Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 12-17 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania
Herinandro 12-17 Febroary 2018
“Matokia an’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Matokia an’Andriamanitra” dia teny fampaherezana indrindra ho amin’ny finoana. Fa ny finoana no andraisana ny famonjena, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ilay vehivavy narary roambinifolo taona manao hoe :”Anaka, ny finoanao no nahasitrana (Gr. namonjy) anao” Mar.5:34a. Fa ny finoana an’Andriamanitra no ahazoana rariny eo imasony, ”Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Fa hoy tenin’Andriamanitra: ”Ny oloko marina* dia ho velon’ny finoana; Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. 2.3, 4)” Heb.10:38. Raha adika izany, dia milaza fa ”ny finoana no mahamarina eo imason’Andriamanitra”, ka mahatanteraka ny teny fikasana, ary henoin’Andriamanitra ny vavaka sy ny fitalahoana entintsika eo aminy. Mahery tokoa ny fiasan’ny finoana, fa hoy Jesosy: ”Raha manam-pinoana hianareo ka tsy miahanahana,…, fa raha hiteny amin’ity tendrombohitra ity aza hianareo ka hanao hoe: Mifindrà hianao, ka mianjerà any an-dranomasina, dia ho tonga izany. Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo” Mat.21:21-22. Fa tanterahin’Andriamanitra ny teny fikasana ho an’izay matoky Azy. Hoy Josafata tamin’ny Isiraely izay notamin’ny fahavalony: ”Minoa an’i Jehovah Andriamanitrareo, dia ho tafatoetra hianareo; minoa ny mpaminaniny, dia hambinina hianareo” 2 Tan.20:20. Hoy ny mpanao Salamo: ”Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka” Sal.37:5. Hoy ny mpaminany Isaia: ”Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31.Hoy Jesosy: ”Mangataha, dia homena hianareo” Mat.7:7a, ”Na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13. Jesosy Kristy no ”Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2, koa ”Minoa an’i Jesosy Tompo, dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao ” Asa.16:31.

Alatsinainy 12: Andriamanitra mitahy izay matokyAzy.
“Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny” Jer.17:7.
Vakiteny 1: Rom.4:18-22. Vakiteny 2: Jer.17:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:7. Teny manampy:
– “Hianao no nitokian’ny razanay; Natoky izy, ka namonjy azy Hianao” Sal.22:4.
– “Niandry dia niandry an’i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako” Sal.40:1.
– “Fa hovonjeko tokoa hianao ka tsy holavon-tsabatra; eny, ny ainao no ho babonao, satria efa natoky Ahy, hoy Jehovah“Jer.39:18.

Talata 13: Andriamanitra manambina izay matoky Azy.
“Fa ny tany mahavokatra ho azy: voalohany, dia misy tahony, dia teraka, ary rehefa izany, dia feno voa” Mar.4:28.
Vakiteny 1: Sal.1:1-3. Vakiteny 2: Mar.4:26-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.4:28. Teny manampy:
– “Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao
anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra amin’ny tany hianao;ary ho tonga aminao sy ho
azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:1-2.
– “Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho
mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21.

Alarobia 14: Matokia an’Andriamanitra satria mahatoky Izy.
“Izaho kosa tsy mba hanadino anao” Isa.49:15d.
Vakiteny 1: 2 Tim.2:8-13. Vakiteny 2: Isa.49:13-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.49:15. Teny manampy:
– “Miandrasa an’i Jehovah hianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’i Jehovah” Sal.27:14.
– “Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho
voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay” 2 Kor.1:20.

Alakamisy 15: Ny fahatokiana an’i Jesosy no hitomboana fahasoavana.
“Hitombo amin’ny zavatra rehetra ho amin’izay Loha, dia Kristy” Efes.4:15b.
Vakiteny 1: Jao.15:1-8. Vakiteny 2: Efes.4:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.4:14-15. Teny manampy:
– “Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah
andro lava aho” Sal.23:6.
– “Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16.

Zoma 16: Matokia ny fandresen’i Jesosy Tompo.
“Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.
Vakiteny 1: Dan.3:24-30. Vakiteny 2: Jao.16:25-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:33. Teny manampy:
– “Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoerantongotrao”
Sal.110:1.
– “Ary nesoriny tsy ho eo amin’ny tenany [na: noreseny ka nobaboiny] ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia
nasehony miharihary ny fitondrany ireo toy ny fanaon’izay avy nandresy” Kol.2:15.

Asabotsy 17: Didìan’Andriamanitra ny mino hatoky Azy.
“Ankino amin’i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka” Sal.37:5.
Vakiteny 1: Heb.10:35-39. Vakiteny 2: Sal.37:3-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.37:5. Teny manampy:
– “Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary moa hitaredretra va Izy?
Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy. Kanefa, raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana etỳ ambonin’ny tany va
Izy?” Lio.18:7-8. “Ary aza ho isan’izay tsy mino, fa minoa” Jao.20:27b.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *