Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite
Herinandro 10-15 Oktobra 2016
“Andriamanitra mitady ny olona”
*

Fitarihan-kevitra: Lehibe tsy takatry ny saina ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona. Fa raha vao namorona azy Izy dia niteny nanao hoe: ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika” Gen.1:26, dia izy mitafy ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra. Nihaisotra tamin’ny olona izany voninahi-dehibe izany noho ny fahotany izay nampisaraka azy tamin’Andriamanitra (Gen.3:8-10). Kanefa sitrak’Andriamanitra ny hiverenany Aminy ka dia nanao fanavotana ho an’ny olona tokoa Izy tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izay nitondra ny fahamenarany teo amin’ny hazo fijaliana. Ho an’izay manaiky ny hiverina Aminy, dia hoy ny Tompo: ”Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy; ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony” Lio.15:22.

Alatsinainy 10: Andriamanitra mitady ny olona.
“Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho! Inty Aho!” Isa.65:1b.
Vakiteny 1: Mat.11:25-30. Vakiteny 2: Isa.65:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.65:1.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manaiky ho hitan’izay tsy nitady Azy! (Isa.65:1a) Izany dia milaza fa nataon’Andriamanitra tsy ho zavatra sarotra ny fahitana Azy fa tena namorainy indrindra, satria Izy tenany mihitsy no mitady ny olona ka toy ny mitolobatana mba handraisan’ny olona Azy, raha hoy Izy: ”Inty Aho, inty Aho!”. Antso ataony izany, izay iandrasany valiny avy amin’ny olona, dia izy mba hiteny hanao hoe : ”Tompo ô, inty aho manohina ny antsonao”. Fitadiavan’Andriamanitra fihavanana
amin’ny olona no fototr’izany, araka ny voasoratra hoe: ”Mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo” 2 Kor.5 :20b.

Talata 11: Jesosy Kristy, Iraka mitady ny mpanota.
”Efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10.
Vakiteny 1: Isa.40:9-11. Vakiteny 2: Lio.19:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19: 9-10.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mora mahafoy ny olona, ka dia tonga handrava ny efitry ny fisarahana amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Ilay ”Zanak’ondrin’Andriamanitra mitondra ny fahotan’izao tontolo izao” (Jao.1:29). Fa nomena antsika tokoa Izy ho ”avotra [na: fanatitra fampiononam-pahatezerana] noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao
tontolo izao koa” 1 Jao.2:2. Ny rany latsaka tao Kalvary no manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra (1 Jao.1:9), sady famelana ny helotsika ho fampihavanana antsika indray amin’Andriamanitra. “Izy no fihavanantsika” Efes.2:15.

Alarobia 12: Andriamanitra misahirana mitady ny olona.
”Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko” Jao.10:16. Vakiteny 1: Ezek.34:11-16. Vakiteny 2: Jao.10:10-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:16. Fitarihan-kevitra: Hoy ny Tompo raha nampiteny ny mpaminany Ezekiela:”Moa sitrako akory va ny fahafatesan’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin’ny alehany mba ho velona izy?” Ezek.18:23. Araka izany dia hoy Jesosy Ilay Mpiandry Tsara: “Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivifolo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:4-6. Sambatra izay tadiavin’Andriamanitra ka manaiky ho hitany.

Alakamisy 13: Hajao ny fiantsoan’Andriamanitra.
“Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa izay efa nasaina no tsy miendrika” Mat.22:8.
Vakiteny 1: Efes.4:1-6. Vakiteny 2: Mat.22:1-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:8-9.
Fitarihan-kevitra: Fiantsoana ambony ho fanandratana ny mpanota no ataon’Andriamanitra, dia fiantsoan’ny fitiavany azy tsy ho very. Koa hoy ny tenin’Andriamantra: « Anio, raha hihaino [raha mahare] ny feony hianareo, Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana. » (Sal.95:7,8)” Heb.3:15. Ny fahasosorana dia ny namaizan’Andriamanitra ny Isiraely noho ny tsy finoany, ka tsy afaka niditra ny tany Kanana, fa nivezivezy nandritra ny efa-polo taona tany an’efitr’i Arabia, mandra-pahalany ringana azy. Hoy Jesosy: ”Izay mino sy atao batisa no hovonjena, fa izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16 :16.

Zoma 14: Misy ny fotoana hamaliana ny fiantsoana.

« Hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao » Efes.5:16.
Vakiteny 1: Heb.3 :12-19. Vakiteny 2: Efes.5 :15-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.5 :16.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia maharipo sady be famindrampo, saingy Izy koa no ”Andriamanitra Tompon’ny fotoana ka tsy baikoina na ferana amin’izay ataony”. Fa satria nataony ho misy ny fotoany ny zavatra rehetra (Mp.T.3:11), dia hoy Izy : “Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako anao, Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko anao (Isa.49:8); indro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena” 2 Kor.6:2. Manapaha hevitra. Valio ny fiantsoany.
Asabotsy 15: Meteza ho hitan’Andriamanitra.
« Ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka » Asa.17:30b.
Vakiteny 1: Mat.4 :12-17. Vakiteny 2: Asa.17 :22-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.17 :30-31.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny tononkira: ”Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Izy no manambitamby hanatonanao izao” Hira 354 FFPM. Matokia, hoy Jesosy: ”Tsy tonga Aho hiantso ny marina fa ny mpanota” Mat.9:13. Fa ”tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary” Mar.2:17. Fa ”Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17. Amin’izany dia hoy ny Tompo: ”Aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa” Jao.20:27.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *