Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite
Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016
“ Andriamanitra mamela heloka ”
*

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia mamela heloka mba tsy hahavery ny mpanota. Koa raha ny ota no efitra mampisaraka antsika Aminy
(Isa.59:2), dia ny famelan-keloka kosa no entiny handrava izany ka hampihavanany indray antsika mpanota Aminy. Dia natolony ho sorona
hanafaka heloka Jesosy Kristy Zanany IIay Marina mba hanamarina ny mpanota, dia fanatitra nalatsa-dra indray mandeha ho fanavotana
mandrakizay. Mbola miantso sady manome toky Izy ka manao hoe: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao
sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1.

Alatsinainy 03: Andriamanitra mamela heloka.
“Iza no Andriamanitra tahaka Anao, Izay mamela heloka” Mika 7:18a.
Vakiteny 1: Mat.26:26-29. Vakiteny 2: Mika 7:11-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mika 7:18.
Fitarihan-kevitra : Sarobidy ny famelan-keloka, fa izany no ahazoana fiadanana feno, ho an’ny fo sy ny saina amam-panahy. Fa
“tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy” Isa.48:22, dia ny olona mandà sy manao tsinontsinona ny famelan-keloka. Fa hoy
indrindra ny mpanao Salamo: “Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy
isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny” Sal.32:1-2. Araraoty dieny mbola misokatra ny fon’Andriamanitra
mandray ny mpanota omeny famelan-keloka.

Talata 04: Andriamanitra mamela heloka mba hiverenana Aminy.
“Miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:22b.
Vakiteny 1: Rom.5:6-11. Vakiteny 2: Isa.44:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.44:22.
Fitarihan-kevitra : Satria tsy hain’ny olona ny hiverina amin’Andriamanitra, dia Izy mihitsy no miantso mba hiverenana aminy.
Ary dia hoy ny Soratra Masina: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny
olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka, satria Izy efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao amin’ny
fahamarinana amin’ny alalan’ny Lehilahy iray voatendriny” Asa.17:30-31. Hoy ny Tompo: “Miverena amiko, dia mba hiverina
ho aminareo kosa Aho, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.3:7.

Alarobia 05: Jesosy Kristy miantoka ny famelan-keloka.
“Izy no avotra noho ny fahotantsika” 1 Jao.2:2a.
Vakiteny 1: Isa.53:4-6. Vakiteny 2: 1 Jao.1:8-10; 2:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:2.
Fitarihan-kevitra : Hoy ny Soratra Masina : “fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22. Izany kosa
anefa dia mitaky ra ”marina”. Jesosy Kristy ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra no nanaiky halatsa-dra izay mitondra fanavotana,
dia famelan-keloka feno sy tanteraka ho antsika mpanota. Hoy Izy: “Fa ity no rako, dia ny amin’ny fanekena [na: ny fanekena
vaovao)], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28.

Alakamisy 06: Amin’ny fibebahana no andraisana ny famelan-keloka.
« Mibebaha mba hahazo famelana ny helokareo » Asa.2:38a.
Vakiteny 1: Ezek.18:26-32. Vakiteny 2: Asa.2:36-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.2:38.
Fitarihan-kevitra : Misy mitady ary mitaky famelan-keloka mihitsy aza, kanefa tsy mety mibebaka miaky ny fahadisoany sy
maneho finiavana hiova fenitra, ka hiverina amin’Andriamanitra hanaraka ny lalany sy hanolo-tena hanao ny sitrapony sy ny
asany (Jao.14:12a). Efa vonona hatry ny ela ny famelan-keloka fa misy ny tsy mandray satria tsy te-hiova amin’ny fomba
fanaony. Hoy ny Soratra Masina: “Miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay
tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Sitrapon’Andriamanitra isika mibebaka mba ho voavela heloka.

Zoma 07: Ny famelan-keloka mitaky fihavaozana.
“Mba hotafinareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra” Efes.4:24a.
Vakiteny 1: Jao.8:1-11. Vakiteny 2: Efes.4:22-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.4:22-24.
Fitarihan-kevitra : Tsy azo atao zavatra kely na entina amin’ny fahazarana ny fanomezan’Andriamanitra ny famelan -keloka.
Tandremana mba tsy ho fomba fanao “litorjika” fotsiny izy, fa tena fiainana ny fifandraisana amin’Andriamanitra. Andriamanitra
dia mamindra fo ka mamela heloka mba tsy hanaovana izany intsony, fa mba hiovan’ny olona toetra sy fomba fiainana manaraka
ny sitrapon’Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin’ilay vehivavy tratry ny olona nijangajanga: “Izaho koa dia tsy manameloka anao;
mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony” Jao.8:11.

Sabotsy 08: Matokia ny famelan-keloka.
“Matokia, anaka ; voavela ny helokao » Mat.9:2b.
Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-10. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 2: Mat.9:1-3.
Fitarihan-kevitra : Fahasoavana no nanomezan’Andriamanitra ny famelan-keloka, dia famindrampo tsy hay vidina. Finoana kosa
no andraisana azy sy hiainana azy (Efes.2:8) mba ho enti-mandresy ny fanamelohana mety ataon’ny devoly ilay mpiampanga
hatry ny ela (Apok.12:10). Misy tokoa olona tsy matoky ny famelan-keloka izay nomen’ny Tompo azy, kanefa ny
an’Andriamanitra ny “eny” dia “eny” (Mat.5:37). Koa dia tsy manan-kalahatra ny devoly eo anatrehan’ny famelan-keloka
omen’Andriamanitra ny mpanota (Zak.3:2) ary milavo lefona izy rehefa mahita finoana mandray izany. Fa “nino an’i Kristy
Jesosy isika mba hohamarinina amin’ny finoana an’i Kristy” Gal.2:16, koa “Ny marina amin’ny finoana no ho velona” Hab.2:4.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *