Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely
Herinandro 26-31 Desambra 2016
« Miatrika ny Taona Vaovao »

Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana,
fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza
maniry fiainana sy ta-hahita andro soa, Aoka izy hiaro ny lelany amin’ny ratsy Ary ny molony mba tsy hiteny fitaka; Ary aoka izy hiala
amin’ny ratsy ka hanao soa; Aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy” 1 Pet.3:10-11. Ary indrindra: ”Manajà ny ray sy ny reninao (fa
izany no didy voalohany misy teny fikasana), mba hahita soa hianao sy ho maro andro ambonin’ny tany (Deo.5:16)” Efes.6:2-3. Raha
tianao ny haharitra ao amin’ny fahasoavan’Andriamanitra, ny fehiny dia ny hoe: ”Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay
manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17. Taom-baovao? Taom-panavaozana, Taom-pifohazana.

Alatsinainy 26: Mifohaza hianao izay matory!
“Fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fahatoriana” Rom.13:11.
Vakiteny 1: Mar.1:9-15. Vakiteny : Rom.13:8-14. Ny tenin’Andriamanitra:
– “Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha…” 2 Kor.5:17.
– “Koa satria niaritra tamin’ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadianareo izany saina izany; fa izay niaritra tamin’ny nofo
dia efa afaka tamin’ny ny ota; mba tsy handanianareo ny andro sisa iainanareo amin’ny nofo araka ny filan’ny olona
intsony, fa araka ny sitrapon’Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon’ny jentilisa tamin’ny
nandehanana tamin’ny fijejojejoana sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamoana sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotroan-toaka
ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra” 1 Pet.4:1-4.
– “Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5.

Talata 27: Havaozy ny toetra sy ny fanoloran-tena. Mandrosoa amin’ny finoana sy ny fahatanterahana.
“Miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra…” Rom.12:2.
Vakiteny 1: Jao.3:1-8. Vakiteny 2: Rom.12:1-2. Ny tenin’Andriamanitra :
– “Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako; fa zavatra iray loha no ataoko; manadino izay zavatra ao
aoriana ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha, eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoako ny lokan’ny
fiantsoan’Andriamanitra any ambony ao amin’i Kristy Jesosy” Fil.3:13-14.
– “Dia mikeleza aina fatratra amin’izany, mba hiseho amin’ny olona rehetra ny fandrosoanao” 1 Tim.4:15b.
– “Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny
fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika.
Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy ihany no hanefa izany” 1 Tes.5:23-24.

Alarobia 28: Mandiniha tena. Mahafeheza tena.
“Diniho ny tenanareo, na mitoetra amin’ny finoana hianareo, na tsia” 2 Kor.13:5a.
Vakiteny 1: Mar.9:14-24. Vakiteny 2: 2 Kor.13:1-5. Ny tenin’Andriamanitra :
“Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina, fandrao ho lavo” 1 Kor.10:12.
– “Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandrao, na dia efa nitory tamin’ny sasany aza aho, dia holavina
kosa ny tenako” 1 Kor.9:27.

Alakamisy 29: Tanteraho ny fanompoana niantsoana anao. Manaova asa tsara, ary aoka ho tanteraka amin’izany.
“Tanteraho ny fanompoanao” 2 Tim.4:5.
Vakiteny 1: Jao.4:25-34. Vakiteny 2: 2 Tim.4:1-5; Ny tenin’Andriamanitra :
– “Efa niady ny ady tsara aho; nahatnateraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho” 2 Tim.4:7.
– “Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra
sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan’Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin’ny
nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha” Apok.3:1-3.

Zoma 30: Velombelomy ny fiantsoana izay niantsoan’ny Tompo. Mifahara ka mijoroa amin’izany.
“Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao..” 1 Tim.4:14.
Vakiteny 1: Mat.25:19-30. Vakiteny 2:1 Tim.4:12-16. Ny tenin’Andriamanitra :
– “Aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomena anao tamin’ny faminaniana sy ny
fametrahan-tànan’ny loholona. Mazotoa hihevitra izany zavatra izany”1 Tim.4:14-15a.
– “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra, mizara
tsara ny teny fahamarinana” 2 Tim.2:15.

Sabotsy 31: Ny toky omen’ny tenin’Andriamanitra ho an’izay manao ny sitrapony sy ny asany.
– “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20.
Vakiteny 1: Rom.8: 28-34. Vakiteny 2: Mat.28:16-20. Ny tenin’Andriamanitra :
– “Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31.
– “Fiadana no aveloko ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomezan’izao ton0tolo izao no
fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotar ny fonareo” Jao.14:27.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *