Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite Herinandro 05-10 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite
Herinandro 05-10 Septambra 2016
“Sambatra ny mitia ”
*

Fitarihan-kevitra: ”Ny fitiavana no lehibe indrindra”hoy ny Soratra Masina (1 Kor.13:13). Teny manondro an’Andriamanitra Fitiavana izany (1 Jao.4:16), ary koa teny mitaona antsika hanana ny fitiavan’Andriamanitra ka hizara izanyho an’ny namantsika (Lev.19:18)  mba hitondra famelombelomana sy famonjena ho azy ireo. Ny manana fitiavana no fantatr’Andriamanitra (2 Tim.2:19) ary ataony akaiky ny fony (Sal.91:14 / Jao.21:20). Izy no itenenan’i Jesosy hoe: ”Fantatro ny Ahy, sady fantany Aho” Jao.10:14b.

Alatsinainy 05: Sambatra ny mitia an’Andriamanitra.
”Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra” Deo.6:5a.
Vakiteny 1: Mat.26:6-16. Vakiteny 2: Deo.6:4-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.6:5.
Fitarihan-kevitra: Azo lazaina fa tampony amin’ny fahasambarana rehetra ny ahazoana mitia an’Andriamanitra, miraiki-po Aminy sy mahafoy ny zavatra rehetra mba hanompoana Azy sy hanomezana voninahitra ny Anarany. Fa hoy Jesosy :”Fa izay itoeran’ny harenareo, dia ho any koa ny fonareo” Mat12:34. “Petra-bola” azo antoka sy tsara indrindra ny ao amin’Andriamanitra raha hoy Izy: “Aza mihary harena ho anareo eto an-tany, izay misy kalalao sy harafesina manimba, sady misy mpangalatra manami-trano sy mangalatra.Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra” Mat.6:19-20.

Talata 06: Sambatra ny tia ny tenin’Andriamanitra.
”Endrey ny hamamin’ny teninao, raha andramako!” Sal.119:103a.
Vakiteny 1: Jao.10:38-42. Vakiteny 2: Sal.119:97-104. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.119:103.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy tamin’ny mpianany: ”Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Isan’ny nisongadina ny amin’ny fitiavana ny tenin’Andriamanitra ny mpanao Salamo raha hoy izy: ”Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11. Fa tombony ho an’izay tia sy mikatsaka azy nytenin’Andriamanitra, fa hoy Jesosy raha nananatra an’i Marta: “Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” Lio.10:42.

Alarobia 07: Sambatra ny matoky ny fitiavan’Andriamanitra.
“Aza manahy” Mat.6:25a,31,34.
Vakiteny 1: Kol.3:1-4. Vakiteny 2: Mat.6:24-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6:25a,31,34.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy manan-tahotra ny fitiavana; fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra; fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin’ny fitiavana.Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha”1 Jao.4:18. Fitiavana tonga lafatra ary ohatra tanteraka indrindra ny fitiavan’Andriamanitra ka manome toky ny osa, fiononana hoan’nyory am-po, hery ho an’ny reraka. Izay miandrandra azy dia ”mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31.

Alakamisy 08: Sambatra ny tia manompo ny Tompo.
“Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21a.
Vakiteny 1: Mat.25:13-21. Vakiteny 2: Fil.1:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:21.
Fitarihan-kevitra: Hoy Josoa raha nampisafidy ny Isiraely: ”Fidionareo anio ary izay hotompoinareo. Na ny andriamanitra izay notompoin’ny razanareo tany an-dafin’ny Ony, na ny andriamanitry nyAmorita, izay mponina teto amin’ny tany onenanareo; fa raha izaho sy ny ankohonako kosa, dia hanompo an’i Jehovah izahay” Jos.24:15. Niainan’i Paoly Apostoly koa izany safidy hanompo ny Tompo izany ka hoy izy: “Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra” Asa.20:24.

Zoma 09: Sambatra ny mitia ny namana.
“Aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra” Gal.6:10a.
Vakiteny 1: Jao.15:9-15. Vakiteny 2: Gal.5:25;6:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.6:10.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13. Nahatanteraka ny fihazakazahany sy ny fanompoanyhatramin’ny farany ny Apostoly Paoly raha nitory ny Filazan-tsaran’i Jesosy Kristy. Fa tamin’izany dia hoy izy: “Ny fitiavan’i Kristy no manery anay”2 Kor.5:14.Koa tamin’nyfahafoizany hatramin’nyainymba hahatanteraka ny fanompoany dia hoy izy: “Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray” Asa.20:35. Fifalian’ny Fanahy Masina ny manome sady ahazoana tombony, fa voasoratra hoe: “Izay mamafy be, dia be no hojinjany” 2 Kor.9:6.

Asabotsy 10: Sambatra ny tia mamela heloka.
”Aleo mamela heloka” 2 Kor.2:7a.
Vakiteny 1: Mika 7:18-20. Vakiteny 2: 2 Kor.2:1-11.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: 2 Kor.2:7.
Fitarihan-kevitra: Ny maha-sambatra an’Andriamanitra dia Izy tsy tia mitahiry heloka fa ”mamela heloka” . Hitory izany no nanirahany an’i Jesosy Kristy Zanany. Fa hoy Jesosy manao hoe:  ”Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-tranoizy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:4-6.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary  azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *