Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite
Herinandro 17-22 Septambra 2018
“Andriamanitra manome fiainana”
*

Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra manome fiainana”. Izany no foto-kevi-dehibe fonosin’ny asa fahariana izay nataon’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, raha voasoratra hoe: ”Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary haizina no tambonin’ny lalina. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe: ”Misia mazava; dia nisy mazava” Gen.1:1-3. .Koa tsy inona ny hoe ”mazava” fa ny fisian’ny fiainana araka ny voasoratra hoe: ”Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:1-4. Tompon’ny aina tokoa Andriamanitra; ary tia antsika olombelona mpanota ho velona, satria ny ota no lalana nitsofohan’ny fahafatesana teto amin’ny fiainantsika zanak’olombelona araka ny voasoratra hoe: ”ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra” Rom.5:12b, fa ”Ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:58a. Koa dia hoy Izy: ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11. Maty noho ny ota tokoa isika ka tafasaraka tamin’Andriamanitra, ary dia nirahiny ny Zanany Lahitokana hampihavana antsika Aminy indray (2 Kor.5:19-20) sy hanome fiainana ho an’izao tontolo izao (Jao.6:33). Ary amin’izany, dia hoy Jesosy: ”Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19. Fa « Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay » Jao.3:36ª. Koa “Minoa an’i JesosyTompo, dia ho vonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.

Alatsinainy 17 : Andriamanitra no Tompon’ny aina.
”Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana” Deo.32:39b.
Vakiteny 1 : Jak.4:7-12. Vakiteny 2 : Deo.32:39-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Deo.32:39. Teny manampy:
– “ Iray ihany no Mpanome lalàna sy Mpitsara, dia Ilay mahavonjy sy mahavery” Jak.4:12.
– “Hianao, Tomponay sy Andriamanitray, no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery; Fa hianao no nahary ny zavatra rehetra, Ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy” Apok.4:11.

Talata 18: Jesosy Kristy no fiainana.
”Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy mankany amin’ny Ray afatsy amin’ny alalako” Jao.14:6.
Vakiteny 1: Asa.3:12-26. Vakiteny 2: Jao.14:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:6. Teny manampy:
– “Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao” Jao.6:33.
– “Fa fahafatesana no tamin’ny ota; fa fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika” Rom:6:23b.

Alarobia 19 : Andriamanitra manana fahefana hahavelona.
“(Jesosy) niantso tamin’ny feo mahery: Ry Lazarosy, mivoaha! Dia nivoaka ny maty…” Jao.11:43-44a.
Vakiteny 1 : 1 Mpan.17:17-24. Vakiteny 2 : Jao.11:41-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.11:43-44. Teny manampy:
– “Mandehana hianareo, ka ambarao amin’i Jaona izao renareo sy hitanareo izao: Mahiratra ny jamba, ary afaka ny mandringa; diovina ny boka, ary malady ny marenina; atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara” Mat.11:4-5..
– “Ary nanatona Izy ka nanendry ny tranovorona, dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy: zatovo, hoy Izaho aminao: Miarena. Dia niarina ny maty sady niteny, ary dia natolony tamin-dreniny” Lio.7:14-15.

Alakamisy 20 : Minoa ny herin’Andriamanitra mahavelona.
”Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra?” Jao.11:40.
Vakiteny 1 : Sal.116:1-10a. Vakiteny 2 : Jao.11:32-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.11:40. Teny manampy:
– “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina [Gr. hotsaraina]; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24.
– “Ary sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45.

Zoma 21: Velona ho an’Andriamanitra no tampon’ny fiainana.
“Fa Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony” Fil.1:21.
Vakiteny 1 : Mar.8:34-38. Vakiteny 2 : Fil.1:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Fil.1:21. Teny manampy:
– “Hoy Jesosy taminy: Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34.
– “Voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko; fa izay ivelomako ankehitriny eo amin’ny nofo dia ivelomako amin’ny finoana ny Zanak’Andriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy” Gal.2:20.

Asabotsy 22 : Ny mino mandresy ny fahalovana mandrakizay.
”Ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana” 1 Kor.15:53b.
Vakiteny 1 : Mat.16:24-28. Vakiteny 2 : 1 Kor.15:50-54. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Kor.15:52-53. Teny manampy:
– “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36.
– “Araka ny voasoratra hoe: Fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva; Toy ny ondry hovonoina no fijery anay (Sal. 44:22). Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” Rom.8:36-37.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *