Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite Herinandro 18-23 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite
Herinandro 18-23 Jolay 2016
“Ny maha-olon’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Famaritana mazava no nataon’i Jesosy ny amin’ireo mpianany: “Tsy naman’izao tontolo izao izy, tahaka Ahy tsy naman’izao tontolo izao” Jao.17:16. Ary dia avahan’Andriamanitra ny olony ka hoy Izy: “Mivoaha eo aminy ary aza manendry izay zavatra tsy madio”. Dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: “Ary Izaho dia handray anareo. Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha – Isa.52:11,12” 2 Kor.6:18.

Alatsinainy 18: Ny olon’Andriamanitra misafidy ny tsara.
“Ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin’ny zava-poana hianao, dia ho solom-bavako” Jer.15:19b.
Vakiteny 1: Rom.6:14-19. Vakiteny 2: Jer.15:19-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.15:19.
Fitarihan-kevitra: Ny zava-poana dia ny ota sy ny fomban’izao tontolo izao mpanota. Mahafaty sy mahavery izay manaraka azy izany, ka tsy handovany ny fanjakan’ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Hentitra ny baiko omen’ny tenin’Andria-manitra mananatra ny olony: ”Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra ao amin’izao tontolo izao” 1 Jao.2:15. ”Tsy fantatrareo va fa fandrafiana an’Andriamanitra ny fisakaizana amin’izao tontolo izao. Koa na iza na iza te-ho sakaizan’izao tontolo izao, dia fahavalon’Andriamanitra izy” Jak.4:4. Hoy ny Tompo: “Ahy hianao” Isa.43:1d.

Talata 19: Ny olon’Andriamanitra, olon’ny Fanahin’Andriamanitra.
“Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra” Rom.8:14.
Vakiteny 1: Jao.14:22-26. Vakiteny 2: Rom.8:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:14.
Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe: “Ny Tompo mahalala ny Azy”, ary koa “Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran’ny Tompo hiala amin’ny ratsy” 2 Tim.2:19, dia ny miala amin’ny ota sy ny tarazony rehetra. Fa “olona efa noraisin’ny Tompo ho an’ny tenany” izy (1 Pet.2:9), dia olona nohamasininy ho Azy ka tsy mahalala ota intsony, na manompo ota. Hoy Jaona Apostoly: “Izay naterak’Andriamantra no tsy manota” 1 Jao.3:9a. Fa ny “zanak’Andriamanitra tsy mivelona amin’ny ota fa velomin’ny Fanahin’Andriamanitra”.

Alarobia 20: Ny olon’Andriamanitra manao ny sitrapon’Andriamanitra.
“Fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko Izay any an-danitra no hiditra amin’ny fanjakan’ny lanitra” Mat.7:21.
Vakiteny 1: Isa.29:13-14. Vakiteny 2: Mat.7:15-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.7:21.
Fitarihan-kevitra: Ny zanak’Andriamanitra dia “zanaky ny fahamarinana”, ka manompo amin’ny fahamarinana. Izany no ankasitrahan’ny Ray azy. Ho an’izay tsy tia sy tsy manao ny marina kosa, dia hoy Jesosy: “Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy tsy nitoetra tamin’ny marina, satria tsy misy marina aminy” Jao.8:44. Hoy Jaona Apostoly: “Anaka, aoka tsy ho tia amin’ny teny na amin’ny lela isika, fa amin’ny asa sy amin’ny marina” 1 Jao.3:18. Hoy Jakoba Apostoly: “Fa maty ny finoana raha tsy misy asa” Jak.2:26.

Alakamisy 21: Ny olon’Andriamanitra, olon’ny tenin’Andriamanitra
“Aoka ny tenin’ i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo” Kol.3:16a.
Vakiteny 1: Jao.8:31-38. Vakiteny 2: Kol.3:9-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:16.
Fitarihan-kevitra: Mahery sady voaro izay manana sy mihazona ny tenin’Andriamanitra, izay “fanilon’ny tongotra sy fanazavana ny lalana” (Sal.119:105), dia ny lalan’ny sitrapon’Andriamanitra, no sady sabatry ny Fanahy izay mandresy ny ratsy rehetra (Efes.6:17). Hoy ny toky omen’Andriamanitra ny olony: “Indro, efa nataoko ao am-bavanao ny teniko, ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly” Jer.1:9-10.

Zoma 22: Ny olon’Andriamanitra, olon’ny vavaka.
“Mivavaha, ka aza mitsahatra” 1 Tes.5:17.
Vakiteny 1: Lio.6:12-19. Vakiteny 2: 1 Tes.5:14-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tes.5:17.
Fitarihan-kevitra: Izay tia ny firaisana amin’Andriamanitra dia tia vavaka sy miaina amim-bavaka mandrakariva, fa tsy manao izany ho fombafomba arahina, na fihetsika ivelany indrindra indrindra (Mat.6:6). Ny firaisana amin’Andriamanitra am-po sy am-panahy no miaro amin’ny fihatsarambelatsihy sy ny tsy fahamarinana rehetra. Jesosy no manome ohatra ho an’ny mino sy izay rehetra manaraka Azy sy te-hanompo an’Andriamanitra, dia araka ny voasoratra hoe: “Ary tamin’izany andro izany dia lasa nankany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka; ary naharitra nivavaka tamin’Andriamanitra nandritra ny alina Izy” Lio.6:12. Izany no firaisana amin’Andriamanitra.

Asabotsy 23: Ny olon’Andriamanitra, olon’ny fitiavana.
“Aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa” Jao.13:34b.
Vakiteny 1: 1 Pet.1:22-25. Vakiteny 2: Jao.13:34-35. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Jao.13:34.
Fitarihan-kevitra: Kase maha-zanak’Andriamanitra ny fananana fitiavana, fa “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16. Fa izay naterak’Andriamanitra dia nomeny ny fitiavana mba hitiavana Azy ary hitiavana ny olona rehetra. Lova ambony sy harena tapitrohatra omen’Andriamanitra ny olony izany, izay amantarany izay olony tokoa, no sady fototra ifaharan’ny lalàna sy ny didin’Andriamanitra rehetra. Fa hoy Jesosy: “Fantatro ny Ahy, sady fantany Aho” Jao.10:14b.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.
© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *