Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite Herinandro 20-25 Jona 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite
Herinandro 20-25 Jona 2016
« Ny fanatitra ankasitrahana »
*

Fitarihan-kevitra: Ny fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra dia izay miasa hahatonga famonjena ny olona. Nahafoy hatramin’ny ainy Jesosy mba hamonjy ny mpanota ho afaka amin’ny fatoran’ny ota sy ny fanangolen’ny devoly. Ary dia voalaza fa nankasitrahan’ny Ray Izy ka nasandrany ho amin’ny ambony indrindra. Koa dia ”amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra na ny any an-danitra, na ny ety an-tany, na ny any ambanin’ny tany sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” Fil.2:10-11.

Alatsinainy 20: Ny fanatitra ankasitrahana.
”Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: dia ny handefa ny ampahorina ho afaka” Isa;58:6.
Vakiteny 1: Lio.3:7-11. Vakiteny 2: Isa.58:6-12. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Isa.58:6.
Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny fomba ataon’ny olona mba hahazoany ny fankasitrahan’Andriamanitra: fanaterana fanatitra, fanaovana asa soa, fanaovana vavaka lavareny toy ireo fariseo, fifadian-kanina, fampijaliana tena, fampietrena tena. Hoy i Paoly ny amin’izany: ”Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin’ny fivavahana haitraitra sy ny fanetren-tena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo” Kol.2:23.

Talata 21: Fanatitra ankasitrahana ny miantra ny namana.
“Tiava ny namanao tahaka ny tenanao” Mat.22:39.
Vakiteny 1: Rom.8:18-23. Vakiteny 2: Mat.22:35-40. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Mat.22:39.
Fitarihan-kevitra: Tsaroana amin’ity tenin’i Jesosy voatondro amin’ny perikopa anio ity ny amin’ireo olona tsy mba namonjy ny namany tratran’ny jiolahy teny an-dalana, dia araka ny voasoratra hoe: ”Ary sendra nisy mpisorona anankiray nidina tamin’izany lalana izany; ary raha nahita an-dralehilahy izy, dia nandalo azy. Ary toy izany koa ny Levita anankiray, izay tonga teo, dia nahita azy, nefa nandalo koa” Lio.10:31-32. Nankasitrahany kosa ilay fahatelo izay niantra ilay naratra, ka hoy Izy tamin’ilay mpahay lalàna tonga teo aminy manao hoe: “Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa” Lio.10:37b.

Alarobia 22: Fanatitra ankasitrahana ny mamindra fo.
“Aoka ho mpamindra fo hianareo mba ho tahaka ny Rainareo, Mpamindra fo” Lio.6:36.
Vakiteny 1: Sal.103:8-14. Vakiteny 2: Lio.6:36-42. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Lio.6:36.
Fitarihan-kevitra: Ny hevitry ny teny hoe “mamindra fo” dia ny manaiky ny handefitra ny fahatsontsan’ny hafa sy ny tsy fahatanterahany, ka tsy mitsara na manilika azy. Mampisongadina indrindra izany toetra ankasitrahan’Andria-manitra izany ny tonom-bavaka nampianarin”i Jesosy ny mpianany manao hoe: “Mamelà ny helokay, tahaka ny namelanay izay meloka taminay” Mat.6:12. Fa izay mamindra fo no amindrana fo (Mat.18:32-33).

Alakamisy 23: Fanatitra ankasitrahana ny manao soa.
”Koa izay mahalala hanao soa, nefa tsy manao, dia heloka ho azy izany” Jak.4:17.
Vakiteny 1: Mat.21:28-32. Vakiteny 2: Jak.4:10-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.4:17.
Fitarihan-kevitra: Fitiavana sy famindrampo, izany no fanatitra na « fanompoam-panahy” ankasitrahan’Andriamanitra (Rom.12:1b). Koa ny tadiavin’Andriamanitra amin’ny olony dia ny fandavan-tena vonona ny hiahy sy hanompo ny namana, ka hahafoy zava-tsoa ho azy, dia fanehoana fitiavana tokoa. Hoy Jesosy: « tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany » Jao.15:13. Mahameloka kosa ny manompo fitiavan-ena.

Zoma 24: Fanatitra ankasitrahana ny miombona antoka amin’ny madinika.
« Araka izay efa nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko » Mat.25:40. Vakiteny 1: Jak.1:26-27. Vakiteny 2: Mat.25:31-40. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.25:40.
Fitarihan-kevitra: Fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra ny miahy ny madinika Ny ”madinika”, dia manondro ny sokajin’olona izay tsy mba afaka mihary amin’ny herin’ny tenany fa miankina amin’ny hafa noho ny tsy fahampiany amin’ny enti-manana. Manana anjara manokana ao amin’ny fon’Andriamanitra izy ireny araka ny voasoratra hoe: ”Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” Mat.9:36. Fa voasoratra hoe: “Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an’i Jehovah, Ary izay nomeny dia honerany kosa” Oha.19:17.

Sabotsy 25: Mahazo tombony izay mahafoy ho an’ny hafa.
« Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asa.20:35.
Vakiteny 1: 2 Kor.8:7-12. Vakiteny 2: Asa.20:31-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.20:34-35.
Fitarihan-kevitra:Tombony fa tsy fatiantoka ny mahafoy ho an’ny hafa mba hamonjena azy, ary indrindra ny mahafoy ho an’Andriamanitra mba hanompoana Azy. Tsaroana amin’izany ny teny nataon’i Jesosy tamin’ireo izay nanaraka Azy manao hoe: ”Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany” Mat.16:25. Ary dia hoy ny Apostoly Paoly manao hoe: “Fa izao no lazaiko: Izay mamafy kely, dia kely no hojinjany; fa izay mamafy be, dia be kosa no hojinjany” 2 Kor.6:6. Fa “izay afafin’ny olona no hojinjany” Gal.6:7b.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”

© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *