Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite Herinandro 04-09 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite
Herinandro 04-09 Jolay 2016
”Miray antoka amin’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Toy ny fanjakana rehetra dia manana ny didiny koa ny fanjakan’Andriamanitra izay mampiray antoka izay rehetra monina ao. Fitiavana no fototra iorenany sady antom-pisiany, fa Andriamanitra Tompon’ny fanjakany dia fitiavana (1 Jao.4:16), ary ”ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna” Rom.13:10. Fa hoy Jesosy: ” ”Raha tia Ahy hianareo dia mitandrina ny didiko” Jao.14:15. Mahazo antoka lehibe izay manao izany araka ny voasoratra hoe: ”Izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy” 1 Jao.3:24a.

Alatsinainy 04: Tiava an‟Andriamanitra amin‟ny fitiavana tsy miroa.
”Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3.
Vakiteny 1: Mat.6:24-34. Vakiteny 2: Eks.20:1-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Eks.20:3.
Fitarihan-kevitra: Halan‟Andriamanitra ny miroroa saina fa toy ny fivadihana izany. Tondroina amin‟izany ny fivavahana manao tan-droa, dia ny olona ”izay miankohoka sy mianiana ho an’i Jehovah sady mianiana amin’i Malkama» Zef.1 :4. Hoy Jakoba Apostoly : „„Aoka hangataka amin’ny finoana ka tsy hiahanahana akory; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany: olona miroa saina izy, miovaova amin’ny alehany rehetra” Jak.1:4-5.

Talata 05: Ataovy ho antom-pahavelomana ny fitiavana an‟Andriamanitra.
”Ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin’ny ota, fa velona ho an’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.6:11.
Vakiteny 1: Sal.4:1-5. Vakiteny 2: Rom.6:3-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:11.
Fitarihan-kevitra: Misy tombony sy hahazoana fahasoavana va ny manompo ny ota? Sanatria izany. Hoy Paoly: ”Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony” Fil.1:21.Ary noho izany, dia hoy izy “Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20.
“Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nahavoahombo izao tontolo izao tamin’ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa, raha ny amin’izao tontolo izao” Gal.6:14.

Alarobia 06: Andriamanitra tia mampihavana ny olony.
“Mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao” Mat.5:24.
Vakiteny 1: Jak.5:15-20. Vakiteny 2: Mat.5:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:24.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia fitiavana ka tsy mahazaka fisarahana. Marina amin‟ny tenany izany, ka mahatonga Azy hitory ny fibebahana sy famelan-keloka mba handravana ny efitra mampisaraka Aminy, dia ny efitry ny ota. Toraka izany koa no andidiany ny olony mba hifankatia, na hihavana tsara, fa ”izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia” hoy Jesosy (Jao.13:35). Ny zanak‟Andriamanitra, olon‟ny fihavanana amin‟ny olona rehetra.

Alakamisy 07: Miraisa aina amin‟i Jesosy.
“Ary raha niara-maty tamin’i Kristy isika, dia mino fa hiara-belona aminy koa isika” Rom.6:8.
Vakiteny 1: Mat.10:34-40. Vakiteny 2: Rom.6:3-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:7-8.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”miara-maty” sy ”miara-belona” amin‟i Kristy dia midika ho fifaningoran‟aina sy fiombonana antoka tanteraka Aminy. Dia tahaka ny mpivady izay nodidian‟i Jesosy manao hoe: ”Koa amin’izany, izay nampiraisin’An-driamanitra dia aoka tsy hampisarahin’olona” Mat.19:6. Fa izay noraisin‟Andriamanitra ho an‟ny tenany sy nampiraisiny tamin‟ny rany „(2 Pet.2:10), dia nampifamatorany Aminy tamin‟ny alalan‟ny fanekena masina tsy ho foana mandrakizay izay fehezin‟ny teniny manao hoe: “Ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko” Lev.28:12.

Zoma 08: Miraisa asa amin‟Andriamanitra.
“Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a.
Vakiteny 1: 1 Kor.3:1-11. Vakiteny 2: Jao.14:11-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:12.
Fitarihan-kevitra: Firaisana antoka amin‟Andriamanitra mba hampandroso ny fanjakan‟ny lanitra ety an-tany no notendren‟i Jesosy ho tanterahina amin‟ny olona izay noraisiny ho an‟ny tenany, dia ireo izay nitenenany manao hoe: ”efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1. Efa noraisiny ho azy tokoa izy ireo, dia olona nataony ”ho fanjakana, dia mpisorona ho an’Andriamanitra Ray”Apok.1:6, tahaka Azy, “Ilay Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin’Andriamanitra” Heb.2:17.

Asabotsy 09: Miraisa lova amin‟i Kristy.
“Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa”
Rom.8:17.
Vakiteny 1: Mat.25:31-40. Vakiteny 2: Rom.8:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:17.
Fitarihan-kevitra: Ny maha-zanak‟Andriamanitra dia izay naterak‟Andriamaanitra tamin‟ny alalan‟ny batisa sy ny Fanahy Masina, araka ny tenin‟i Jesosy manao hoe: ”Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy” Jao.3:5-6. Ny olona “ateraky ny Fanahy” dia izay manana an‟i Jesosy ho Tompony sy Mpamonjiny, izay miteny aminy hoe: “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay efa voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:35b.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin‟ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin‟ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *