Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena”

HIRA SY FILAZANTSARA
Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019
“Andriamanitra, tokim-pamonjena”
*

Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy ho antoka hahavonjy azy amin’izay rehetra
mety mahatery azy. Tsy inona izany fa ny: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa aro aina (assurance vie); eo koa ny
fahaizana amam-pahalalana sy izay rehetra mety andrian’ny fony; ary ny tena ananany akaiky dia ny fitokisany ny tenany, ka mety tsy
ilàna olona na zavatra hafa akory aza mba hiaro ny tenany sy hamonjyny ainy. Manam-petra avokoa anefa ireny rehetra ireny, dia ny
zavatra nohariana, ka mitera-doza ny fiankinana tanteraka aminy, izay anton’ny nilazan’ny Mpitoriteny hoe: ”Zava-poana dia zavapoana,
eny, zava-poana ny zavatra rehetra!” Mp.T.1:2. Izay midika, raha akapoka, hoe: tsy misy mahavonjy! Sambatra kosa izay
manana an’Andriamanitra ho tokony, fa ”Mpamonjy mora azo indridra amin’ny fahoriana Izy” Sal.46:1, ”Rain’ny kamboty sy Mpanome
rariny ny mpitondratena” Sal.60:5, ary dia manome toky tokoa manao hoe: ”Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory-
Jos.1:5” Heb.13:5. Fa hoy Jesosy: ”Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao”
Mat.28:20. Amin’ny andro fahoriana, dia antsoy Izy, ary matokia Azy, dia ho voavonjy hianao!

Alatsinainy 04: Andriamanitra, tokim-pamonjena ny olona.
“Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny” Jer.17:7.
Vakiteny 1: Sal.37:1-7. Vakiteny 2: Jer.17:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:7. Teny manampy:
– “Miandrasa an’i Jehovah hianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’i Jehovah” Sal.27:14.
– “Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako: Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; Ary aza
miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny
tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho” Isa.41:9-10.
– “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.

Talata 05: Jesosy Kristy, antoka ho amin’ny famonjena.
“Ary na inona na inona no ataonareo, na amin’ny teny, na amin’ny asa, dia ataovy amin’ny anaran’i Jesosy Tompo izany”
Kol.3:17.
Vakiteny 1: Jao.16:19-24. Vakiteny 2: Kol.3:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:17. Teny manampy:
– “Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny
Zanaka” Jao.14:13.
– “ Ary tsy misy famonjena amin’ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika
famonjena” Asa.4:12.

Alarobia 06: Ny fanjakan’ny lanitra, lova ho an’izay matoky an’Andriamanitra.
“Angony aloha ny tsimparifary, ka ataovy amboarany mba hodorana; fa ny vary dia taomy ho any an-tsompitro”
Mat.13:30.
Vakiteny 1: Apok.21:5-8 . Vakiteny 2: Mat.13:24-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.13:30. Teny manampy:
– “Aza gaga amin’izany; fa avy ny andro [Gr. ora] izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony; dia
hivoaka izy: izay nanao tsara dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny
fitsanganana ho fahamelohana [Gr. ho fitsarana]” Jao.5:28-29.
– “ Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16:16.

Alakamisy 07: Aza matoky ny harena, fa matokia an’Andriamanitra
“ Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy?” Mar.8:36.
Vakiteny 1: 1 Tim.6:6-10. Vakiteny 2: Mar.8:34-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.8:36. Teny manampy:
– “Aza matoky ny fanaovana an-keriny, ary aza miantehitra amin’ny halatra; raha mitombo ny harena, dia aza anorenana
ny fonareo” Sal.62:10 .
-“ Izay matoky ny hareny dia ho lavo; Fa ny marina ho tahaka ny ravina maitso” Oha.11:28.
– “Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao” Lio.12:20a.

Zoma 08: Aza matoky olona mihoatra noho ny fatokiana an’Andriamanitra.
“Ho voaozona izay olona matoky olona sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin’i Jehovah ny fony”Jer.17:5.
Vakiteny 1: Sal.146:1-5. Vakiteny 2: Jer.17:5-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.17:5. Teny manampy:
– “Aza matoky ny lehibe, Na ny zanak’olombelona izay tsy mahavonjy” Sal.146:3.
– “Ka dia aza misy manao olona ho reharehany; fa anareo ny zavatra rehetra: na Paoly, na Apolosy, na Kefasy, na izao
tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy; dia anareo izany rehetra
izany” 1 Kor.1:21-22.

Sabotsy 09: Sambatra izay matoky an’Andriamanitra.
“Hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ny Tompo,…” 2 Tim.4:8a.
Vakiteny 1: Lio.1:45-56. Vakiteny 2: 2 Tim.4:6-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.4:8a. Teny manampy:
– “Sambatra izay olona manao an’i Jehovah ho tokiny, ka tsy mivily ho naman’ny mpiavonavona na ny mpivadika ho
amin’ny lainga” Sal.40:4.
– “Hotahina izay olona matoky an’i Jehovah, dia izay manana an’i Jehovah ho tokiny” Jer. 17:7.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *