Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite Herinandro 25-30 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite
Herinandro 25-30 Jolay 2016
“Aoka ho mahatoky ao amin’ny Tompo”

Fitarihan-kevitra: Toetra takian’Andriamanitra amin’ny olony ny ho mahatoky, dia izy ho hitany ho marina, tsy miroroa saina, tsy mivadika amin’ny teny sy ny fanekena nataony, ary manao ny sitrapon’ny Tompo izay naniraka azy. Natsangan’Andriamanitra ho vavolombelon’ny fahamarinany izy sy ho mpanompo manao ny asany, dia tahaka an’i Mosesy izay voalazan’ny Soratra Masina fa ”mpanompo nahatoky tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra” Heb.3:5a. Ho amin’izy ireny dia hoy Jesosy: “Midira amin’ny fifalian’ny Tomponao” Mat.25:21,23.

Alatsinainy 25: Mahatoky ka manome voninahitra an’Andriamanitra.
“Koa ankehitriny misaotra Anao izahay, ry Andriamanitray ô, sy midera ny anaranao be voninahitra” 1 Tan.29:13.
Vakiteny 1: Lio.17:11-19. Vakiteny 2: 1 Tan.29:10-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tan.29:13.
Fitarihan-kevitra: Ny olona mahatoky dia tsy isan’izay faly nahazo kanefa tsy mahay misaotra, sy izay mirehareha amin’izay ananany toy ny olona tsy nomena (1 Kor.4:7). Fa Andriamanitra no loharano iavian’ny soa rehetra (Jak.1:17) ka mendrika ny handray ny saotra sy ny voninahitra tandrify Azy. Toetra mampiavaka ny olombelona amin’ny zava-manan’aina hafa rehetra ny fahaizana misaotra Ilay Mpahary no sady hahitany fitia mandrakariva eo anatrehan’Andria-manitra. Hoy ny Tompo: “Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” 1 Sam.2:30b.

Talata 26: Mahatoky amin’ny finoana.
“Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo” 1 Kor.10:12.
Vakiteny 1: Heb.10:32-39. Vakiteny 2: 1 Kor.10:6-13. Toriteny 1( safidy).Toriteny 2: 1 Kor.10:12.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “mahatoky amin’ny finoana” dia ny mitoetra amin’ny finoana izay nekena ka maharitra amin’izany. Fa hoy ny Tompo “Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana, ary raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny Fanahiko” Heb.10:38. Andro-mpihemorana ny andro ankehitriny noho ny tsy fankatoavan-dalàna (Mat.12:24), kanefa koa “andron’ny finoana” izay ampaherezin’ny tenin’Andriamanitra ny mino manao hoe: “Aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe” Heb.10:35, dia ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra (Mal.3:20 / Jao.11:40).

Alarobia 27: Mahatoky amin’ny fampianarana.
“Mizara tsara ny teny fahamarinana” 2 Tim.2:15b.
Vakiteny 1: 1 Jao.4:1-6. Vakiteny 2: 2 Tim.2:11-15. Toriteny 1 (safidy) . Toriteny 2: 2 Tim.2:15.
Fitarihan-kevitra: Fampianarana salama ny fampianaran’i Jesosy, dia tenin’Andriamaitra teny tsy misy kilema, fa feno fahasoavana sy fahamarinana (Jao.1:14). Izany koa no didiany ny olony araka ny voasoratra hoe : “Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, « fanjaka-mpisorona, firenena masina » (Eks. 19.6), olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilazanareo ny hatsaran’ilay niantso anareo hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga” 1 Pet.2:9.

Alakamisy 28: Mahatoky amin’ny fitantanana ny haren’Andriamanitra.
“Mamoaha ny amin’ny fitandremanao ny fananako” Lio.16:2.
Vakiteny 1: Rom.14:7-12. Vakiteny 2: Lio.16:1-9. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Lio.16:1-2.
Fitarihan-kevitra: Be ny fahasoavan’Andriamanitra ka nanamarinany ny olona izay nantsoiny sy notendreny ho amin’ny fanompoana Azy sy ny fitandremana ny fananany (Rom.8:30). Hoy Paoly: ”Misaotra an’i Kristy Jesosy Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny fanompoana” 1 Tim.1:12. Mbola hampamoa-han’ny Tompo ny amin’izany, ka hoy i Paoly: “Miasà amin’ny tahotra ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo” Fil.2:12b.

Zoma 29: Mahatoky amin’ny fanompoana.
“Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky” Mat.25:21a.
Vakiteny 1: Neh.6:5-15. Vakiteny 2: Mat.25:14-21. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.25:21.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “mahatoky amin’ny fanompoana”, dia ny mpanompo izay manao ny asan’Andriamanitra amin’ny fahamarinana sy maharitra amin’izany. Ny foto-piorenana amin’izany dia ny fanekena an’Andriamanitra ho Tompo Izay mendrika ny ho tompoina ambonin’ny zavatra rehetra. Nahatoky i Josoa ka niteny nanao hoe: “Izaho sy ny ankohonako, hanompo an’i Jehovah izahay” Jos.24:15. Mety mandalo fizahan-toetra samihafa izy, kanefa hain’ny Tompo ny mampitoetra azy, mba ho hita mahatoky hatramin’ny farany izy, ka ho satrohiny ny satroboninahitry ny fahamarinana (2 Tim.4:8).

Sabotsy 30: Mahatoky amin’ny fitiavan’Andriamanitra.
“Isika mahalala sy mino ny fitiavan’Andriamanitra antsika” 1 Jao.4:16a.
Vakiteny 1: 1 Kor.13:1-13. Vakiteny 2: 1 Jao.4:12-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.4:16.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “mahatoky amin’ny fitiavan’Andriamanitra”, dia izay mitoetra ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra sy ny firaisana amin’i Jesosy izay “Fitiavan’Andriamanitra tonga nofo”. Kase maha-zanak’Andriamanitra ny fananana ny fitiavan’Andriamanitra, dia toetran’Andriamanitra iveloman’ny olony sady ain’Andriamanitra izay zarainy amin’ny hafa manodidina azy. Izany dia asan’ny Fanahy Masin’Andriamanitra ao aminy, ”Fa ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana” Gal.5:22a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *