Fiombonam-bavaka Alahady XXI manaraka ny Trinite 26-31 Oktobra 2015

“Fantaro Andriamanitrao“

Fitarihan-kevitra ankapobe: Fantaro Andriamanitra sady Andriamanitrao. Ao aminy ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra; ary ao Aminy indrindra no misy ny tokim-pamonjena na ho amin’tiy fiainana ity na ho amin’ny ho avy, dia fiainana mandrakizay. Hoy ny Tompo: “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao” Jao.17:3. Koa dia fantaro Andriamanitrao!

Alatsinainy 26: Fantaro Andriamanitrao. “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah” Sal.34:8a.
Vakiteny 1: Mar.7:31-37. Vakiteny 2: Sal.34:8-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:8
Fitarihan-kevitra: Tsara ny mahafantatra ny momba an’Andriamanitra, toy ny amin’ny alalan’ny zava-boary izay asan’ny tanany (Rom.1:20). Saingy ny hoe “Fantaro Andriamanitra” dia teny fanentanana ny olombelona tsirairay mba hitady sy hahita Azy, hihaona Aminy ary hahalala Azy mivantana sy manokana, toa an’i Paoly Apostoly niteny nanao hoe:”Fantatro izay inoako” 2 Tim.1:12. Ny mahatanteraka izany dia ny fihaonana amin’i Jesosy Kristy “Teny tonga nofo ka nonina tamintsika (Jao.1:14). Hiteny izy tahaka an’i Tomasy nanao hoe : “Tompoko sy Andriamanitro” Jao.20:28.

Talata 27: Fantaro Jesosy.
“Fa hianareo kosa manao Ahy ho iza?” Mat.16:16.
Vakiteny 1: Mat.16:13-17. Vakiteny 2: Kol.1:24-2.3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.2:3.
Fitarihan-kevitra: Tsy mitovy ny valin-teny omen’ny olona momba an’i Jesosy raha nanontany Izy “Ataon’ny olona ho iza moa ny Zanak’olona?” Mat.16:13. Fa “ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny làlanareo kosa tsy mba lalako, hoy Jehovah. Fatahaka ny ahavon’ny lanitra noho ny tany no ahavon’ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo” Isa.55:8-9. Milaza izany fa ny fanambarana avy amin’ny Ray any an-danitra no ahazoana mahafantatra an’i Jesosy, dia Izy manao hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. “Fa tsy nofo aman-dra no naneho izany, fa ny Raiko Izay any an-danitra” hoy Jesosy (Mat.16:17b).

Alarobia 28: Ny Fanahy Masina no mampahafantatra an’Andriamanitra.
“Ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:20.
Vakiteny 1: 1 Kor.2:6-11. Vakiteny 2: Jao.15:17-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:20.
Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina no Vavolombelona tsy mandainga ny amin’Andriamanitra, Fanahin’ny fanambarana tokoa Izy (Esprit de révélation) izay midina avy ambony ka omena ny mino mba handraisany ny fahalalana momba an’Andriamanitra sy ny asany ary ny fanjakany Izy. Fa voasoratra hoe: “Fa araka ny voasoratra hoe: Izay tsy mbola hitan’ny maso ary tsy mbola ren’ny sofina, na niditra tao am-pon’ny olona, na inona na inona no efa namboarin’Andriamanitra ho an’izay tia Azy (Isa. 64. 3), dia isika no nanambaran’Andriamanitra izany tamin’ny Fanahy; fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:9-10.

Alakamisy 29: Ao amin’ny Soratra Masina no ahafantarana an’Andriamanitra. “Dinihinareo ny Soratra Masina,… ireny no manambara Ahy” Jao.5:39.
Vakiteny 1: 2 Tim.3:10-17. Jao.5:30-47. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao..5:39.
Fitarihan-kevitra: Marina indrindra fa ny Soratra Masina irery ihany no hanovozana ny fahalalana momba an’Andriamanitra, fa tsy ny ady hevitra filozôfika samihafa, na ny “angano fanaom-bavy antitra” (1 Tim.4:7). Fa voasoratra hoe: “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim.3:16-17.

Zoma 30: Fantaro Andriamanitra miahy ny olony. “Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina” Lio.18:7a.
Vakiteny 1: Sal.18:1-6. Vakiteny 2: Lio.18:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.18:7-8.
Fitarihan-kevitra: Na dia “Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah, Tompon’ny maro, no anarany, lehibe amin’ny fisainana sy mahery amin’ny atao” Jer.32:18-19 aza ny Tompo, dia mitsinjo kosa hatramin’ny kely sy bitika ary ny malemy indrindra Izy, dia ny olona mpanota izay noraisiny ho an’ny tenany ary atsangany handova an’Andriamanitra sy ho mpiray lova amin’i Kristy (Rom.8:17). Fa ny anarany atao hoe “Mahagaga” (Isa.9:5).

Asabotsy 31: Ny hataky ny raiamandreny ho an’ny zanany “Mangataka ho anareo mba hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony hianareo…” Kol.1:9.
Vakiteny 1: 3 Jao.1:1-7. Vakiteny 2: Kol.1:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.1:9-10.
Fitarihan-kevitra: Maneho ny fitiavan’ny ray ny zanany tokoa izany teny izany, izay tsy mety ho tafandry mandry raha tsy tonga amin’ny fahafenoana ny fahalalana an’Andriamanitra ny zanany. Izay no fahamarinana ho azy araka ny tenin’i Jaona Apostoly eto manao hoe: “Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *