Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite 21-26 Septambra 2015

« Andriamanitra no Tompo«

Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahalalana, dia mora amin’ny olona ny manao ho Andriamanitra izay tsy andriamanitra akory. Na ny zava-boary izany, izay tsy noharian’ny olona toy ny afo, rano, sns., na koa ny zavatra namboarin’ny tanan’olona toy ny sokitra (Eks.20:4), na koa izay ananan’ny olona, toy ny harena, sns (Lio.12:19). Fa Iray ihany no tena Andriamanitra tokony hivavahana sy hiankohofana ary tompoina (Deo.6:13), Izay miseho eo amin’i Jesosy Kristy « Teny tonga nofo » (Jao.1:14a). Izy no nahariana izao rehetra izao (Jao.1:2). Sambatra ny mino Azy sy miray antoka Aminy, fa « Izay mino ny Zanaka no manana fiainana mandrakizay » Jao.3:36.

Alatsinainy 21: Fantaro fa Andriamanitra no Tompo. « Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy » Deo.32:39a. Vakiteny 1: Jak.4:7-12. Vakiteny 2: Deo.32:39-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.32:39. Fitarihan-kevitra:Fohy ny fisainan’ny olona, ary mora manadino izy. Koa dia mampahatsiahy ny maha-Izy Azy ny Tompo toy ny nampitenenany an’i Mosesy tamin’ny Zanak’Isiraely hoe: « Izaho, Izay Izy hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay » Eks.3:14. Izany dia teny manambara fa Tokana Andriamanitra, koa dia Izy ihany no tokony hivavahana (Deo.6:13). Anefa koa teny fanomezana toky lehibe fa mitoetra tsy miova Izy, ary mahatoky ny teniny. Hoy Jesosy: « Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona » Mat.24:35

Talata 22: Mankalazà an’i Kristy ho Tompo. « Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony » Fil.1:21. Vakiteny 1: Mar.8:34-38. Vakiteny 2: Fil.1:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:21. Fitarihan-kevitra: Tompo indrindra Jesosy Kristy. Hoy Izy: « Ny zavatra rehetra natolotry ny Raiko Ahy » Mat.11:27a. Ary « Izaho sy ny Ray dia Iray ihany » Jao.10:30. Mahazo tombony izay manaiky an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjiny. Resy lahatra ny amin’izany ireo mpianany raha nanontaniany hoe: « Hianareo koa va mba te-hiala? ». Dia namaly Azy izy ireo nanao hoe: « Hankany amin’iza moa izahay Tompo ô? Hianao no manana ny teny fiainana mandrakizay » Jao.6:68. Inona no atao? « Manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo » 1 Pet.3:15a.

Alarobia 23: Jesosy Kristy no Andriamanitra Tompon’ny aina. « Hoy Jesosy tamin’ny olona: Vahao izy, ka avelao handeha » Jao.11:44b. Vakiteny 1: 1 Mpan.17:17-24. Vakiteny 2: Jao.11:41-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.11:43-45. Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy manambara ny maha-Tompo Azy: « Izaho no Voalohany sy Farany, dia Ilay velona; efa maty Aho, nefa, indro, velona mandrakizay mandrakizay sady manana ny fanalahidin’ny fahafatesana sy ny fiainan-tsi-hita. Apok.1:18. Fa Izy no manana ny fahefana hamoha ka tsy hisy hanidy, ary hanidy ka tsy hisy hamoa (Apok.3:7). Fahefana hamonjy sy hamelona ny fahefany, ka hoy Izy: « Satria velona aho, dia ho velona koa hianareo »Jao.14:19d.

Alakamisy 24: Andriamanitra no Tompon’ny famelan-keloka. « Dia hoy Izy tamin-dravehivavy: Voavela ny helokao » Lio.7:48. Vakiteny 1: Efes.1:1-7. Vakiteny 2: Lio.7:40-50. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.7:48-50. Fitarihan-kevitra:Andriamanitra tia mamela heloka mba tsy hahavery ny olona (Sal.86:5). Fa voasoratra hoe: « Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao » Jao.3:17. « Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy » Rom.8:1. Fa « novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay miampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana » Kol.2:14. Fa « Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an’izao tontolo izao koa » 1 Jao.2:2.

Zoma 25: Henoy ny feon’ny Tompo. « Izay mandre dia ho velona » Jao.5:25b. Vakiteny 1: Ezek.37:1-10. Vakiteny 2: Jao.5:24-29. Toriteny 1 (safi). Toriteny 2: Jao.5:25. Fitarihan-kevitra:Hery sy fahavelomana ny tenin’Andriamanitra (Heb.4:12). Izy no nahariana izao rehetra izao (Jao.1:3), ary manangana na dia ny maty aza (Mar.5:41). Sambatra indrindra izay mandre sy mandray ny tenin’Andriamanitra. Inona ny fanalahidy? Mihavàna amin’Andriamanitra ary manàna firaisana amin’i Jesosy, fa toky lehibe no omeny izay manaiky sy mandray Azy. Hoy Izy: « Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy » Jao.10:27.

Asabotsy 26: Maneke an’Andriamanitra.

« Dia namaly Tomasy ka nanao taminy hoe:Tompoko sy Andriamanitro » Jao.20:28. Vakiteny 1: Fil.2:5-11. Vakiteny 2: Jao.20:20-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:28-29. Fitarihan-kevitra: Ahazoana rariny sy isandratana eo imason’Andriamanitra ny finoana. Fa hoy Jesosy tamin’ilay vehivavy narary nandritra ny roambin’ny folo taona izay sitrana rehefa nanendry ny somotraviavin-dambany: « Matokia, ry zanako- vavy, ny finoanao no efa nahavonjy anao » Mat.9:22. Fa hoy ny Tompo:  » Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana » Heb.10:38a. Koa « raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy » Heb.11:6a. « Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy » Sal. 34:8. Amin’ny finoana no andraisana izany.

Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org ary azo afarana amin’ny madanet@orange.mg.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *