Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 25-30 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska

Herinandro 25-30 Avrily 2016

« Mankalazà an’Andriamanitra »

 

Fitarihan-kevitra: Mankalazà an’Andriamanitra fa Izy no mendrika ny handray ny haja sy ny voninahitra ambonin’ny anarana hafa rehetra amin’izao zavatra ary rehetra izao. Fa ambony ny Anarany ary lehibe ny Asany, ka iarahan’ireo anjeliny sy ny olony masina rehetra mankalaza Azy manao hoe: ”Ho an’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay” Apok.5:13b. Sambatra ny mino izay miray fo sy miray feo manandratra ny Tompo Andriamaniny. Ataony ho mpiara-mandova Aminy ao amin’ny fanjakany Izy (Rom.8:17).

 

Alatsinainy 25: Mankalazà an’Andriamanitra. “Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony” Isa.12:5a. Vakiteny 1: Lio.1:39-49. Vakiteny 2: Isa.12:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.12:4-5.
Fitarihan-kevitra: Baiko omen’ny tenin’Andriamanitra ny mankalaza an’Andriamanitra noho ny fahalehibiazany. Izany dia hita eo amin’ny asany, dia Izy nahary izao rehetra izao sy miahy ka mamelona azy, anefa indrindra koa hita amin’ny fitiavany mamindra fo ka manetry tena nidina tety hamonjy ny mpanota mahantra. Fa voasoratra hoe: ”Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin’ny manetry tena sy hamelombelona ny fon’ny torotoro fo” Isa.57:15. Mankalazà Azy fa Mahagaga Izy.

Talata 26: Mankalazà an’Andriamanitra loharanon’ny fahasoavana rehetra. “Ny fanomezan-tsoa rehetra… dia midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana” Jak.1:17a. Vakiteny 1: Oha.10:12-22. Vakiteny 2: Jak.1:16-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:16-17. Fitarihan-kevitra: Mahadiso hevitra ny olona amin’ny ankapobe ny mahazo fahasoavana maimaimpoana. Misy ny mihevitra fa noho ny fahaizana sy ny ezaka nataony no irotsahan’ny fahasoavana aminy. Misy ny minia tsy hahalala an’Andriamanitra rahateo ho loharano iavian’ny soa rehetra ka manamavo ny anarany. Fa voasoratra hoe: ”fa na dia nahalala an’Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza Azy toy izay miendrika ho an’Andriamanitra, na nisaotra Azy, fa tonga zava-poana izy tamin’ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto” Rom.1:21. Ahoana ny aminao?

Alarobia 27: Ny Ray mankalaza ny Zanaka. « Ray ô, tonga ny fotoana ; mankalazà ny Zanakao, mba hankalazan’ny Zanaka Anao » Jao.17:1b. Vakiteny 1: Apok.5:6-10. Vakiteny 2: Jao.17:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:1-2. Fitarihan-kevitra: Firaisana antoka feno sady lalina ary mahery indrindra ny firaisan’ny Ray sy ny Zanaka, dia araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Izaho sy ny Ray dia Iray ihany” Jao.10:30. Koa “izay nahita Ahy dia nahita ny Ray” Jao.14:9b. Fanekena no mamehy izany, dia araka ny tonom-bavaka nataon’i Jesosy manao hoe: “Izay rehetra Ahy dia Anao, ary izay Anao dia Ahy” Jao.17:10a. Koa izay manaja ny Ray dia manaja ny Zanaka izay irahiny. Ary izay manaja ny Zanaka dia manome voninahitra ny Ray izay naniraka Azy (Jao.6:23).

Alakamisy 28: Ny Zanaka mankalaza ny Ray. “Ray ô, mankalazà ny anaranao” Jao.12:28. Vakiteny 1: Apok.4:8-11. Vakiteny 2: Jao.12:27-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.12:27-28. Fitarihan-kevitra: Ny fankalazan’ny Zanaka ny Ray sy ny fanomezany voninahitra Azy dia amin’ny alalan’ny fankatoavany Azy, ka nitenenan’i Jesosy tamin’ny andro mangidy izay nolalovany manao hoe: Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao” Mat.26:39. Ny fankalazana an’Andriamanitra dia tsy ny midera Azy ihany fa amin’ny fanekena ny hiaritra hitondra ny hazo fijaliany indrindra koa (Mat.10:38).

Zoma 29: Ny Fanahy Masina mankalaza ny Ray sy ny Zanaka « Izy hankalaza Ahy ; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo » Jao.16:14. Vakiteny 1: Isa.11:1-5. Vakiteny 2: Jao.16:5-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:14-15. Fitarihan-kevitra: Fanomezana sarobidy indrindra ny nanirahan’Andriamanitra ny Fanahy Masina mba hampianatra antsika ny amin’Andriamanitra sy hahaizantsika manaja sy manome voninahitra Azy. Fa voasoratra hoe : “fa tsy misy olona ampitenenin’ny Fanahin’Andriamanitra ka manao hoe: Voaozona Jesosy; ary tsy misy mahay manaiky hoe: Jesosy no Tompo, raha tsy amin’ny Fanahy Masina” 1 Kor.12:3. Mianara amin’ny Fanahy Masina, Ilay Mpampia-natra hendry sy azo antoka indrindra ny amin’Andriamanitra.

Asabotsy 30: Omeo voninahitra Andriamanitra. « Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy ? fa aiza ny sivy ? » Lio.17:17. Vakiteny 1: Rom.1:18-25. Vakiteny 2: Lio.17:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:15-18. Fitarihan-kevitra:Toetra ankasitrahan’Andriamanitra ny mahay misaotra sy mankalaza Azy, indrindra noho ny soa rehetra izay noraisina avy Aminy. Manana adidy manokana ny amin’izany mihoatra noho ny olona hafa rehetra ny zanak’Andriamanitra sy ny mpanompon’Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo: “Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? Ary raha Tompo aho, aiza izay tahotra Ahy? Hoy Jehovah Tompon’ny maro” Mal.1:6. Raha ny ray sy ny reny aza omena haja (Efes.6:2), mainka fa Andriamanitra?

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *