Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite
Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016
“ Velona amin’ny fitiavana ”
*

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Velona amin’ny fitiavana” dia milaza fa fiainan’ny mino sady anton’ny ahavelomany ny fitiavana satria Andriamanitra Izay inoany sy ivelomany dia Fitiavana (1 Jao.4:16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy mba avy amin’Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny” 1 Jao.3:10b. Fiainana ivelomana sy zaraina ny fitiavana, koa izay te-hanana azy dia mitandro ny firaisany amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: “Avy amin’Andriamanitra ny fitiavana, ary Izay rehetra tia no naterak’Andriamanitra sady mahalala an’Andriamanitra” 1 Jao.4:7.

Alatsinainy 26: Velona amin’ny fitiavana an’Andriamanitra
“Inona moa no ilain’i Jehovah Andriamanitrao aminao, afa-tsy ny ho tia Azy?” Deo.10:12.
Vakiteny 1 : Mat.22:34-38. Vakiteny 2 : Deo.10:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Deo.10:12.
Fitarihan-kevitra: Fanomezam-pahasoavana lehibe, eny, ambony indrindra ny hoe “velona amin’ny fitiavana an’Andriamanitra”.
Hoy Paoly Apostoly manao hoe: “Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21. Nahitany tombony lehibe tokoa izany, ka nampiloabava
azy hiteny hoe: “Eny tokoa, fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran’ny hatsaran’ny fahalalana
an’i Kristy Jesosy Tompoko, Izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoako an’i
Kristy” Fil.3:8. Mahita fitia eo imason’Andriamanitra izay rehetra tia Azy, fa hoy Izy: “Satria Izaho no niraiketan’ny fitiavany,
dia hamonjy azy Aho, hanandratra azy ho any amin’ny avo Aho, satria mahalala ny anarako izy” Sal.91:14.

Talata 27: Izay tia an’Andriamanitra dia tia ny namana.
“Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao… Tiava ny namanao » Mat.22:37,39.
Vakiteny 1: Rom.13:9-14. Vakiteny 2: Mat.22:34-46. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:36-39.
Fitarihan-kevitra: Didy roa lehibe tsy misaraka ny hoe “Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao” sy ny hoe “Tiava ny namanao”.
Hoy Jaona manazava izany: “Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika; ary isika
kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin’izao fiainana izao, ary
mahita ny fahantran’ny rahalahiny ka mihirim-belona aminy, ahoana no itoeran’ny fitiavana an’Andriamanitra ao anatiny?” 1
Jao.3:16-17. Izao no didy napetraky ny Tompo: “Izay tia an’Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa” 1 Jao.4:21.

Alarobia 28: Miovà fo mba ho tia.
“Ary homeko fo vaovao hianareo » Ezek.36:26a.
Vakiteny 1: Rom.6:14-19. Vakiteny 2: Ezek.36:23-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.36:26.
Fitarihan-kevitra: Misy maro mety haniry ny hitia sy ho afaka mitia saingy voasakana. Hoy indrindra Paoly: “Fa tsy ny tsara izay
sitrako no ataoko; fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko” Rom.7:19, “Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ny
tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24. Soa fa tonga Jesosy hanova ny fo vaton’ny olona ho fo nofo afaka hitepo fitiavana. Koa
“raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy” 2 Kor.5:17. Meteza havaozina ho amin’ny fitiavana, fa “ny fitiavana no
lehibe indrindra” (1 Kor.13:16).

Alakamisy 29: Sambatra ny mivelona ao amin’ny fitiavana.
“Endrey, tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina” Sal.133:1.
Vakiteny 1: Jao.13:21-34. Vakiteny 2: Sal.133:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.133:1.
Fitarihan-kevitra: Toetran’Andriamanitra ny mitia, dia ”vokatry ny Fanahy” Gal.5:22. Ny fitiavana no manome aina sy
fahasoavana amin’izay atao, na amin’ny teny na amin’ny asa. Hoy Paoly: “Na dia miteny amin’ny fitenin’ny olona sy ny anjely
aza aho, kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsona mikarantsana aho. Ary na dia manana
faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana
rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra, kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinontsinona aho” 1 Kor.13:1-2.

Zoma 30: Ny fitiavana tia manompo.
“Fa ny fitiavan’i Kristy no manery anay » 2 Kor.5 :14a.
Vakiteny 1 : Jos.24:14-18. Vakiteny 2 : 2 Kor.5:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 2 Kor.5:14-15.
Fitarihan-kevitra: Jesosy na dia Tompo aza dia nanjary ”toy izay manompo” (Lio.22:27) satria tia ny olona. Ny fanompoana
nataony dia vokatry ny fitiavana izay niasa feno tao aminy, araka ny teniny manao hoe: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho
izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13. Dia notanterahiny tokoa izany fa “nofoanany ny tenany
tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy
ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:7-8.

Sabotsy 01: Miorena amin’ny fitiavana.
“Izy hampiorina anareo hatramin’ny farany” 1 Kor.1:8a.
Vakiteny 1: Jao.15:9-16. Vakiteny 2: 1 Kor.1:4-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.1:8.
Fitarihan-kevitra: Sambatra izay maharitra amin’ny fitiavana, fa io no santatry ny fiainana mandrakizay sady taratry ny
fanjakan’ny lanitra. Hoy Paoly tamin’ny Efesiana: “Ary noho izany no andohalehako amin’ny Ray… ny mba hitoeran’i Kristy ao
am-ponareo amin’ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin’ny fitiavana hianareo” Efes.3:14,17. Izay no sitrapon’Andriamanitra,
izay no mahavelona, “fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *