Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska
Herinandro 18-23 Febroary 2016
“Ny mino mandresy ny fakam-panahy”

Fitarihan-kevitra: Amin’ny andron’ny fizahan-toetra toy izao dia mandrovy tsihy ny devoly mba handavoana na ny mino aza, raha azo atao (Mat.24:24) “satria fantany fa kely sisa ny androny” Apok.12:12d. Mandresy ny fakam-panahy kosa no lova omen’Andriamanitra izay rehetra mino an’i Jesosy Kristy Zanany ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” Jao.1:12. Fa ””izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao” 1 Jao.5:4a.

Alatsinainy 18: Ny mino mandresy ny devoly mpaka fanahy.
« Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao » Gen.3:15. Vakiteny 1: Rom.16:17-20. Vakiteny 2: Gen.3:1-24. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Gen.3:14-15.
Fitarihan-kevitra: Ny ady amin’ny devoly mpaka fanahy, tsy adin’olombelona fa adin’Andriamanitra. Koa na dia mahatsiaro manana fahalemena aza isika manoloana ny fakam-panahy, dia hoy ny Tompo: ”Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko. dia tanterahina amin’ny fahalemena” 2 Kor.12:9. Ny fahasoavan’Andriamanitra mandresy ho antsika, dia Jesosy miteny amintsika manao hoe: ”Ny fiadanako no omeko anareo” Jao.14:27b.

Talata 19: Ny mpanompon’Andriamanitra mahajoro.
“Fa amin’ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon’Andriamanitra izahay” 2 Kor.6:4.
Vakiteny 1: Gen.39:1-9. Vakiteny 2: 2 Kor.6:1-10. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.6:4.
Fitarihan-kevitra: Ny mpanompon’Andriamanitra dia mahajoro mahatohitra sy mandresy ny fakam-panahy noho ny Tompo momba azy. Hoy ny Apostoly Paoly: ”Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31. Ary satria ny devoly dia mpiampanga, dia mbola hoy Paoly: ”Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andria-manitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8:33-34.

Alarobia 20: Jesosy Kristy nandresy ny mpaka fanahy.
« Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo Azy. » Mat.4:11.
Vakiteny 1: Heb.2:10-18. Vakiteny 2: Mat.4:1-11. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Mat.4:11.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy nandresy ny mpaka fanahy satria ”velona sy mahery” tao Aminy ny tenin’Andria-manitra (Heb.4:12). Ho an’izay nandray Azy dia ampahitany azy ny voninahitr’Andriamanitra izay mandresy tanteraka ny mpaka fanahy araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14.

Alakamisy 21: Ny mino mandresy amin’ny finoana an’i Jesosy.
« Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin’ny ran’ny Zanak’ondry sy ny teny filazana Azy » Apok.12:11a.
Vakiteny 1: 1 Jao.5:1-5. Vakiteny 2: Apok.12:7-11. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Apok.12:11.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy: ”Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino” Mar.9:3, dia izay rehetra manana an’i Jesosy ho Tompony sy Mpamonjiny, ka afaka miteny tahaka an’i PaolyApostoly manao hoe: ”Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’ilay mampahery ahy” Fil.4:13. Fahefana feno no omen’ny Tompo ny mino mba handreseny ny mpaka fanahy. Hoy Jesosy: ”Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory” Lio.10:19.

Zoma 22: Ny mino mandresy ny fakam-panahy amin’ny Vavaka.
“Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy” Mat.26:41a.
Vakiteny 1: Dan.6:11-24. Vakiteny 2: Mat.26:36-42. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Mat.26:41.
Fitarihan-kevitra: Izay manana firaisana amin’i Jesosy no voaro amin’ny fakam-panahy ary mandresy ny mpaka fanahy. Amin’ny alalan’ny Vavaka no ananantsika firaisana velona Aminy ka handraisantsika ny heriny sy ny fahefany izay mandresy ny ratsy rehetra, dia ny Fanahy Masina. Feno toky ny manana ny Fanahy Masina ao anatiny fa voasoratra hoe: ”Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ny tahotra indray hianareo [tahotra ny fakam-panahy], fa nandray ny fanahin’ny zanaka natsangana, izay iantsoatsika hoe: Aba, Ray ô” Rom.8:15.

Asabotsy 23: Ny mino mandresy ny fakam-panahy no satrohina voninahitra.
”Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro” Apok.3:12.
Vakiteny 1: 1 Jao.2:12-14. Vakiteny 2: Apok.3:7-13. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Apok.3:12.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no handovana ny fanjakan’ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Fahasahiana masina sy faharetana no takian’izany. Fa hoy Jesosy: ”Izaho hanome maimaimpoana amin’ny loharanon’ny ranon’aina ho an’izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho zanako” Apok.21:6-7. ”Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe” Heb.10:35. Fa ”raha miaritra isika, dia hiara-manjaka Aminy” 2 Tim.2:12a.

Nota: . Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet. © Madanet.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *