Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite * Oktobra 05-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN‟ANDRO

 » Matahora an’Andriamanitra  »

 

Fitarihan-kevitra ankapobe: « Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana » Oha.1:7a. Izany dia ny fanekena Azy ho Tompo sy ny fankatoavana ny teniny. Manda fiarovana amin’ny andro mahory izany (2 Tim.3), dia ny androm-pihemorana, andron’ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanaranam-po, kanefa koa andron’ny fitsaran’Andriamanitra (2 Pet.2:3). Toy izany no naneken’i Noa hamboa-tra ny sambo fiara ho famonjena, na dia teo aza ny eso nataon’ireo mpiara-belona taminy ka naharingana azy ireny. Jesosy Kristy no manda famonjena natsangan’Andriamanitra, « mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay » Jao.3:16b.

Alatsinainy 05: Matahora an‟Andriamanitra fa Tompo Izy.

« Jehovah Andriamanitrao no hatahoranao; Izy no hotompoinao » Deo.10:20a.

Vakiteny 1: Lio.12:1-7. Vakiteny 2: Deo.10:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.10:20.

Fitarihan-kevitra: Ny Filazantsaran‟ny fahasoavan‟Andriamanitra dia miasa ho amin‟ny fanatanterahana ny lalàna hahasoa. Hoy Jesosy: « Tsy tonga aho handrava, fa hanatanteraka » Mat.5:17. Hoy koa Paoly Apostoly: « Koa mahafoana ny lalàna amin’ny finoana va isika? Sanatria izany! fa mampiorina tsara ny lalàna isika » Rom. 3:31. Vohizin‟ny fitaizana maoderina mantsy ny tsy hatahotra na iza na iza mba ?hampivelatra ny maha-olona?. Izany koa no ataon‟ny mpitory ny Filazantsara sasany, izay mandà ny fampianarana ny lalàna sy ny tahotra an‟Andriamanitra, ary tsy mitaona ny olona hibebaka noho ny fandikana ny lalàna. Izay manaiky an‟i Jesosy ho Tompo kosa dia manaiky ho fehezin‟ny ?lalàn‟i Kristy? Gal.6:2.

Talata 06: Minoa fananarana.

« Aza tia izao tontolo izao,… fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay » 1 Jao.2:15a,17b.

Vakiteny 1: Heb.12:4-12. Vakiteny 2: 1 Jao.2:7-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:15-17.

Fitarihan-kevitra: Natoky tena ho « firenena voafidin‟Andriamanitra sy nanaovan‟Andriamanitra fanekem-pitahiana » ny Isiraely ka mora nivadika taminy. Fa hoy ny didy voalohany: « Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany » Eks.20:3. Na dia efa tafita ny Ranomasina Mena azy izy, dia indrisy fa « ny ankabiazany dia tsy sitrak‟Andriamanitra, fa naringany tany an‟efitra » (1 Kor.10:5). « Izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika, mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny nilan„ireny » (1 Kor.10:6). Matahora an‟Andriamanitra ary afoizo « ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra » (2 Pet.4:3).

Alarobia 07: Ny fitiavan-karena tsy handovana ny fanjakan‟ny lanitra.

« Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny manan-karena amin’ny fanjakan’Andriamanitra! » Mar.10:23.

Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Mar.10:17-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.10:21-23.

Fitarihan-kevitra: Misy tokoa ny olona tsy matahotra an‟Andriamanitra fa matoky ny harenany ary manompo fieremana, kanjo fahaverezana no hiafarany. Toy izany no tantaran‟ilay lehilahy nanan-karena izay tsy mba niantra an‟i Lazarosy nahantra sy ferena; fa raha ity farany noraisin‟i Abrahama teo an-tratrany tany an-danitra, izy kosa nikaikaiky nitady vonjy tanatin‟ny afo mandoro (Lio.16:19-31). Hoy Jesosy: « Inona moa ny soa azon‟ny olona raha azon‟izao tontnolo izao kanefa very ny ainy[ny fanahiny]? » Mar.8:36. Matahora an‟Andriamanitra, ary katsaho Jesosy, tena harena mandrakizay.

Alakamisy 08: Andriamanitra miray antoka amin‟izay matahotra Azy.

« Ny fisainan’i Jehovah asehony amin’izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy » Sal.25:14.

Vakiteny 1: Jao.15:9-16. Vakiteny 2:Sal.25:12-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.25:14.

Fitarihan-kevitra: Tsy tahotra mampandositra na mampihataka amin‟Andriamanitra tsy akory ny atao hoe « tahotra an‟Andriamanitra », fa fanajana lehibe sady ambony indrindra ary fankatoavana ny teny sy ny sitrapon‟Andriamanitra. Ho an‟izay manao izany, dia manao fanekena aminy Izy hoe: ?Izaho ho Andriamaniny ary izy ho oloko? Jer.31:33b. Ary dia omeny azy ny Fanahy Masina izay mampianatra azy ny zavatra rehetra, eny, ?na dia ny saina lalina izay an‟Andriamanitra aza? (1 Kor.2:10).

Zoma 09: Andriamanitra mitahy izay matahotra Azy.

« Ny Anjelin’i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy » Sal.34:7.

Vakiteny 1: 1 Kor.15:1-10. Vakiteny 2: Sal.34:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:7.

Fitarihan-kevitra: Sambatra izay matahotra an‟Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra, ka miankina Aminy. Tsy mitsahatra misahirana miahy sy miambina azy Izy na andro na alina tahaka ny anakandriamasony (Deo.32:10/ Zak.2:12). Toky lehibe izay tsy azo ampihorohoroina no raisiny avy amin‟ny Tompo: « Fiadanana ho anareo » Jao.20:19.

Asabotsy 10: Andriamanitra mamaly ny olona araka ny finoany.

« Izay mino sy atao batisa no hovonjena; izay tsy mety mino no hohelohina » Mar.16:16.

Vakiteny 1: Heb.10:26-31. Vakiteny 2: Mar.16:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.16:16.

Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahampian‟ny fahalalany ny Soratra Masina, dia misy mihevitra fa samy ho tafiditra ny fanjakan‟ny lanitra avokoa ny olombelona rehetra, na ny mino na ny tsy mino. Ataony izany, hoy izy, satria « Andria-manitra dia fitiavana » 1 Jao.4:16, ka tsy tiany ny hahafoy ny olona ho very (Ezek.33:11). Kanefa tsy azo foanana na hamaivanina ny asa fanavotana ny mpanota vitan‟i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ary Andriamanitra koa manaja ny safidin‟ny olona hahavoavonjy azy na hahavery azy. Hoy Jesosy: « Maro no antsoina, fa vitsy no fidina » Mat.22:14, dia izay nanaiky Azy ka « nomeny hery ho tonga zanak‟Andriamanitra » „Jao.1:12). Ireo no mandova ny fanjakany (Rom.8:16).

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *