Fiombonam-bavaka Alahady XXII. manaraka ny Trinite * 02-07 Novambra 2015

“Andriamanitra no Tompo“

Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra no Tompo ka manao famaliana sy mitsara. Ary dia mamaly ny olona araka ny asany Izy.Tsy tia antsika mpanota ho very anefa Izy, koa dia manao fahamarinana ho antsika amin’ny alalan’ny fanavotana antsika, dia ny famelana ny helontsika sy ny fanamasinana antsika. Tanteraka izany ho an’izay rehetra mahatsiaro mibebaka Aminy, fa “raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin’ny tsi- fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9.

Alatsinainy 02: Andriamanitra, Tompo Tokana.
“Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra” Deo.7:9.
Vakiteny 1: Mat.6:19-24. Vakiteny 2: Deo.7:9-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.7:9.
Fitarihan-kevitra: Maro sy samy hafa ny zavatra ataon’ny olona ho “Andriamanitra”. Ireny rehetra ireny anefa dia zava-poana tsy miteny sady tsy mahavonjy. Hoy ny Tompo ny amin’izay manompo sy mionkohoka aminn’ny andriamanitsi-izy:
“Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokitra sy miarahaba tena ny amin’ny andriamani-tsi-izy; Miankohofa eo anoloan’i Jehovah ianareo andriamanitra rehetra” Sal.97:7. Ary ao amin’ny fahasaro-piarony dia hoy Izy amin’ny olony: “Ny sarin-javatra voasokitra, izay andriamaniny, dia hodoranareo amin’ny afo; aza mitsiriritra ny volafotsy na ny volamena izay eo aminy, na maka izany ho anao, fandrao ho voafandriny hianao, fa fahavetavetana eo imason’i Jehovah Andriamanitrao izany” Deo.7:25.

Talata 03: Ny Tompo mahalala ny Azy.
« Ny Tompo mahalala ny Azy » 2 Tim.2:19a.
Vakiteny 1: Jao.10:11-15. Vakiteny 2: 2 Tim.2:19-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.2:19.
Fitarihan-kevitra: Mety hisy ny olona sasany hihevitra sy matoky fa efa tafiditra ny fanjakan’ny lanitra izy ary isan’izay mandova ny fiainana mandrakizay. Toy izany tokoa ny fisainany satria manao asa soa izy eo amin’ny fiaraha-monina, mazoto mivavaka sy mandray anjara sy adidy eo amin’ny fiangonana, sns. Ny Tompo anefa mahalala nyAzy ka manavaka ny Azy sy ny tsy Azy, koa izay vita fihavanana Aminy no fantany, ary izay manana firaisana Aminy no ampandovany ny fanjakany. Ho azy ireo dia hoy Izy: “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana …” Mat.25:34.

Alarobia 04: Ny Tompo mitsara ny zavatra rehetra.
“Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy haseho” Mar.4:22.
Vakiteny 1: Heb.4:12-13. Vakiteny 2: Mar.4:21-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.4:22.
Fitarihan-kevitra: Niezaka ny hanafina ny tsy fahamarinany ireo mpitari-pivavahana teo amin’ny firenena Jiosy, kanefa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ary tsy mazahaka ny fitaka omban’ny fihatsarambelatsihy. Nananatra mafy azy ireo tokoa Jesosy mba hibebahany ka nanao hoe: “Lozanareo, mpanora-dalàna sy Fariseo, mpihatsaravelatsihy! fa diovinareo ny vohon’ny kapoaka sy ny lovia, nefa ny ao anatiny dia feno rombaka sy tsi-fahononana. Ry Fariseo jamba! diovy aloha ny atin’ny kapoaka sy ny lovia, mba ho madio koa ny vohony” Mat.23:25-26.

Alakamisy 05: Andriamanitra Tompon’ny fanavotana ny olona
”(Izy) natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika » Rom.4:25
Vakiteny 1: Jao.1:19-31. Vakiteny 2: Rom.4:18-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.4:25.
Fitarihan-kevitra: Mahagaga sy mahavariana indrindra ny fitiavan’Andriamanitra tsy tia ny olona mpanota ho very. Satria tsy misy marina na dia iray aza isika (Rom.3:10), dia natolony ny tenany ho avotra noho ny ota, koa maty Izy noho ny ota mba hahavelona antsika kosa ao amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: “fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:7-8.

Zoma 06: Andriamanitra manamasina ny olony.
”Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.
Vakiteny 1: Heb.10:8-18. Vakiteny 2: Jao.17:6-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:17.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny tenin’Andriamanitra: “izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14. Ary noho izany dia hoy baiko omeny: ”Mitenena amin’ny fiangonana, dia ny Zanak’Isiraely rehetra, hoe: Aoka ho masina hianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo” Lev.19:2. Mitady fahamasinana va hianao? Matokia an’i Jesosy ary miraisa Aminy, fa voasoratra hoe: “Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin’ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy” Heb.2:18.

Asabotsy 07: Andriamanitra miantra izay mibebaka.
“Ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona” Sal.51:17b.
Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-9. Vakiteny 2: Sal.51:10-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.51:17.
Fitarihan-kevitra: Tsy mba Andriamanitra tia mitahiry heloka ny Tompo, na dia Mpitsara marina aza Izy. Ny fanamarinan-tena no tsy tiany satria mahadiso hevitra ny olona sy mahavery azy. Ho an’ny mpanota izay mibebaka amin’ny fony eo hiverina amin’Andriamanitra sy hihavana Aminy dia hoy Jesosy: “Voavela ny helony be, fa be fitiavana izy” Lio.7:47.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *