Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento
Herinandro 05-10 Desambra 2016
“ Miomàna handray ny Mesia Mpanjaka ”

Fitarihan-kevitra: Mpanjaka sady Mpamonjy ny Mesia ka mendrika ny hotolorana ny haja sy ny voninahitra, ary ny fitokisana sy ny fankatoavana Azy feno. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia ny Aminy:: ”Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony” Isa.9:5ab. Andriamanitra mihitsy no Tompon’antoka ny Aminy, fa voasoratra hoe: “Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany” Isa.9:6 .

Alatsinainy 05: Ny Mesia Mpanjaka Iraky ny Tompo eo amin’ny olony.
“Jehovah hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona” Mika 4:7b.
Vakiteny 1: 1 Pet.2:6-10. Vakiteny 2: Mika 4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mika 4:6-7.
Fitarihan-teny: Jehovah Andriamanitra, na Andriamanitra Tompo, no tarafina eo amin’ny Mesia Mpanjaka, dia Izy Tompon’ny
tany sy ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra (Deo.10:14). Toky lehibe no omeny ny olony, dia ny Isiraely firenena voafidiny, izay
santatry ny Fiangonan’Andriamanitra izay novidin’i Kristy tamin’ny rany (Asa.20:28). Fa ho eo afovoan’ny olony tokoa Izy ary
manangana ny voninahiny eo amin’ny tendrombohitra Ziona. “Fa avy any Ziona no hivoahan’ny lalàna, Ary avy any Jerosalema
ny tenin’i Jehovah”. “Ary Jehovah hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona Hatramin’izany ka ho mandrakizay” Mika 4:2,7.

Talata 06: Matokia fa ho avy ny Mesia Mpanjaka.
“Rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra” Heb.10:37.
Vakiteny 1: Lio.18:1-8. Vakiteny 2: Heb.10:35-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:37.
Fitarihan-teny: Mahatoky sy Marina ny Mesia Mpanjaka (Apok.19:11), ary tia Izy ka “mamindra fo sy miantra, mahari-po sady
be famindram-po sy fahamarinana” Eks.34:6. Fa “tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak’olombelona” Fit.Jer.3:33.
Koa amin’izay rehetra tojo fahoriana, dia hoy Izy: ”Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome
voninahitra Ahy ianao” Sal.50:15. Fa “Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy. Koa izany no tsy hatahorantsika,
na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin’ny ranomasina aza ny tendrombohitra, Na mirohondrohona sy
misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany” Sal.46:1-3.

Alarobia 07: Miomàna amin’ny fihavian’ny Mesia Mpanjaka.
“Dia miomàna koa hianareo ; fa ho avy ny Zanak’olona” Lio.12:40.
Vakiteny 1: Mat.25:1-12. Vakiteny 2: Lio.12:35-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:40.
Fitarihan-teny: Ny Mesia Mpanjaka dia “malemy fanahy sady tsy miavona ampo” (Mat.11:9) ka tia miantra ny olona mpanota.
Hoy Izy: “Fa famindrampo no sitrako” Hos.6:6a. Mpanjaka lehibe sady Tompo indrindra koa anefa Izy ka mendrika ny haja sy
ny voninahitra (Mal.1:6). Ho an’ilay lehilahy izay tsy nahay nanome voninahitra Azy tamin’ny fanasany dia hoy Izy: “Afatory ny
tongony aman-tànany, dia ario any amin’ny maizina any ivelany izy; any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroha-nify” Mat.22:13.
Ho an’izay voaomana ny handray Azy kosa dia hoy Izy: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.

Alakamisy 08: Manamasìna tena amin’ny fihaonana amin’ny Mesia Mpanjaka.
“Ary aoka ny mpisorona koa, izay manakaiky an’i Jehovah, hanamasina ny tenany” Eks.19:22a.
Vakiteny 1: Mat.22:8-14. Vakiteny 2: Eks.19:17-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Eks.19:21-22.
Fitarihan-teny: Andriamanitra dia miseho ho Masina amin’izay akaiky Azy ka manao fanompoana masina ao amin’ny tranony.
Tiany ho hita mahatoky izy, tahaka an’i Mosesy tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra (Heb.3:2), ka hoy Izy ”Ho masina
hianareo, satria masina Aho” Lev.11:45b, ary koa “madiova, hianareo izay mitondra ny fanak’i Jehovah” Isa.52:11b. Ary satria
mpanota no antsoiny, dia manamasina azy Izy araka ny voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay
nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Zoma 09: Amin’ny fo mibebaka no andraisana ny Mesia Mpanjaka.
“Anio, raha hihaino ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo” Heb.4:7.
Vakiteny 1: Rom.2:1-6. Vakiteny 2: Heb.4:5-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.4:7.
Fitarihan-teny: Hoy ny Tompo: “Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena,
hamelombelona ny fanahin’ny manetry tena sy hamelombelona ny fon’ny torotoro fo” Isa.57:15. Hoy Jesosy raha nahita ny fon’i
Zakaiosy nitady Azy fatratra: “Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio” Lio.19:5. Izay
rehetra mibebaka dia ataony mahita rariny eo imasony, toy ilay jiolahy teo anilany nitalaho taminy nanao hoe: “Jesosy ô, tsarovy
aho, rehefa avy amin’ny fanjakanao Hianao”, ka novaliany hoe : “Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” Lio.23:43.

Asabotsy 10: Raiso ny Mesia Mpanjaka.
“Indro, ny Mpanjakanao, avy ho anao” Zak.9:9b.
Vakiteny 1: Mat.21:6-11. Vakiteny 2: Zak.9:9-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Zak.9:9.
Fitarihan-teny: Raiso sy omeo voninahitra ny Mesia Mpanjaka, Izay tonga ho anao, fa Andriamanitra Masina sady Tsitoha Izy.
Nahafantatra Azy indrindra ny mpanao Salamo ka nanao hoe: “Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny
lohanareo, ry varavarana fahagola, mba hidiran’ny Mpanjakan’ny voninahitra. Iza ary izao Mpanjakan’ny voninahitra izao?
Jehovah, Tompon’ny maro, Izy no Mpanjakan’ny voninahitra” Sal.24:9-10. Izay tokoa no Ilay Mesian’Andriamanitra Mpanjaka.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *