Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska : Herinandro 09-14 Mey 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska

Herinandro 09-14 Mey 2016

« Ny Fanahy Masina tonga amintsika »

*

Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina tonga amintsika, dia satria Andriamanitra tsy mahafoy ny olony. Hoy i Jesosy raha nampionona ny mpianany: ”Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankatỳ aminareo Aho” Jao.14:18. Fa hoy Izy:”Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay”y Jao.14:16. Fanomezana sarobidy indrindra ny Fanahy Masina, dia ny Tompo eto amintsika (2 Kor.3:17) ary ato amintsika (Jao.14:17b). Aoka ho voaomana ny fontsika handray Azy.

Alatsinainy 04: Ny teny fikasana. “Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo” Ezek.36:27a. Vakiteny 1: Rom.8:12-17. Vakiteny 2: Ezek.36:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.36:27. Fitarihan-kevitra: Fanavaozana tanteraka, toy ny fiterahana indray (Jao.3:5) no tanterahin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fanomezany ny Fanahy Masina ho an’ny olona. Arovany amin’ny fahasaro-piaro indrindra anefa ny Fanahy (Jak.4:5), ka hoy Jesosy: “Tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa” Mat.9:17. Izay voadion’ny ran’i Kristy no afaka mandray ny Fanahy Masina.

Talata 05: Miomàna handray ny teny fikasana. “Fa antomotra ny faran’ny zavatra rehetra ; koa hendre ka mahonòna tena amin’ny fivavahana” 1 Pet.4:7. Vakiteny 1: Asa.1:9-14. Vakiteny 2: 1 Pet.4:7-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.4:7. Fitarihan-kevitra: Ny hoe “mahonon-tena ho amin’ny fivavahana” dia ny manokan-tena ho an’Andriamanitra. Fepetra lehibe apetraky ny Tompo izany ho an’izay rehetra te-hihaona Aminy sy handray ny fanomezam-pahasoa-vana lehibe izay atolony dia ny Fanahy Masina. Fa voasoratra hoe: “Izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14b. Mitaky fahafoizana ny ota ny mihaona amin’Andriamanitra sy ny mandray ny Fanahy Masina.

Alarobia 06: Ny Fanahy Masina Vavolombelon’i Jesosy. “Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26d.
Vakiteny 1: Isa.11:1-5. Vakiteny 2: Jao.15:16-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:26. Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe “vavolombelona” dia ny olona izay nahita sy mahafantatra ka afaka manambara ny fahamarinan’izay efa hitany sy fantany (1 Jao.1:3). Ny Fanahy Masina no Vavolombelona azo antoka indrindra amin’ny fanambarana sy fampahafantarana an’i Jesosy. Fa hoy Jesosy ny Aminy: “Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo” Jao.16:13-14.

Alakamisy 07: Ny Fanahy Masina mitarika ho amin’ny fahamarinana. “Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dàlana anareo ho amin’ny marina rehetra” Jao.16:13. Vakiteny 1: 1 Kor.2:6-10. Vakiteny 2: Jao.16:5-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:13. Fitarihan-kevitra: Sarobidy sady iankinan’ny aina indrindra ny mahalala ny fahamarinana. Hoy Jesosy: “Raha maharitra amin’ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa; ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo” Jao.8:31-32. Inona no marina araka an’Andriamanitra? Dia ny mahafantatra sy ny mino Ilay nirahiny (Jao.6:29), dia Jesosy Kristy Zanany. Fa hoy Ray ny Aminy: “Izy no henoy” Mat.17:5.

Zoma 08: Ny Fanahy Masina mampionona ny mino. “Izy hanome anareo Mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay” Jao.14:16b. Vakiteny 1: Sal.27:7-10. Vakiteny 2: Jao.14:15-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:16. Fitarihan-kevitra: Nomena antsika ny Fanahy Masina ho Mpananatra sy Mpampionona. Fa Izy no mananatra ny tsy finoana, izay fototry ny fahorian’ny olona, dia ny fisarahany amin’Andriamanitra Mpahary sy Mpiahy azy. Tombony lehibe sy tsy misy takalo ho an’izay vita fihavanana amin’Andriamanitra kosa ny fananana ny Fanahy Masina. Fa Izy no manitsy ho amin’ny fahamarinana sy mampiorina ny tokim-pandresena mandrakizay omeny. Fa hoy Jesosy: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.

Asabotsy 09: Raiso ny Fanahy Masina. “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Vakiteny 1: Asa.2:32-39. Vakiteny 2: Jao.20:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:22. Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no andraisana ny Fanahy Masina. Fa voasoratra hoe: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Ny finoana dia ny fahatokiana an’Andriamanitra sy ny fankatoavana ny sitrapony. Malalaka ny fanomezan’Andriamanitra ho an’izay manao toy izany.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

© Madanet.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *