Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite
Herinandro 19-24 Septambra 2016
“Andriamanitra manome rariny ny olony”
*

Fitarihan-kevitra: Na dia mety ho mafy aza ny fitsapana sy fahoriana iaretan’ny olon’Andriamanitra noho ny fahamarinana, Andriamanitra dia tia rariny ka manome rariny ny olony, dia izay rehetra mandeha amin’ny lalan’Andriamanitra sy manao ny sitrapony, dia araka ny voasoratra hoe: ”Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina” Sal.37:28a. Toky ho an’izay manana ady sy iharan’ny tsy fahamarinana izany. Inona no atao? “Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana” Sal.37:5-6.

Alatsinainy 19: Andriamanitra manome rariny ny olony.
“Izy hanandratra ny tandroky ny voahosony” 1 Sam.2:10d.
Vakiteny 1: 1 Kor.2:26-31. Vakiteny 2: 1 Sam.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Sam.2:10.
Fitarihan-kevitra: Noho ny Anarany sy ny fahasaro-piarony, dia tsy mety mangina ny Tompo ka hijery fotsiny ny tsy
fahamarinana fa manao famaliana ka manome rariny ny olony. Hoy Izy: “Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly” Rom.12:19. Fa
efa niteny tokoa Izy manao hoe: “Ho hitanareo indray ny tsi-fitovian’ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an’Andriamanitra
sy ny tsy manompo Azy. Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana
fanasitranana ao amin’ny tanany; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy” Mal.3:18,20.

Talata 20: Andriamanitra manome rariny ny mpandefitra.
”Mandeha amin’ny fahari-po mifandefitra amin’ny fitiavana” Efes.4:1,2.
Vakiteny 1: Sal.10:10-18. Vakiteny 2: Efes.4:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.4:1-2.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny mpanao Salamo: “Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin’ny haben’ny
fiadanana” Sal.37:11. Ny mpandefitra dia izay malemy fanahy ka tsy manao famaliana amin’ny maha-olona, na koa manozona
olona, fa vonona ny hamela ny heloka ary mametraka ny adiny amin’Ilay Tompon’ny fahamarinana sy ny fitsarana rehetra. Ny
tombony ho an’Andriamanitra no tadiaviny ka amelany Azy hanapaka ny zavatra rehetra. Mampahery ny olony iharan’ny tsy
rariny ny Tompo ka manao hoe [anterina indray]: “Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka. Ary
hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana” Sal.37:5-6.

Alarobia 21: Andriamanitra manome rariny izay manetry tena.
“Fa izay rehetra manandra-tena no haetry; ary izay manetry tena no hasandratra” Lio.14:11.
Vakiteny 1: Joba 42:1-10. Vakiteny 2: Lio.14:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.14:11.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra no tompon’ny voninahitra, koa dia Izy no manandratra, ary Izy koa no mampietry. Izay manetry
tena no asandrany dia izay tsy manao ny tenany ho zavatra fa manome voninahitra an’Andriamanitra, toa an’i Jaona mpanao
batisa nanao hoe : “Izy tsy maintsy mitombo, ary izaho kosa tsy maintsy mihena” Jao.3:30. Hoy ny tenim-pahendrena: ”Koa
amin’izany manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro; ary
apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo (Sal.55.22) 1 Pet.5:6-7.

Alakamisy 22: Andriamanitra manome rariny izay matahotra Azy.
“Hanefa ny irin’izay matahotra Azy Izy ary hihaino ny fitarainany ka hamonjy azy” Sal.145:19.
Vakiteny 1: Isa.42: 1-4. Vakiteny 2: Sal.145: 15-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.145:18-19.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny izay matahotra Azy, dia izay mitandrina ny didiny sy manome voninahitra Azy.
Ataony ho marina eo imasony izy. Amin’izany dia hoy ny Soratra Masina: “Ny mason’i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny
sofiny mihaino ny fitarainany. Ny tavan’i Jehovah tezitra amin’ny mpanao ratsy kosa, mba hofongorany tsy ho eo amin’ny tany ny
fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin’ny fahoriany rehetra” Sal.34:15-17.

Zoma 23: Andriamanitra manome rariny ny fitarainan’ny olony.
“Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina Aminy?” Lio.18:7a.
Vakiteny 1: Isa.62:6-12. Vakiteny 2: Lio.18:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.18:7.
Fitarihan-kevitra: Tsy zavatra kely amin’Andriamanitra ny fitarainan’ny olony. Hoy ny teniny tamin’i Mosesy fahizay: “Ary
ankehitriny, indro, ny fitarainan’ny Zanak’Isiraely dia efa mby atỳ amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian’ny
Egyptiana azy. Koa avia ankehitriny hianao hirahiko ho any amin’i Farao hitondra ny Zanak’Isiraely oloko hivoaka avy any
Egypta” Eks.3:9-10. Toky no efa nomen’ny mpanao Salamo: “Hanefa ny irin’izay matahotra Azy Izy ary hihaino ny fitarainany
ka hamonjy azy” Sal.145:19. Fa efa niteny Izy nanao hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka
hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15. Andriamanitra “Mpihaino” sy “Mpamaly” ny fitarainana tokoa Izy.

Sabotsy 24: Andriamanitra miahy ny adin’ny olony.
“Izay miandry an’i Jehovah no handova ny tany” Sal.37:9b.
Vakiteny 1: Jao.16:23-33. Vakiteny 2: Sal.37:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.37:8-9.
Fitarihan-kevitra: Tsy foana ny fiankinana amin’Andriamanitra sy ny fiandrasana ny famonjeny, fa amin’ny fotoany no hanatanterahany
ny zavatra rehetra mba hahasoa ny olony. Toky lehibe no efa nomeny fa tsy hangaihay izay mino sy manantena Azy.
Tsy ho resy izy na hilofika araka ny voasoratra hoe: “Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany
tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31. Mahery ny mino Azy.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *