Taranja : FAHALALANA NY SORATRA MASINA 1

FLM 67 HA – Toby Fanantenana 238
Taranja FAHALALANA NY SORATRA MASINA 1

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

D.Rabarihoela Bruno.

 

I/ Ny baikon’Andriamanitra : « Mahalalà ny Soratra Masina »

– “Mahalalà hianareo olona ketrina; Ary hianareo adala, rahoviana re no mba ho hendry hianareo?” Sal.94:8.
– “Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe: Mahalalà an’i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra. Hatramin’ny kely indrindra ka hatramin’ny lehibe indrindra, hoy Jehovah; Fa havelako ny helony, ary tsy hotsarovako intsony ny fahotany” Jer.31:34.
– “Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin’ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’Andriamanitra” Kol.3:16.
– “Tandremo ny famakian-teny” 1 Tim.4:13.

II/ Ny fankasitrahan’Andriamanitra: ny hataka nataon’i Solomona sy ny navalin’Andriamanitra azy.

“Koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako ireto vahoaka ireto mivoaka sy miditra; fa iza no hahay mitsara izao olonao betsaka izao? Dia hoy Andriamanitra tamin’i Solomona: Satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola aman-karena hianao, na voninahitra, na ain’ny fahavalonao, ary tsy nangataka ho ela velona aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao, dia omena anao ny fahendrena sy fahalalana; ary homeko vola aman-karena sy voninahitra koa hianao, mihoatra noho izay nananan’ny mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao, ary tsy hisy hanana tahaka izany ny any aorianao” 2 Tan.1:10-12.

III/ Ny anton’ny fahalalana ny Soratra Masina:

a) manorina ny finoana ho famonjena.
“Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom.10:17.
b) miaro amin’ny fitaka sy ny tsy fahamarinana.
Hoy Jesosy: “Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin’Andriamanitra” Mat.22:29. Ny tonom-bavaka nataony: “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.
d) manazava ny lalan-kombana: “Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao” Sal.119:105.
e) mampahery ny finoana handresena ny ratsy: “Tafio avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly”. “Raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory; ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra hianareo”. “Tano ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamono ny zana-tsipìka mirehitra rehetra izay alefan’ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin’Andriamanitra ho sabatry ny Fanahy” Efes.6:11,13,16-17.
f) mahatanteraka ny olon’Andriamanitra: “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim.3:16-17.

IV / Inona no tokony ho fantatra ?

. Ny Baiboly, ny boky rehetra ao aminy: “Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana” 2 Tim.3:16.
. Ny votoatiny: Andriamanitra sy ny asam-pamonjeny amin’ny alalan’i Jesosy Kristy.
– “Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra” Jao.1:1.
– “Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy” Jao.5:39.
– “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36.

V/ Ahoana ny fomba hahalalana ny Soratra Masina ?

. Mianatra. Hoy Jesosy: “Mianara Amiko” Mat.11:29a. Ary voasoratra hoe: “Dia nanokatra ny sain’ireo Izy hahalala ny Soratra Masina” Lio.24:45.
. Mivavaka mangataka: “dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony hianareo amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin’ny Fanahy” Kol.1:9.
/ Ny teny fikasana: “Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin’i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan’ny zanakao” Isa.54:13. “Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe: Mahalalà an’i Jehovah; fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra” Jer.31:34a.

VI/ Ny fomba fianarana sy fitadidiana ny tenin’Andriamanitra: ny asan’ny Fanahy Masina.

. “fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo” Jao.14:26.
. “fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin’ny Soratra Masina dia tsy efan’ny fisainan’ny olona fotsiny ihany; fa tsy nisy faminaniana avy tamin’ny sitrapon’ny olona tany aloha rehetra; fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy” 2 Pet.1:20-21.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *