Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite * Oktobra 12-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO

« Andriamanitra manavotra ny mpanota »

 

Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very ka manao fanavotana ho azy. Hoy Izy: « Tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy » Ezek.33:11. Ho an’izay tsy mbola mahalala izany planim-panavotan’Andriamanitra izany dia mbola miala nenina Izy maniraka ny mpanompony rehetra hitory ny Filazantsaran‘i Jesosy Kristy « mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay » Jao.3:16b.

Alatsinainy 12: Andriamanitra manavotra ny olony.

« Miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho » Isa.44:22b.

Vakiteny 1: Lio.15:11-24. Vakiteny 2: Isa.44:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.44:22.

Fitarihan-kevitra: Satria tsy hain’ny olona ary tsy vitany ny manavotra ny tenany, dia nanao fanavotana ho azy ny Tompo. Hoy ny Soratra Masina: « Fa fony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy tamin’ny fotoan’andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina; fa angamba hisy ihany ny sasany sahy maty asa hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin’ny fahatezerana ankehitriny, rehefa nohamarinina tamin’ny rany isika » Rom.5:6-9.

Talata 13: Andriamanitra manandratra ny olona navotany.

« Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo » Kol.3:4.

Vakiteny 1: 1 Jao.3:1-2. Vakiteny 2: Kol.3:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:4.

Fitarihan-kevitra: Nanaiky ny hanetry tena tokoa Jesosy Kristy ka tonga hamonjy ny very ary hanandratra azy avy amin’ny fahafaham-baraka noho ny ota ho amin’ny voninahitry ny fahamasinany. Hoy ny fanoharana nataon’i Jesosy: « Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very » Lio.15:4-6.

Alarobia 14: Tsy voafetra ny fitiavan’Andriamanitra manavotra ny olona.

« Moa tsy tokony hovahana ho afaka amin’izany fatorana izany amin’ny andro Sabata va? » Lio.13:16b.

Vakiteny 1: Isa.53:1-6. Vakiteny 2: Lio.13:10-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.13:15-16.

Fitarihan-kevitra: Na amin’n yfotoana na tsy amin’ny fotoana (2 Tim.4:2) dia vonona ny hanafaka mandrakariva ny olona amin’ny adiny ny Tompo. Tsy manao tsinontsinona ny fahoriany Izy na manetsin-tadìny amin’ny fitalahoany. Fa hoy indrindra ny toky omeny: « Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao » Sal.50:15. Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana tokoa Jesosy (Sal.46:1), sady sakaizan’ny mpanota, ka miteny manao hoe: « Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy » Jao.6:37b.

Alakamisy 15: Jesosy Kristy no Avotra ho an’izao tontolo izao.

« Izy no avotra noho ny fahotantsika » 1 Jao.2:2a.

Vakiteny 1: Efes.1:1-7. Vakiteny 2: 1 Jao.2:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:2.

Fitarihan-kevitra: Hoy Jaona mpanao batisa raha nanondro an’i Jesosy tonga nanatona azy : « Indro ny Zanak’ondrin’An-driamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao! » Jao.1:29. Fanomezan’Andriamanitra sarobidy indrindra ny ananana an’i Jesosy. Fa voasoratra hoe: « Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba, tahaka ny volafotsy sy ny volamena, no nanavotana anareo tamin’ny fitondran-tena adala, izay azonareo tamin’ny nentin-drazana, fa ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina » 1 Pet.1:18-19.

Zoma 16: Andriamanitra manome tokim-panavotana.

« Matokia, anaka , voavela ny helokao » Mat.9:2b.

Vakiteny 1: Mika 7:18-20. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 ’safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.

Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: « Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy » Isa48:22. Fa maningotra ny eritreritry ny olona ny tsiny vokatry ny ota amam-pahadisoana nataony. Andriamanitra kosa tsy tia mitahiry heloka fa tia mamela heloka indrindra ka miteny aminy manao hoe: « Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany » Isa.1:18-19.

Asabotsy 17: Andriamanitra miantso ny mpanota hanavotra azy

« Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota » Mat.9:13b.

Vakiteny 1: Isa.55:6-11. Vakiteny 2: Mat.9:3-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:11-13.

Fitarihan-kevitra: Maty ary very mandrakizay ny taranaka mpanota raha tsy noho ny famindrampon’Andriamantra izay tia mamonjy ny olona. Mahagaga indrindra ny fitiavan’Andriamanitra izay nampiloa-bava ny mpaminany hanao hoe: « Iza no Andriamanitra tahaka Anao, Izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoan’ny sisa amin’ny lovany? Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy, Fa tia famindram-po » Mika 7:18.

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *