Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite Herinandro 22-27 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite
Herinandro 22-27 Aogositra 2016
“ Velona ny tenin’Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra : ”Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12a, ka mamelona izay mandray sy mitandrina azy. Teny mahatoky sy marina izy ka tokony ho raisina amin’ny fankasitrahana rehetra (1 Tim.1:15). Ny fankasitrahana azy dia ny inoana ny hafatra izay lazainy sy ny Tompo izay ambarany, dia Jesosy Kristy (Jao.15:26). Ary rehefa izany dia hiseho ny voninahitr’Andriamanitra, dia ny fahatanterahan’izay lazain’ny teniny (Jao.11:40).

Alatsinainy 22: Didy mahavelona ny didin’Andriamanitra.
“Raha mahatandrina izany ny olona, dia ho velona amin’izany izy” Lev.18:5b.
Vakiteny 1: Lio.10:36-37. Vakiteny 2: Lev.18:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lev.18:5.
Fitarihan-kevitra: Tompon’ny aina Jesosy (Jao.11:25), ary tiany ho velona isika ka amporisihany hitandrina ny teniny manao hoe: ”Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Hoy ny tenim-pahendrena ombam-pitahiana manao hoe: ”Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino ny filazako. Aza avela hiala eo imasonao izy, Fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:20-22.

Talata 23: Ny mino velon’ny teny fikasana.
“Homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an i Jesosy Kristy” Gal.3:22b.
Vakiteny 1: Asa.2:34-42. Vakiteny 2: Gal.3:15-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.3:21-22.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Tompo: ”Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko” Heb.10:38. Ny finoana dia miorina amin’izay voalazan’ny teny fikasana, ary ny teny fikasana no mamahana sy mamelona ny finoan’ny mino, dia ny tenin’Andriamanitra izay mampiorina sy mampahery azy. Fa ”ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom.10:17. Izay miorina amin’izany dia toy ilay lehilahy hendry izay nanorina ny tranony tambonin’ny vatolampy, ka na ny tafiotra sy ny riaka be aza dia tsy nahazera azy (Mat.7:25). Azo antoka indrindra izany.

Alarobia 24: Ny tenin’Andriamanitra, teny fiainana.
“Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63d.
Vakiteny 1: Ezek.37:3-10. Vakiteny 2: Jao.6:58-63. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:63.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny fanambaran’i Jaona Apostoly: ”Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andria-manitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:1-4. Dia hoy Jesosy : ”Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24.

Alakamisy 25: Minoa izay lazain’ny tenin’Andriamanitra.
“Ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy” Jao.4:50b.
Vakiteny 1: Asa.16:16-31. Vakiteny 2: Jao.4:45-54. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:50.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahay mandainga fa marina avokoa ny teny izay lazainy (Tit.1:2), fa Tompo Izy ka mahantanteraka ny teniny (Nom.23:19). Sambatra tokoa izay mino fa hotanterahina aminy ny tenin’Andriamanitra izay inoany, dia araka ny tenin’i Elizabeta tamin’i Maria (Lio.1:45). Sarotra kosa ny tsy mino, satria mampandainga an’Andria-manitra izany (1 Jao.1:10). Heloka tokony hibebahana ny tsy finoana, satria ”izay tsy mety mino no hohelohina” hoy Jesosy (Mar.16:16b).

Zoma 26: Tanteraka izay lazain’ny Tenin’Andriamanitra.
“Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37.
Vakiteny 1: Isa.55:10-11. Vakiteny 2: Lio.1:30-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:37.
Fitarihan-kevitra: Ny fahatanterahan’izay lazain’ny tenin’Andriamanitra no porofo fa marina Izy, dia teny voazaha toetra indrindra araka ny fanambaran’ny mpanao Salamo manao hoe: ”Ny tenin’i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka mitsoriaka amin’ny tany, eny, voadio impito” Sal.12:6. Hoy Paoly: ”Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia; fa ny Zanak’Andriamanitra, dia Jesosy Kristy, Izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty, dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay” 2 Kor.1:20.

Asabotsy 27: Tehirizo ny tenin’Andriamanitra mahavelona.
“Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako Aminao” Sal.119:11.
Vakiteny 1: Kol.3:16-17. Vakiteny 2: Sal.119:8-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.119:11.
Fitarihan-kevitra: Izay manamasina sy mirakitra ny tenin’Andriamanitra ao am-pony dia velomin’ny tenin’Andriamanitra sy hamasininy amin’ny alalan’ny finoana (Jao.17:17). Toky lehibe no omena izay manana an’i Jesosy Kristy ho Tompo ao am-pony (1 Pet.3:15), dia izy afaka hiteny tahaka ny Apostoly Paoly hanao hoe: ”Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *