Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite * 19-26 Oktobra 2015

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO

« Mitadiava an’Andriamanitra »

 

Fitarihan-kevitra ankapobe: Andro itadiavana ny Tompo tokoa izao, satria andro mahory (2 Tim.3:1). Fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy tokoa Izy. Ary raha ny marina, dia Izy mihitsy no mitady ny olona rehetra mba hahita Azy. Hoy Jesosy: « Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very » Lio.19:10. Meteza ho hitan’Andriamanitra sy ho vangiany. Ho an’izay mangetaheta hahita Azy sy hihaona Aminy dia hoy Izy: « Fiadanana ho anareo » Jao.20:19.

Alatsinainy 19: Andriamanitra miantso hitady Azy.

« Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho,! Inty Aho! » Isa.65:1b.

Vakiteny 1: Rom.9:14-26. Vakiteny 2: Isa.65: 1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.65: 1.

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tokoa dia tsy mahafoy ny olona ho very na ho rembin’ny fahavalony, dia ny devoly. Antsoiny avokoa ny olona rehetra hanatona Azy, ary ny olony izay variana dia antsoiny hiverina Aminy. Ho azy rehetra ireo dia hoy ny teniny: « He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary hianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena » Isa.55:1.

Talata 20: Andriamanitra manaiky ho hitan’izay mitady Azy.

« Fa izay manatona an’Andriamanitra dia mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy »Heb.11:6.

Vakiteny 1: Heb.11:6. Vakiteny 2: Deo.4:23-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.11:1-6.

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia tsy miafina amin’izay mitady Azy. Fa « izay mitady no mahita » hoy Jesosy (Mat.7:8b). Hoy ny Tompo raha nananatra sy nampahery ny olony: « Ary Jehovah hampiely anareo any amin’ny firenen-tsamy hafa;… Kanefa any hianao no hitady an’i Jehovah Andriamanitrao ka hahita Azy, raha mitady Azy amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra » Deo.4:27,29.

Alarobia 21: Manatòna an’Andriamanitra. ISAN-TAONAN’NY FIFOHAZANA TOBY 238-67ha [jereo ny fandaharana].

« Aoka isika hanatona amin’ny fo marina sy amin’ny fahatokiana be avy amin’ny finoana » Heb.10:22a.

Vakiteny 1: 1 Jao.3:18-24. Vakiteny 2: Heb.10:19-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:19,22.

Fitarihan-kevitra: Manatona an’Andriamanitra? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Ny madio no isehoanao fa madio; Ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina » 2 Sam.22:27. Hoy Jesosy: « Sambatra izay madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra » Mat.5:8. Toky no omeny: « Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy » Jao.6:37b.

Alakamisy 22: Tadiavo Andriamanitrao.

« Aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao » Isa.41:10b.

Vakiteny 1: Mat.7:7-14. Vakiteny 2: Isa.41:8-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.41:10.

Fitarihan-kevitra: Aza miherikerika tahaka ny vadin’i Lota izay tsy nizotra mahitsy tamin’ny lalany fa mbola nitodika nijery ny fandravan’i Jehovah an’i Sodoma sy Gomora, ka nanjary vongan-tsira! (Gen.19:26). Jereo Jesosy! Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Koa amin’izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mbamin’ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy » Heb.12:1-2a.

Zoma 23: Jesosy no tadiavo.

« Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro » Mat.21:42a.

Vakiteny 1: Heb.10:26-31. Vakiteny 2: Mat.21:33-44. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:42.

Fitarihan-kevitra: Nolavin’ny olona tokoa Jesosy noho ny faharatsian’ny fony mpanota. « Fa tonga tany amin’ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy » Jao.1:11. Fa niteny ratsy sy namandrika Azy hatrany no nataon’ireo jiosy, ary nifofo Azy ambara-pahafatiny teo amin’ny hazo fijaliana! Fa « ny ankohonan’ny olona ihany no fahavalony » hoy Jesosy, ary « Tsy misy mpaminany tsy hajaina, afa-tsy amin’ny taniny sy ny mpianakaviny ihany » Mat.13:57. Izy anefa no Anarana voafidin’ny Ray ho Mpamonjy izao tontolo izao (Mat.1:21). Sambatra izay mahita Azy ka mandray Azy, « Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany » Jao.1:12.

Asabotsy 24: Andriamanitra manasa ny olona hiverina Aminy.

« Mankanesa atỳ amin’ny fampakaram-bady hianareo » Mat.22:4d.

Vakiteny 1: Isa.58:1-6. Vakiteny 2: Mat.22:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:4.

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy manadino ny olony, ka mandefitra sy mahari-po ny amin’ny fahatsontsany. Mampiomana ny olony kosa Izy handeha amn’ny fahamarinana ka ho mendrika ny fanasana lehibe izay ataony ao amin’ny fanjakany. Izy ireo no ambaran’ny tenin »Andriamanitra manao hoe: « Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan’ny seza fiandrianan’Andriamanitra izy ka manompo Azy andro aman’alina eo amin’ny tempoliny; ary Ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano-lainy handrakotra azy » Apok.7.

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *