Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite
Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016
“ Velona ho an’Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra : Ny antom-pahaveloman’ny mino dia ny ho ”velona ho an’Andriamanitra”. Izany no manome dikany sy lanjany ny fiainany ary manoritra ny lalan-kalehany sy ny zavatra rehetra ataony. Tanteraka aminy ny tenin’i Paoly manao hoe: ”Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin’i Kristy. Eny tokoa, fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran’ny
hatsaran’ny fahalalana an’i Kristy Jesosy Tompoko, Izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba
hahazoako an’i Kristy” Fil.3:7-8. Sahy maty noho ny amin’izany izy ka miteny manao hoe: ”Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny
fahafatesana no ahazoako tombony” Fil.1:21.

Alatsinainy 29 : Velona ho an’ny Tompo.
“Fa raha velona isika, dia velona ho an’ny Tompo” Rom.14:8a.
Vakiteny 1: Sal.116:7-15. Vakiteny 2: Rom.14:5-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.14:7-8.
Fitarihan-kevitra : Izay nahita ny famonjen’Andriamanitra sy nahalala ny fahafenoan’ny fahasoavany dia resy lahatry ny
halehiben’ny fitiavany ka mahatsiaro ho manana trosa amin’Andriamanitra (Sal.116:12). Mba hahafa-trosa azy, dia tsy misy
fomba azony atao afa-tsy ny manolo-tena ho an’Andriamanitra Izay nanolotra hatramin’ny ainy mba hamonjena azy, ary
nanaiky ny hampalahelovina mba hampanan-karena azy amin’ny fahasoavana sy ny fitahiam-panahy rehetra (2 Kor.8:9).

Talata 30 : Velona hidera an’Andriamanitra.
“Fa Hianao no fiderako” Jer.17:14d.
Vakiteny 1: 1 Tes.5: 16-24. Vakiteny 2: Jer.17:13-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17: 14.
Fitarihan-kevitra : Ny mino manana an’Andriamanitra hoTompony sy Mpamonjiny dia manao ho zava-dehibe sy laharampahamehana
ny hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra izay mitranga eo amin’ny fiainany,
na mora izany na sarotra, na mahafaly na mahory. Hoy Paoly Apostoly : “Misaora amin’ny zavatra rehetra; fa izany no
sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo” 1 Tes.5:18. Fa “ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa
izay tia an’Andriamanitra” Rom.8:28, ka mahavelom-pisaorana Azy.

Alarobia 31 : Velona ho an’Andriamanitra ka tarihin’ny Fanahy.
“Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo hianareo” Gal.5:16.
Vakiteny 1 : Jao.21:18-22.Vakiteny 2 : Gal.5:16-24.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Gal.5:16.
Fitarihan-kevitra: Izay rehetra manolo-tena ho an’Andriamanitra ka hanompo Azy sy hanao ny asany, dia manaiky ho
tarihin’ny Fanahy Masina. Amin’izany dia ampianarin’ny Fanahy Masina azy ny sitrapon’Andriamanitra ka hiarovany azy
amin’ny fahalemen’ny nofo sy ny fandriky ny devoly. Fa voasoratra hoe: “Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no
zanak’Andriamanitra” Rom.8:4. Koa ny zanaka tsy manao afa-tsy izay ankasitrahan’ny Rainy, dia ny sitrapony.

Alakamisy 01 : Velona ho an’Andriamanitra amin’ny finoana.
“Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao” Lio.17:19.
Vakiteny 1: Heb.11:8-19. Vakiteny 2: Lio.17:11-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:19.
Fitarihan-kevitra : Amin’ny finoana no andraisana ny famonjen’Andriamanitra, ary mbola amin’ny finoana ihany koa no
anolorana tena ho Azy sy hanompoana Azy ka amaliana ny antsony mba hanao hoe; “Inty aho, iraho aho” Ia.6:8b. Fa
voasoratra hoe: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy” Heb.11:6a. Koa amin’izany
dia “Finoana no andehanantsika, fa tsy fahitana” 2 Kor.5:7. Fa hoy ny Tompo: “Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana”
Heb.10:38a.

Zoma 02 : Velona ho an’Andriamanitra ka manao ny asany.
“Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34.
Vakiteny 1: Heb.10:1-10. Vakiteny 2: Jao.4:31-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:34.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy amin’izay rehetra mino Azy sy vonona ny hanaraka Azy: ”Lazaiko aminareo marina dia
marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a. Olon’ny fankatoavana ny baikon’ny Tompony izy
satria “ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho izay maniraka azy” Jao.13:16. Raisiny ho an’ny tenany
araka ny voasoratra hoe: “Ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo-tena amin’ny raharahan’izao fiainana izao.
mba hahafaly izay efa nifidy azy ho miaramila” 2 Tim.2:4. Izany no ahatanterahany ny fanompoana napetraka taminy.

Sabotsy 03 : Velona ho an’Andriamanitra ka mahafoy ny zavatra rehetra.
“Amidio ny fanananao ka omeo ny malahelo” Mat.19:21a.
Vakiteny 1: Isa.58:3-7. Vakiteny 2: Mat.19:16-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.19: 21.
Fitarihan-kevitra: Ny olona velona ho an’Andriamanitra dia izay nanaiky hiray antoka Aminy, dia amin’ny asany, amin’ny
adiny, amin’ny voninahiny. Toa an’i Paoly Apostoly, dia olona manao ny ainy tsy ho zavatra izy mba hahatanteraka ny
fanompoana napetraky ny Tompo taminy (Asa.20:24). Lehibe ny valisoany, fa hoy Jesosy: “Ary izay rehetra efa nahafoy
trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny [ampio hoe: na vady], na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray
zato heny ka handova fiainana mandrakizay.” Mat.19:29.

Nota : Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *