Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite
Herinandro 17-22 Oktobra 2016
“Andriamanitra, toky ho an’ny olony”

Fitarihan-kevitra : Mila toky tokoa isika olombelona noho ny fahalementsika manoloana ny adim-piainana samihafa: ny hoavy tsy fantatsika, ny fahavalo manesy antsika, ny fahafatesana tsy haintsika hiodivirana. Fa « ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, Ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin’ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny; Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay” 1 Pet.1:24. Hoy Jesosy : ”Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matokia, Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33. Ary koa ”Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena” 2 Kor.12:9a. Andriamanitra momba ny olony? Toky mandrakizay!

Alatsinainy 17 : Andriamanitra, toky ho an’ny olony.
« Sambatra izay olona mialoka aminy » Sal.34:8.
Vakiteny 1: Heb.13:5-8. Vakiteny 2: Sal.34:8-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:8.
Fitarihan-kevitra : Ny mialoka amin’Andriamanitra dia ny manana Azy ho aro sy fialofana. Hoy ny mpanao Salamo milaza izany:
“Ny mitoetra ao amin’ny fierena izay an’ny Avo Indrindra dia monina eo ambanin’ny aloky ny Tsitoha. Izaho hilaza an’i Jehovah
hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako” Sal.91:1-2. ”Jehovah no Mpiandry ahy, tsy
hanan-java-mahory aho… Eny na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho dia tsy hatahotra ny loza fa
Hianao no amiko” Sal.23:1,4a. Koa ”raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31.

Talata 18 : Mahatoky ny fiadiana omen’Andriamanitra.
“Raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra” Efes.6:13a.
Vakiteny 1: Mat.18:18-20. Vakiteny 2: Efes.6:10-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.6:13.
Fitarihan-kevitra : Fandresena tanteraka no omen’Andriamanitra ny olony, satria feno ny fiadiana omeny azy: ny tenin’Andriamanitra,
ny vavaka, ny asan’Andriamanitra mivantana. Amin’ny finoana no andraisana izany, fa ny finoana no fototry ny
fandreseny. Hoy Jaona Apostoly: ”Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay
enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no
Zanak’Andriamanitra?” 1 Jao.5:4-5. Ny fiadian’Andriamanitra feno omeny ny olony? Izy ao aminy ary Izy momba azy.

Alarobia 19 :  MANOMBOKA NY ISAN-TAONAN’NY FIFOHAZANA FAHA-30 TOBY FANANTENANA 238-67HA.
Mahatoky ny tenin’Andriamanitra. “Andeha mody; velona ny zanakao” Jao.4:50a.
Vakiteny 1: 2 Kor.1:15-20. Vakiteny 2: Jao.4:46-53. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:50.
Fitarihan-kevitra : Mahatoky ny tenin’Andriamanitra satria Marina sy Marina Izy ka tsy mahay mandainga sady tsy tia lainga
(Tit.1:2, Apok.22:15). Tanteraka avokoa ny teny ambarany (Lio.1:37) dia teny feno fahefana sy hery lehibe, dia ny herin’Andriamanitra
izay nahariana izao rehetra izao (Jao.1:3) ary manatanteraka izay lazainy. Fa ”Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra”
Heb.4:12, dia tokim-pamonjena feno ho an’ny olona. Ny tonom-bavaka ahazoantsika toky: ”Mitenena Jehovah ô fa mihaino ny
mpanomponao” 1 Sam.3:9, eny, ”Mitenena ihany” Mat.8:8.

Alakamisy 20 : Mahatoky ny faharipon’i Jesosy.
“Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” Jao.6:37b.
Vakiteny 1: Nom.14:11-20. Vakiteny 2: Jao.6:33-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:37.
Fitarihan-kevitra : Mila toky tokoa isika olombelona noho ny fahalementsika sy ny tsy fahatanterahantsika, dia ny tsy fahamarinantsika
noho ny ota. Isaorana Andriamanitra noho ny Filazantsara omeny maimaimpoana ho antsika, koa ”na amin’inona na
amin’inona no anamelohan’ny fontsika antsika, Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra” 1
Jao.3:20. Fa “Tahaka ny fiantràn’ny ray ny zanany no fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy; Fa Izy mahalala ny toetsika ka
mahatsiaro fa vovoka isika” Sal.103:13-14.

Zoma 21 : Jesosy Kristy no tokim-pamonjena ho an’ny olona rehetra.
« Fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao » Jao.4:42b.
Vakiteny 1: Isa.9:5-6. Vakiteny 2: Jao.4:41-42. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Jao.4:34-42.
Fitarihan-kevitra : Fa satria ”tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10, ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana
ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.3:23, dia tokim-pamonjena no omen’Andriamanitra antsika dia ny fanamarinana
antsika amin’ny famelana ny helotsika. Fa voasoratra hoe: ”nefa hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny
fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy Izay nasehon’Andriamanitra tamin’ny ràny ho fanavotana amin’ny finoana, hanehoana ny
fahamarinany amin’ny tsy namalian’Andriamanitra ny fahotana lasa tamin’ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany
ankehitriny, mba ho marina Izy sady hanamarina izay manana finoana an’i Jesosy” Rom.3:24-26.

Sabotsy 22 : Ny toky mandrakizay.
« Tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako » Jao.10:28b.
Vakiteny 1: Sal.73:13-26. Vakiteny 2: Jao.10:22-30. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Jao.10:27-28.
Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”toky mandrakizay” dia tokim-pamonjena tsy miova izay omen’Andriamanitra izay rehetra mino Azy.
Antoka ataon’Andriamanitra izany izay nofeheziny tamin’ny alalan’ny fanekena amin’ny ran’i Jesosy (Heb.13:20). Ho
amin’izany dia hoy ny Tompo: ”Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala
aminao ny famindram-peko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *