Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento
Herinandro 19-24 Desambra 2010
*
« TONGA NY MESIA, MIPOSAKA NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA »

Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: ”Ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena” Isa.60:2a. Tanteraka
ara-bakiteny amin”ny tanintsika sy ny firenentsika, indrisy, izany teny izany. Saingy tsy resin’izany kosa ny fitiavan’Andriamanitra, fa
mahery ka hamonjy (Zef.3:17). Nirahiny ho antsika ny Mesia hampiposaka ny voninahiny ho famonjena mba hahatanteraka ny tenin’’ny
Soratra Masina momba Azy manao hoe:: ”Hazon’ny fahamarinana, nambolen’i Jehovah ho fampisehoam-boninahitra” Isa.61:.3.

Alatsinainy 19: Miposaka eo amin’ny olona ny voninahitr’Andriamanitra.
”Izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe” Isa.9:1a.
Vakiteny 1: Jao.1:1-5. Vakiteny 2: Isa.9:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.9:1.
FItarihan-kevitra: :Ny ”mazava lehibe” izay miposaka amintsika dia ny voninahitr’Andriamanitra. Tonga tokoa ny Mesia
mba hahatanteraka izany. Fa tian’Andriamanitra ny hampiposaka ny fahazavany ho famonjena ho an’izay rehetra mino
Azy sy miandrandra ny fiaviany. Hoy ny toky sady baiko omen’Andriamanitra azy ireo: ” Mitsangàna, mihazavà, fa tonga
ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny aizina manarona ny tany, ary ny aizimpito
manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny” Isa.60:1-2.

Talata 20: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, fahazavana ho an’ny olony.
“Avia, ary aoka isika handeha amin’ny fahazavan’i Jehovah” Isa.2:5.
Vakiteny 1: Jao.12:31-36. Vakiteny 2: Isa.2:2-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.2:4-5.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia mitaona sy miantso ny olona rehetra hanatona ny fahazavany, dia izy miala amin’ny
faharatsian’ny ota sy ny asan’ny maizin’ny devoly. Fa mampiposaka ny fahazavany Izy, dia ny voninahitry ny
fahamarinany sy ny fiandrianany lehibe, mba hanafahana izay rehetra nitoetra ao amin’ny maizina. Fa ny fiposahan’ny
voninahitr’Andriamanitra dia fahazavana ho an’ny olona. Hoy Jesosy :“Izaho no fahazavan’izao totnolo izao, izay
manaraka ahy tsy mba handeha amin’ny maizina”Jao.8:12.

Alarobia 21: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, ny Mesia miseho amin’ny olony.
“Efa naseho ny fiainana, ary efa nahita Azy izahay” 1 Jao.1:2a.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:1-11. Vakiteny 2: 1 Jao.1:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:2.
Fitarihan-kevitra: Ny fiainana miseho? Fanafoanana ny fahafatesana sy ny asa maty rehetra vokatry ny ota. Hoy ny
Apostoly Paoly manazava izany: “Fa isika izao amin’izao lay izao dia misento noho ny mavesatra antsika, satria tsy
tiantsika ny hendahana, fa ny mba hotafiana koa, mba hatelin’ny fiainana ny mety maty. Ary Izay efa namboatra antsika
ho amin’izany indrindra dia Andriamanitra, Izay efa nanome antsika ny santatry ny Fanahy” 2 Kor.5:4-5.

Alakamisy 22: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, voninahitry ny mino.
“Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.
Vakiteny 1: Mat.25:31-34. Vakiteny 2: Kol.3:1:-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:4.
Fitarihan-kevitra: Ny voninahitry ny mino, dia ny fisandratan’ny Tompo eo aminy izay mampiposaka ny voninahiny sy
mizara izany amin’ny olony. Fa voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no
nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30. Izay voafidin’Andriamanitra dia afaka
hiloa-bava tahaka an’i Maria hanao hoe: “Ny foko mankalaza ny Tompo, Ary ny fanahiko efa ravoravo
tamin’Andriamanitra, Mpamonjy ahy; Fa efa nijery ny fahambani-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa, indro, hatramin’ny
ankehitriny dia hataon’ny taranaka rehetra ho sambatra aho” Lio.1:46-48.

Zoma 23: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, fanasitranana ho an’ny olony.
“Jamba aho teo aloha, fa mahiratra aho izao” Jao.9:25b.
Vakiteny 1: Isa.42:14-17. Vakiteny 2: Jao.9:17-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.9:24-25.
Fitarihan-kevitra: Aretina mampahory indrindra ny fahajambana, izay tsy hain’ny olona hositranina, ary noheverina ho
famaizana sy fanamelohan’Andriamanitra ny olona izay tratr’izany araka ny voalaza ao amin’ny Jao.9:2. Feno sy azo
antoka kosa ny famonjena entin’ny Mesia, dia araka ny voasoratra hoe: ”Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny
anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany; ary hivoaka hianareo ka
hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy” Mal.3:20. Minoa ny Mazava, dia hiposaka ny voninahitr’Andriamanitra!

Asabotsy 24: Ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony.
“Fiadanana ho ety ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14b.
Vakiteny 1: 2 Tes.1:1-10. Vakiteny 2: Lio.2:8-14. Toriteny 1 (safidy): Toriteny 2:
Fitarihan-kevitra: Toky lehibe no omen’ny tenin’Andriamanitra dia “Fiadanana”. Ny hevitr’izany dia fitsaharana. Ny
fototra iorenan’izany kosa dia ny fihavanana amin’Andriamanitra, fa voasoratra hoe: “Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy
fanahy” Isa.48: 22 Ny ratsy fanahy dia izay rehetra tsy mety mino, na dia efa nampahitan’Andriamanitra ny voninahitry
ny Anarany sy ny asany aza (Rom.1:21. HoyJesosy: “Izay mino Azy dia tsy helohina; fa izay tsy mino kosa dia efa
voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran’ny Zanaka-lahy Tokan’Andriamanitra izy”Jao.3:18.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

2 Comments

  • mpiandraikitra

   Faly miarahaba tompoko,
   Ifonana ny fahatarana. Raha te hahazo via email ny perikopa vaovao sy ny zava-baovao ao @ website ianao, dia afaka manoratra anarana ao amin’ny Newsletter (page d’accueil à droite) ao amin’ny site.
   Misaotra indrindra tompoko
   Tahian’Andriamanitra

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *