Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite
Herinandro 01-05 Aogositra 2016
“Andriamanitra mitahy”
*

Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra mitahy”, ka hoy ny mpanao Salamo: ”Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany » Sal.33:12 . Ny fahatanterahan’ny fahasambarana ho antsika olombelona dia ny fanomezany an’i Jesosy Kristy Zanany, fa Izy «tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra?” Rom.8:32.

Alatsinainy 01: Ny fitokisana an’Andriamanitra, loharanom-pitahiana.
“Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny” Jer.17:1.
Vakiteny 1: Jao.5:39-47. Vakiteny 2: Jer.17:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:1.
Fitarihan-kevitra: Tokana ny loharano iavian’ny fitahiana, dia Andriamanitra. Izy no tompony, ary Izy no Mpanome. Mba tsy hiherikerika foana hitady amin’ny hafa isika, dia mampitandrina antsika ny Apostoly Jakoba ka manao hoe: “Aza mety hofitahina hianareo, ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana” Jak.1:16-17.

Talata 02: Tsy voafetra ny fanomezan’Andriamanitra ny fitahiany.
“Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny Fanahy hahasoa” 1 Kor.12:7.
Vakiteny 1: Deo.28:1-14. Vakiteny 2: 1 Kor.12:2-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.12:7.
Fitarihan-kevitra: Tsy hay ferana na refesina ny fanomezan’Andriamanitra ny fitahiany. Fa voasoratra hoe: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Dia hoy Jesosy: “Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona miboiboika avy ao an-kibony, araka ny voalazan’ny Soratra Masina. Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’ny mino Azy, no nolazainy tamin’izany” Jao.7:37-39. “Fa tsy misy fetra ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy” Jao.3:34b.

Alarobia 03: Araraoty ny andro handraisana ny fitahiana.
“Raha mba nahafantatra mantsy hianao na dia amin’ity andro ity aza izay momba ny fiadanana!” Lio.19:42.
Vakiteny 1: Heb.3:7-14. Vakiteny 2: Lio.19:41-48. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:42.
Fitarihan-kevitra: Androm-pitahiana ny andro famangian’Andriamanitra, dia toy fony Jesosy namangy an’i Zakaiosy mpamory hetra izay tsy voasakan’ireo vahoaka fa niteny nanao hoe: “Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio” Lio.19:5. Fanararaotra tokoa ny famangian’Andriamanitra, fa hoy Jesosy tamin’i Zakaiosy: “Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa. Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:5,9-10.

Alakamisy 04: Jesosy Kristy mitondra fitahiana ho an’ny mpanota.
“Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:13b.
Vakiteny 1: Isa.55:1-3. Vakiteny 2: Mat.9:9-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:13.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mandrotsaka ny fitahiany ho amin’ny olona rehetra tsy an-kanavaka mba hanehoana ny fitiavany, satria “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16. Ary amin’izany dia voasoratra hoe: “Fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin’ny marina sy ny tsy marina” Mat.5:45. Fa “ny fitiavana manarona ny ota rehetra” Oha.10:12b, ka mitaona ny mpanota hihavana amin’Andriamanitra.

Zoma 05: Ny fahatanterahan’ny fitahiana dia eo amin’izay misy fitiavana.
“Fa voadidin’i Jehovah ho eo ny fitahiana, dia fiainana ho mandrakizay” Sal.133:3b.
Vakiteny 1: Mat.18:18-22. Vakiteny 2: Sal.133:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.133:3.
Fitarihan-kevitra: Didim-pitiavana no nomen’i Jesosy ny mpianany sy izay rehetra manaraka Azy, fa ny fitiavana no loharano velona sady lalina izay mahatanteraka ny fitahian’Andriamanitra ho an’ny olona. Hoy ny tenin’i Jesosy: “Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany na amin’inona na amin’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko Izay any an-danitra izany. Fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako, dia ao afovoany Aho” Mat.18:19-20. Fanorenana ny fanjakan’ny fitiavan’Andriamanitra hahatonga fitahiana izany.

Asabotsy 06: Andriamanitra eo amin’ny olony, fitahiana mandrakizay.
“Hiditra ao aminy Aho, ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko” Apok.3:20d.
Vakiteny 1: Ezek.34:24-28. Vakiteny 2: Apok.3:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:20.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra te-hampitoetra ny fitahiany amin’ny olona. Ho amin’izany dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: « Ary ny tabernakeliko ho eo aminy ; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko » Ezek.37:27. Fanekem-pitahiana mandrakizay no ataony ka nahasahian’i Davida hivavaka hoe: “Aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao; fa Hianao, Jehovah Tompo ô, efa niteny izany; eny, aoka ny fitahianao no hitahianao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay” 2 Sam.7:29.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.
© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *