Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite Herinandro 12-17 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite
Herinandro 12-17 Septambra 2016
“ Masina Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra: Masina Andriamanitra, eny, Masina indrindra araka ny fanambaran’ireo anjely izay nanotrona Azy ka nanandratra ny feony nanao hoe: ”Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra” Isa.6:3. Ny hafatra entin’ny lohateny dia fananarana sy fampiorenana ary fampaherezana mba hatoky an’Andriamanitra Tokana, Izay niseho tamintsika tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy.
Fa voasoratra hoe: “Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany atao hoe
Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana” Isa.9:5.

Alatsinainy 12: Fantaro Andriamanitra Masina.
“Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy” Deo.32:39a.
Vakiteny 1: Jao.14:1-7. Vakiteny 2: Deo.32:39-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.32:39.
Fitarihan-kevitra : Ny famaritan-kevitra hoe “Masina” dia manondro ny maha-Andriamanitra Tokana Azy, Izay miavaka amin’ny
rehetra ka tsy misy toa Azy. Fampitandremana sy fananarana ary fampiorenana ho antsika tokoa izany mba hatoky Azy ka tsy
hiroroa saina hanompo tompo hafa, na hampifangaro Azy amin’izay tsy Andriamanitra. Sambatra indrindra kosa izay mahalala
Azy ka afaka hiloa-bava tahaka ireo mpianatr’i Jesosy nanao hoe: “Tompo ô, hankany amin’iza moa izahay? Hianao no manana
ny tenin’ny fiainana mandrakizay. Ary izahay mino ka mahalala fa Hianao no Ilay Masin’Andriamanitra” Jao.6:68-69.

Talata 13: Andriamanitra Masina no ivavaho.
“Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3.
Vakiteny 1: Gal.1:1-8. Vakiteny 2: Eks.20:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Eks.20:3.
Fitarihan-kevitra : Satria Tokana Andriamanitra ka tsy misy hafa nomena antsika hahazoantsika famonjena, dia aoka Izy ihany no
ivavahana. Fanomezana voninahitra Azy izany sady antoka amin’ny handraisantsika ny fitahiam-panahy sy ny fahasoavana feno
sy maharitra avy Aminy. Hoy Jakoba Apostoly raha mampitandrina ny mino mba tsy hiroa saina ka ho voafitaka: “Aza mety
hofitahina hianareo, sy rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony
ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana” Jak.1:16-17.

Alarobia 14: Andriamanitra Masina no Tompon’ny aina.
“Ary hoy Jesosy: Ry zatovo, hoy Izaho aminao: Miarena” Lio.7:14.
Vakiteny 1: Jak.4:10-12. Vakiteny 2: Lio.7:11-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.7:14-15.
Fitarihan-kevitra : Nahatalanjona sy naharaiki-tahotra ireo olona nanatrika ny nahita ny nananganan’i Jesosy tamin’ny maty ity
zanakalahy tokan’ilay vehivavy mpitondra tena tao Naina, dia tamin’ny tenim-pahefana indraim-bava manao hoe: ”Miarena”.
Milaza izany fa efa nomena Azy tokoa ny fahefana rehetra amin’ny zavatra ary rehetra, hatramin’ny aina. Fa hoy Jesosy : “Izaho
no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy
dia tsy ho faty mandrakizay” Jao.11:25-26.

Alakamisy 15: Fantaro ny fiandrianan’i Jesosy.
“Efa hitan’ny masonay ny fiandrianany” 2 Pet.1:16b.
Vakiteny 1: Mat.16:13-17. Vakiteny 2: 2 Pet.1:16-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Pet.1:16.
Fitarihan-kevitra : Ny fiandrianan’i Jesosy dia ny fahamasinany indrindra. Tsy ampy araka izany ny miteny hoe “mino
an’Andriamanitra” fa ny tena ilaina dia ny mahafantatra ny fiandrianany mba hanamafisana orina ny finoana ka hahazoana
fahatokiana be ny amin’ny famonjeny (Kol.2:2). Fa ny fiandrianany dia ny maha-Andriamanitra Masina sady Mpamonjy Azy.
Manaiky hiseho amin’izay mitady Azy Izy ka mitandrina ny teniny. Hoy Jesosy: “Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia
izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy” Jao.14:21.

Zoma 16: Fantaro Jesosy Kristy Mpamonjy Tokana.
“Fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” Jao.4:42b.
Vakiteny 1: Asa.4:5-12. Vakiteny 2: Jao.4:34-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:41-42.
Fitarihan-kevitra : Jesosy Kristy no Mpamonjy Tokana ho an’izao tontolo izao izay nomen’ny Ray raha hoy Izy: “Ity no Zanako
malalako izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5. ”Fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay
hahazoantsika famonjena” Asa.4:12. Hoy ny vavaka nataon’i Jesosy: “Ray ô, tonga ny fotoana; mankalazà ny Zanakao, mba
hankalazan’ny Zanaka Anao, araka ny nanomezanao Azy fahefana amin’ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho
an’izay rehetra nomenao Azy” Jao.17:1-2. Minoa an’i Jesosy, fa “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36a.

Asabotsy 17: Tomoera tsara ao amin’ny Tompo.
“Mba hitoeran’i Kristy ao am-ponareo amin’ny finoana” Efes.3:17a.
Vakiteny 1: Jao.15:9-15. Vakiteny 2: Efes.3:14-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.3:14-17.
Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”Kristy ao am-po” dia Izy mitoetra ao anatin’ny mino ary tsy miala ao (Lio.17:21). Fa “Jesosy Kristy
no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” Heb.13:8. Koa izay te-hitoetra ao Aminy dia manaiky Azy ho ”Tompo manapaka
ao am-pony” (1 Pet.3:15). Antoka ho amin’ny famonjena sy ny fitahiana mandrakizay izany, fa voasoratra hoe: ”Kristy ao
anatinareo, fanantenana ny voninahitra” Kol.1:27. Ho avy tokoa Jesosy haka ny Azy mba hanatanteraka ny teniny manao hoe:
“Ary izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14: 3d. Koa “Miorena tsara, aza miova” 1 Kor.15:58a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *