Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite : Herinandro 11-16 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite
Herinandro 11-16  Jolay 2016
“Andriamanitra miahy ny aina”
*

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny aina araka ny voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy an’ny maty, fa an’ny velona” Mat.22:32b. Koa dia ho amin’ny fiainana no itaomany antsika hitady azy, dia isika izay maty tao amin’ny fahotana ka tafasaraka taminy. Hoy ny tenin’Andriamanitra: ”Mitadiava an’i Jehovah, dia ho velona hianareo” Amo.5:6a. Tonga tokoa Jesosy mba ”hita sy hamonjy ny very” (Lio.19:10). Meteza ho hitany mba hitenenany hoe: ”Ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very fa hita  indray” Lio.15:24.

Alatsinainy 11: Andriamanitra miahy ny aina.
“Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia hovokisako” Jer.31:25.
Vakiteny 1 : Jao.4:10-14. Vakiteny 2 : Jer.31:23-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jer.31:25.
Fitarihan-kevitra: Toky lehibe no omen’Andriamanitra ny olona mba hiahiana ny ainy sy hamelona azy, ka hoy Izy: “He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary hianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna!” Isa.55:1. Dia noho izany no namahanan’i Jesosy ireo vahoaka maro izay naharitra nihaino ny fampianarany, ka hoy Izy tamin’ny mpianany: “Omeonareo hanina izy” Mat.14:16.Ny hanina tena mahavoky dia “ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao” Jao.6:33, dia Jesosy Kristy Zanany.

Talata 12: Jesosy no manome fiainana.
“Fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika » Rom.6:23b.
Vakiteny 1: Jao.6:37-40. Vakiteny 2: Rom.6:19-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:23.
Fitarihan-kevitra: Ady amin’ny fahafatesana sy fiahiana ny aina no adintsika olombelona izay ilofosantsika tsy mitsahatra. Maro samihafa ny endrika sy fomba isehoan’izany, dia aretina, loza, fahavoazana sy tsy fahombiazana isan-karazany ary ny asan’ny devoly rahateo.  Manoloana izany dia hoy Jesosy: ”Izaho no vavahady; raha Izaho no hidiran’ny olona, dia hovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady hahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be”  Jao.10:9-10.

Alarobia 13: Jesosy antra ny olona.
“Mahonena Ahy ireto vahoaka, fa hateloana izay no nitoerany tatỳ Amiko sady tsy manan-kohanina izy » Mar.8:2.
Vakiteny 1: Sal.103:8-16. Vakiteny 2: Mar.8:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.8:1-3.
Fitarihan-kevitra: Ny fon’Andriamanitra dia miahy ny ain’ny olona izay nataony ho ondry fiandriny ka tsy tafandry mandry ny aminy. Fehizay dia hoy Jehovah Andriamanitra: ”Indro, Izaho, eny, Izaho no hiahy ny ondriko sy handinidinika azy”, “Eny amin’ny tany tsara ho fiandrasana no hiandrasako azy, ary eny an-tendrombohitra avon’ny Isiraely no ho tany hiandrasana azy; ao no handriany amin’ny tany tsara, ary eny amin’ny fiandrasana tsara ahitra no hihinanany, dia any an-tendrombohitry ny Isiraely” Ezek.34:11,14. Dia hoy Jesosy: “Izaho no Mpiandry Tsara. Ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11.

Alakamisy 14: Jesosy miantoka ny fahaveloman’ny olony.
“Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19d.
Vakiteny 1 : Kol.2:8-15. Vakiteny 2 : Jao.14:14-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.14:19.
Fitarihan-kevitra: Firaisana aina,  fiombonana antoka amin’ny  olona: izay no ataon’Andriamanitra Tompon’ny aina mba hahavelona ny olona. Izany antoka omen’Andriamanitra izany dia tsy ho amin’izao fiainana mandalo izao ihany fa ho  amin’ny ho avy rehetra, dia ho fiainana mandrakizay. Dia nanaiky ny ho faty ho antsika  Jesosy mba hamelona antsika amin’ny fitsanganany tamin’ny maty, ka miteny manao hoe: ”Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay” Jao.11:26a.

Zoma 15: Ny fibebahana, lalam-pahavelomana.
“Koa mibebaha hianareo mba ho velona” Ezek.18:32b.
Vakiteny: Ezek.18: 23-32. Vakiteny 2: Lio.19:1-10.  Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Ezek.18:32ab.
Fitarihan-kevitra:Te-ho velona va hianao? Mazotoa mibebaka, ary mibebaka amin’ny finoana. Fa ny fibebahana no lalana nosoritin’Andriamanitra hanafahana amin’ny famatoran’ny ota sy ny fanangolen’ny devoly (Efes.6:11). Natoky izany indrindra  i Zakaiosy mpamory hetra; koa na dia teo aza ny fandavan’ny vahoaka azy ho tsy mendrika ny hifandray amin’i Jesosy, dia hoy ny Tompo rehefa nahita ny hetahetan’ny fony: “Anio no tonga amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:5,9.

Asabotsy 16: Minoa mba ho velona.
“Izay mino no manana fiainana mandrakizay” Jao.6:47.
Vakiteny 1 : Heb.3:12-19. Vakiteny 2 : Jao.6:40-48. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.6:47.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy tia ny olona ho faty fa ho velona. Fa ho amin’ny fiainana no nahariany izao rehetra izao (Gen.toko I) sy hamelomany azy (Asa.17:25). Izany no anton’ny nanavotan’i Jesosy ny  olona tamin’ny rany (Efes.1:7) sy nampandovany azy ny fiainana mandrakizay (Jao.3:16). Fanekena sady antoka hahazoana fiainana no hevitr’izany. Koa minoa Azy fa “izay mino ny Zanaka no manana fiainana” Jao.3:36a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary  azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”

© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *