Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite Herinandro 15-20 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite
Herinandro 15-20 Aogositra 2016
“Tsara ny asan’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra : Tsara ny asan’Andriamanitra, dia asa maneho ny voninahiny indrindra. Fa voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Koa na dia maro tsy tambo isaina aza ny asany, dia henika ny fahatsarany avokoa. Hoy ny mpanao Salamo: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra” Sal.104:24.Ary satria tafiditra ny ota izay nanimba ny asany, dia manao asa fanavotana Izy mba hamerina izay simba ho amin’ny fahatsarany indray (Isa.61:4).Izany dia amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Koa “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36.

Alatsinainy 15 : Tsara ny asan’Andriamanitra.
“Tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” Mar.7:37.
Vakiteny 1 : Gen.1:26-31. Vakiteny 2 : Mar.7:31-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Mar.7:37.
Fitarihan-kevitra: Tsara ny nanaovan’Andriamanitra ny zavatra rehetra, ka dia midera sy mihira Azy avokoa ny asan’ny tanany. Manentana ho amin’izany ny mpanao Salamo ka manao hoe: ”Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia” Sal.150:6. Ny fahatsaran’ny asan’Andriamanitra dia ao amin’ny fahavelomany, fa ”Andriamanitra tsy an’ny maty fa an’ny velona” Mat.22:32b, dia araka ny voasoratra hoe: ”Fa tsy misy fahatsiarovana Anao any amin’ny fahafatesana, any amin’ny fiainan-tsi-hita iza no hidera Anao? » Sal.6:5. « Miderà an’i Jehovah, fa tsara Izy » Sal.118 :29a.

Talata 16 : Manam-boninahitra ny asan’Andriamanitra.
“Tsy mainka hisy voninahitra ny fanompoana omban’ny Fanahy” 2 Kor.3:8.
Vakiteny 1 : 1 Pet.4:14-19. Vakiteny 2 : 2 Kor.3:4-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 2 Kor.3:7-8.
Fitarihan-kevitra: Manam-boninahitra ny asan’Andriamanitra satria Izy no manao izany, Azy izany. Izany dia tanterahiny amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, izay “Fanahin’ny voninahitr’Andriamanitra”, Izay manambara an’Andriamanitra sy ny asany. Fa hoy Jesosy: “Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26. Fanahy mahery tokoa Izy ho fanamarinan’Andriamanitra izay rehetra mino Azy. Fa voasoratra hoe: “Sambatra hianareo, raha haratsina noho ny anaran’i Kristy, fa ny Fanahin’ny voninahitra, dia ny Fanahin’Andriamanitra, mipetraka ao aminareo » 1 Pet.4:14.

Alarobia 17 : Mahagaga ny asan’Andriamanitra.
“Efa nahita zavatra mahagaga isika androany” Lio.5:26.
Vakiteny 1 : Sal.66:1-6. Vakiteny 2 : Lio.5:17-26. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2 : Lio.5:25-26.
Fitarihan-kevitra: ”Mahagaga”, izany ny asan’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: “Indro, Izaho no Jehovah, Andriamanitry ny nofo rehetra; moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va?” Jer.32:27. Ny hoe “mino an’Andriamanitra” dia ny manaiky Azy ho Tompo amin’ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy raha namaly ny mpianany ny amin’ny fidirana ao amin’ny fanjakan’ny lanitra: “Raha amin’ny olona, dia zavatra tsy hainy izany; fa tsy mba tahaka izany amin’Andriamanitra; fa ny zavatra rehetra dia hain’Andriamanitra » Mar.10:27, fa « izay zavatra tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra » Lio.18:27.

Alakamisy 18 : Asan’Andriamanitra ny mampifaly ny olony.
”Ny malahelo ao amin’ny olona hifaly amin’ny Iray Masin’ny Isiraely” Isa.29:19b.
Vakiteny 1 : Fil.4:4-7. Vakiteny 2 : Isa.29:18-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Isa.29:19.
Fitarihan-kevitra: Ny fifaliana dia asa tsara izay ataon’Andriamanitra mba hanomezan’ny olona voninahitra Azy. Io koa no antoky ny fahasalamany sy ny fahavelomany ary endriky ny fandreseny amin’ny adiny rehetra, noho ny Tompo izay momba azy (Rom.8:37). Io no ankasitrahan’Andriamanitra ny asa fanompoany an’Andriamanitra,”fa ny mpanome amin’ny fifaliana no tian’Andriamanitra” 2 Kor.7: 9b. Mahaiza mifaly amin’Andriamanitra, fa Izy vonona hampifaly ny olony. Ho amin’izany dia hoy Jesosy: ”mangataha, dia hahazo hianareo, mba ho tanteraka ny fifalianareo” Jao.16:24b.

Zoma 19 : Asa tsara no iantsoan’Andriamanitra mba hataon’ny olony.
“Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara” Efes.2 :10a.
Vakiteny 1 : Jao.9:1-7. Vakiteny 2 : Efes.2:8-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Efes.2 :10.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jaona Apostoly: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” Jao.1:12. Izany dia midika fa ny zanaka dia mandray ny toetran’ny Ray izay niteraka azy, satria nataony ho mpandova Azy izy (Rom.8:17), dia zanaka manana firaisana aina sy antoka amin’Andriamanitra. Koa amin’izany dia hoy Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a, dia asa maneho ny voninahitra sy ny hatsaran’Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo: ”Hianareo no vavolombeloko”Isa.43:10,12.

Asabotsy 20 : Minoa ny asan’Andriamanitra.
“Minoa Ahy noho ny asa ihany aza” Jao.14:11b.
Vakiteny 1 : Joba 42:1-6. Vakiteny 2 : Jao.14:8-11. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2 : Jao.14:11.
Fitarihan-kevitra: Minoa ny asan’Andriamanitra satria izany no ”tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2b. Sarotra amin’ny olona mpanota tokoa ny mino ny teny izay aloaky ny vavan’Andriamanitra, toa an’i Tomasy izay mbola nitady famantarana, na dia efa mpianatr’i Jesosy aza izy (Jao.20:25b). Hoy Jesosy: “Izao no asan’Andriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny” Jao.6:29. Ny Tenin’i Jesosy? Teny tonga nofo (Jao.1:14). Izay mino izany no ho velona (Jao.5:24).

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *