Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento
Herinandro 12-17 Desambra 2016
“Matokia fa ho avy ny Mesia !”

Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no hiandrandrana ny fiavian’ny Mesia Mpamonjy izao tontolo izao. Fa “ny finoana no fahatokiana ny
amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1. Ary satria ny mino tsy mandeha amin’ny fahitana (2
Kor.5:7), dia hoy Jesosy: “Sambatra izay tsy nahita, nefa nino” Jao.20:29. Ny inoana dia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra
momba ny fiavian’ny Mesia araka ny voasoratra hoe: “Iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia
mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra” Asa.1:11.

Alatsinainy 12: Matokia fa ho avy ny Mesia.
“Fa ny vavan’i Jehovah no efa niteny” Isa.40:5b.
Vakiteny 1: Mat.1:18-25. Vakiteny 2: Isa.40:3-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:5.
Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe : “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon’Andriamanitra” Lio.1:37, dia ny teny
izay nampilaizany ny mpaminany sy ny irany rehetra. Ankehitriny, ny hafatra omena antsika dia ny antoka fa ho tonga tokoa ny
Mesia, ary ho tonga indrindra ho an’ny olony, dia izay rehetra mino Azy sy matoky ny teniny. Hoy ny fanambaran’ny anjely izay
nomena mba ho raisintsika koa amin’ny finoana sy ny fankasitrahana feno: “Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao antanànan’i
Davida, dia Kristy Tompo” Lio.2:11.

Talata 13: Ny Mesia avy hamela heloka.
“Lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony” Isa.40:2b.
Vakiteny 1: Jao.3:16-17. Vakiteny 2: Isa.40:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:1-2.
Fitarihan-kevitra: Satria Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very, dia nirahiny ny Mesia mba hamela ny helony sy
hampihavana azy amin’ny Rainy. Fa voasoratra hoe: “Andriamanitra ao amin’i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy
ka tsy nanisa ny fahadisoany” 2 Kor.5:19a. Ary satria “famindram-po no sitrako” hoy ny Tompo (Hos.6:6), dia hoy Jesosy: “Fa
Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka [Gr. hitsara] izao tontolo izao, fa mba hamonjeny
izao tontolo izao” Jao.3:17. Tsy vaovao lehibe mahafaly indrindra va izany, ry havana ?

Alarobia 14: Ny Mesia avy hampionona ny Isiraely olony.
“Lazao amin’ny tanànan’ny Joda hoe: Indro Andriamanitrareo!” Isa.40:9.
Vakiteny 1: Mat.9:32-38. Vakiteny 2: Isa.40:9-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:9.
Fitarihan-kevitra: Fo antra ny olona izay nohariany sy nofidiny ny fon’Andriamanitra ka mbola nanirahany ny Mesia voahosony
mba hitady sy hamonjy ny very (Lio.19:10). Fampiononana lehibe ho an’ny Isiraely tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, izay milaza
fa Andriamanitra tsy manadino na mahafoy azy, indrindra tao anatin’ny fotoan-tsarotra nodiaviny sy niaretany fahoriana. Hoy
Jesosy raha mampahery sy mampionona ny olony: “Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho” Jao.14:18, “Ny
alahelonareo hody fifaliana” Jao.16:20..

Alakamisy 15: Rombahina ny fanjakan’ny Mesia.
“Ankehitriny ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina” Mat.11:12.
Vakiteny 2: Heb.11:24-34. Vakiteny 2: Mat.11:11-15.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:12.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no handrombahana ny fanjakan’Andriamanitra, sy hampiorenana azy ao am-po. Izany dia ny
famelana an’i Jesosy Kristy Andrian’ny fiadanana handidy sy hanapaka fiadanana mitoetra sy maharitra. Fa voasoratra hoe: “Ny
handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany”
Isa.49:6a. Lova sarobidy omen’Andriamanitra ny ananana an’i Jesosy ho Tompo sy Mpamonjy, dia antoka hahatonga fiadanana.

Zoma 16: Minoa ny fanambaran’ny Fanahy Masina ny Mesia.
“Fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy” 2 Pet.1:21b.
Vakiteny 1: Mat.10:16-20. Vakiteny 2: 2 Pet.1:19-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Pet.1:21.
Fitarihan-kevitra: Ny Fanahy Masina no manambara ny Mesia satria « Andriamanitra dia Fanahy » Jao.4 :24a. Fa hoy Jesosy Ilay
Mesian’Andriamanitra: “Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny
fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:27. Ary dia nampiany hoe :
“Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy
Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy hankalaza Ahy; fa handray avy
amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo” Jao.16:13.

Sabotsy 17: Omany ny lalan’ny Mesia.
“Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany” Lio.3:4.
Vakiteny 1: Mal.3:1-4. Vakiteny 2: Lio.3:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.3:4.
Fitarihan-kevitra: Ho avy tokoa Jesosy hamangy sy handray ny Azy (Mat.25:34) izay tiany mba ho tafiditra avokoa ao amin’ny
valan’ny fanjakany (Jao.10:16). Fa hoy Jesosy: “Raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana ety ambonin’ny tany va Izy?”
Lio.18:8. Satria tian’Andriamanitra ny hahavoavonjy ny olony rehetra, dia hoy ny fivavaky ny Fanahy: “Ary Andriamanitry ny
fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo
ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika” 1 Tes.5:23.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *