Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska : Herinandro 02-07 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska
Herinandro 02-07 Mey 2016
« Ny herin’ny Vavaka »

Fitarihan-kevitra: Isan’ny toetra nahafantarana ireo mpaminany sy olon’Andriamanitra ny herin’ny Vavaka ataony. Anisan’izany i Elia araka ny voasoratra hoe : “Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra, ka nahavokatra ny tany” Jak.5:17-18. Vololon’ainan’ny mino ny Vavaka, dia fanalahidin’ny fifaneraserany amin’Andria-manitra mba hahatanteraka araka ny voasoratra hoe: “”Mifankazara amin’ny Tsitoha hianao, dia hiadana; Izany no hahatongavan’ny soa aminao” Joba 22:21.
Alatsinainy 02: Andriamanitra mihaino vavaka.
“Ary hiantso Ahy hianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hihaino anareo Aho” Jer.29:12.
Vakiteny 1: Mat.6:5-6. Vakiteny 2: Jer.29:11-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.29:12.
Fitarihan-kevitra: Ny Vavaka dia heverin’izay tsy mahalala an’Andriamanitra ho fahadalana sy fotoana very, fa tombon-dahiny lehibe kosa ho an’izay mino Azy. Ny Vavaka no nataon’Andriamanitra ho fomba sy lalana ahazoan’ny mino mifandray tsy tapaka Aminy. Tsy fombafomba ivelany izy fa tena fiainan’ny mino, ka amporisihan’i Jesosy Ilay Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy manao hoe: “Miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery hianareo” Lio.21:36a. Ny herin”ny Vavaka dia Andriamanitra mihaino sy mamaly izany. Koa mivavaha!

Talata 03: Ny fivavahana ankasitrahan’Andriamanitra.
“Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena amin’ny fahoriany” Jak.1:27a.
Vakiteny 1: Lio.16:19-31. Vakiteny 2: Jak.1:22-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:27a.
Fitarihan-kevitra:Andriamanitra fa tsy olona no nanendry sy mamaritra izay tokony hatao ny amin’ny Vavaka, Tsy ny fivavahana amin’ny teny tsara lahatra sy lavareny no ankasitrahany araka ny Mat.6:5-6, fa ny fivavahana miseho amin’ny asan’ny fitiavana sy ny fiantrana ny namana ory sy tsy manana. Fa foana sy maty ny fivavahana tsy arahin’asa. Hoy Jesosy: “Izay mino Ahy, – dia izay mivavaka Amiko- ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a.
Alarobia 04: Andriamanitra mamporisika hivavaka.
“Mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo” Jao16:24b.
Vakiteny 1: Zak.10:1-7. Vakiteny 2: Jao.16:23-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:24.
Fitarihan-kevitra: Satria Andriamanitra dia mihaino sy mamaly ny Vavaka atao, dia mamporisika ny olony Izy hazoto hivavaka sy hangataka. Toky no omen’i Jesosy: “Mangataha dia homena hianareo; fa izay rehetra mangataka no mahazo” Mat.7:7a,8a. Ary dia mampahery sy manome toky ny mino tokoa Izy ka manao hoe: “Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny Anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13, dia Izy tia ka mamaly vavaka.

Alakamisy 05: Andro niakaran’ny Tompo. Fotoam-pivavahana maraina ao amin’ny FLM 67 Ha.
“Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo” Asa.1:9.
Vakiteny 1: Isa.57:15. Vakiteny 2: Rom.8:28-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.1:1-11.
Fitarihan-kevitra: Ny fiakaran’i Jesosy tany an-danitra dia voalazan’ny Soratra Masina fa ny hiverenany ho any amin’Izay naniraka Azy (Jao.7:33). Kanefa tsy miverina irery Izy, fa ”mitondra babo ho an’Andriamanitra” (Sal.68:18), ary indrindra manao asam-pisoronana lehibe mivavaka ho an’ny olom-bonjena rehetra araka ny voasoratra hoe: “mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ka mifona ho antsika” Rom.8:34.
Zoma 06: Aoreno tsara ny Vavaka.
“Raha miray Amiko hianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo…” Jao.15:7.
Vakiteny 1: Mat.18: 18-20. Vakiteny 2: Jao.15:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:7.
Fitarihan-kevitra: Ny fiorenan’ny Vavaka dia ny firaisana antoka amin’Andriamanitra. Fanekena no fototra iorenan’izany, dia toa an’i Jesosy niteny tamin’ny Ray manao hoe: “Izay Ahy rehetra dia Anao; ary izay Anao dia Ahy” Jao.17:10a. Ary miaraka amin’izany dia ny “fiombonan-tsitrapo sy fikendrena”, dia ny fanatanterahana ny sitrapon’Andriamanitra araka ny voalazan’ny tenin’Andriamanitra izay manorina sy miantoka ny zavatra rehetra. (Rom.10:17). Izany no anton’ny nitenenan’i Jesosy manao hoe: “Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy” Jao.6:38.

Asabotsy 07: Aoka haharitra amin’ny Vavaka.
“Mahareta amin’ny fivavahana” Rom.12:12d.
Vakiteny 1: Lio.18:1-8. Vakiteny 2: Rom.12:9-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:12.
Fitarihan-kevitra: Tsy asan’ny malaina ny mivavaka fa izay mazoto miaraka sy miray antoka amin’i Jesosy. Fanatitra
ankasitrahan’Andriamanitra ny Vavaka, eny, na dia misy aza ny fiaretana momba izany. Saingy tombony fa tsy fatiantoka ny miaritra mivavaka, fa voasoratra hoe: “Raha miaritra isika, dia miara-manjaka Aminy” 2 Tim.2:12a.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *