Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania 18-23 Janoary 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania 18-23 Janoary 2016
“Ny Mesia Mpaminany”

Fitarihan-kevitra: Mpaminany lehibe no efa tonga eto amintsika.
Alatsinainy 18: Ny Mesia Mpaminany maneho ny voninahitr’Andriamanitra.
“Izany no nataon’i Jesosy tao Kana any Galilia ho voaloham-pamantarana, ka nasehony ny voninahiny” Jao.2:11.
Vakiteny 1: 1 Mpanj.18:36-40.
Vakiteny 2: Jao.2:1-11.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Jao.2:8-11.
Fitarihan-kevitra:

Talata 19: Ny Mesia mpaminany, iraka mahatoky.
”Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona nainona h oazy, afa-ts izay hitany ayaon’ny Ray” Jao.5:19a.
Vakiteny 1: Rom.15:14-22.
Vakiteny 2: Jao.5:19-23.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Jao.5:19
Fitarihan-kevitra:

Alarobia 20: Ny mpaminanin’Andriamanitra miteny ny tenin’Andrimanitra.
”Mpaminany no hatsangako ho azy … ka hataoko ao am-bavany ny teniko” Deo.18:18.
Vakiteny 1: Jao.3:28-36.
Vakiteny 2: Deo.18:15-19.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Deo.18:18.
Fitarihan-kevitra:

Alakamisy 21: Ny faminaniana marina.
”Raha faminaniana, dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana” Rom.12:6b.
Vakiteny 1: 1 Jao.3:16-20.
Vakiteny 2: Rom.12:6-16.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Rom.12:6.
Fitarihan-kevitra:

Zoma 22: Minoa ny Mesia Mpaminany.
”Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36
Vakiteny 1: Jao.3:31-36.
Vakiteny 2: 2 Tan.20:13-21.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Jao.3:35-36
Fitarihan-kevitra:

Asabotsy 23: Andriamanitra momba ny mpaminaniny.
”Ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy” Ezek.2:5.
Vakiteny 1: Mat.23:29-39.
Vakiteny 2: Ezek.2:1-10.
Toriteny 1 (safidy).
Toriteny 2: Ezek.2:4-5.
Fitarihan-kevitra:

Alatsinainy 09: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra. ”Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny mpanjaka, ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny” Isa.32:1. Vakiteny 1: Rom.14:11-18. Vakiteny 2: Isa.32:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.32:1. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manendry fanjakana sy manome fahefana ho an’ny olona mba hanaovany ny fahamarinana sy hahatonga fiadanana ho azy. Koa ny fahefana omeny dia ny hampandrosoana ny firenena sy hanomezana voninahitra an’Andriamanitra. Izay rehetra tsy mahasoa sy mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra kosa dia toherin’ny tenin’Andriamanitra mafy, toy ny nananaran’i Jesosy ireo Fariseo manao hoe: ”Lozanareo mpitarika jamba” Mat.23:16a. Fa ”raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka any an-kady izy roa” Mat.15:14b.

Talata 10: Adidin’ny mpanapaka ny mampandroso ny firenena. « Ary izay manapaka dia aoka ho toy ny manompo » Lio.22:26b. Vakiteny 1: Rom.13:1-5. Vakiteny 2: Lio.22:24-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.22:24-26. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra no Tompon’ny fahefana lehibe, dia ny fahefana ambony indrindra amin’ny fitondrana sy ny fanapahana amin’ny firenena rehetra. Toy izany no nanendreny ireo mpanompony toa an’i Mosesy ho mpitarika sy mpanafaka ny Isiraely, Samoela ho mpaminany sy mpitsara, sy ny hafa koa. Ny modely nomen’ny Ray ho tahafina dia Jesosy KrIsty Zanany Izay « tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo » Mat.20:28. Sambatra ny firenena izay manana mpanapaka toa Azy. Hoy ny tenin’ny Ray: « Izy no henoy » Mat.17:5.

Alarobia 11: Ny olom-pirenena manefa adidy. “Aoka tsy hisy tsy voaloa na amin’iza na amin’iza” Rom.13:8a. Vakiteny 1: Mat.17:24-27. Vakiteny 2: Rom.13:6-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.13:8. Fitarihan-kevitra: Fitenintsika amin’ny andavan’androm-piainantsika ny hoe « ny adidy tsy an’ny olon-dratsy ». Ny olon’Andriamanitra koa dia tsy mba miamboho adidy na miala andraikitra manefa ny anjara birikiny hahasoa sy hampandroso ny fireneny. Koa raha misy loza mananontanona azy dia hiteny izy tahaka an’i Estera hanao hoe: « Hataoko ahoana no fijery ny loza hanjo ny fireneko? Ary hataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? » Est.8:6.

Alakamisy 12: Jesosy Kristy Tompo manapaka ny zavatra rehetra. ”Zazalahy no omena antsika; ary ny fanapahana dia eo an-tsorony” Isa.9:5b. Vakiteny 1: Jao.5:19-23. Vakiteny 2: Isa.9:5-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.9:5. Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy ka niseho tamin’ny mpianany: « Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany » Mat.28:18. Fahefana mandresy ny fahafatesana ka mitondra aina sy famelombelomana no fiasan’ny fahefany, ary indrindra fahefana hampihavana antsika amin’Andriamanitra. Izany no fanjakam-pahasoavana entiny. Fa voasoratra hoe: « Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany » Isa.9:6.

Zoma 13: Andriamanitra no Tompon’ny fanjakana. “Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay” Mat.6: Nota 7. Vakiteny 1: Dan.5:18-21. Vakiteny 2: Mat.6: 7-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6: Nota 7. Fitarihan-kevitra: Toa zavatra ifandroritan’ny sasany ny ho tompon’ny fahefana. Iray ihany anefa ny tena tompony, dia Andriamanitra Izay nahary izao rehetra izao tamin’ny teniny, ary anatin’izany ny fahefana sy ny fanjakana misy manerana izao tontolo izao (Jao.1:1-3). Koa na iza na iza olom-pirenena, mpitondra fanjakana, olom-pirenena ankapobe, dia samy ho entin’Andriamanitra hiatrika Ilay Tompon’ny fahefana dia Jesosy Kristy. Fa Izy no nasandratr’Andriamanitra indrindra ary nomeny ny Anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, « mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray » Fil.2:10-11.

Asabotsy 174 Ny Mpanjaka andrandraina. “Avia, Jesosy Tompo” Apok.22:20b. Vakiteny 1: Isa.65:17-20. Vakiteny 2: Apok.22:10-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.22:20. Fitarihan-kevitra: Fanjakana andrandrain’ny firenena rehetra ny fihavian’i Jesosy. Mba ho tanteraka amintsika araka ny fanambarana nataony raha namelatra ny bokin’Isaia mpaminany Izy nanao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin’ny jamba, Hanafaka izay nampahorina, Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa. 61:1,2) ».
Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org ary azo afarana amin’ny madanet@orange.mg.

2 Comments

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *