny Filazantsara, izay ”herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino” Rom.1:16. Tena ilaina ny fanavaozana; saingy, indrisy, tsy hain’ny olona izany. Fa hoy ny Apostoly Paoly: ” Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko; fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko” Rom.7:19, ary noho izany dia hoy ny fitarainany: ”Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24. Fa hoy Jesosy: ”Tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa” Mat.9:17.
Tian’Andriamanitra ny hanavao izay rehetra nohariany,mba ho velona indray, indrindra ny fontsika olombelona, izay efa tontan’ny ota. Koa dia mitaona ny olona rehetra Izy hanatona sy handray Azy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izay niteny hoe: ”Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. Ary ny Fanahy [Fanahy Masina], Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany” Jao.7:37b-39a.
Ho amin’izany dia hoy Jesosy: « RAISO NY FANAHY MASINA » Jao.20:22.
© D.Rabarihoela Bruno

Facebook “Pejin’ny Fifohazana”

www.hifiradio.org webradio HiFi 24 ora / 7 andro: fampianarana, hira, …

Finaritra ! Tonga soa eto amin’ny www.hifi-madanet.org

Ity tranon-kala ity dia natao hampita ny filazantsaran’i  Jesosy Kristy izay « herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra  mino » Rom.1 :16. Ary miaraka amin’izany ? dia sehatra misokatra natao hifandraisana sy hifanakalozana mba hampandroso ny fahalalana ny tenin’Andriamanitra  mitondra fahazavana sy fiainana ho an’izao tontolo izao.

Koa dia mandrosoa mandray ny sakafom-panahy mahasoa, ho hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anao (Oha.4 :22).