Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIX manaraka ny Trinite 28 Oktobra – 02 Novambra 2019

“Andriamanitra tsy mahafoy ny olony”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, ary tsy mahafoy azy mandrakizay. Satria hoy Izy: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3. Toky sy fanomezana antoka lehibe no ataon’Andriamanitra, satria manam-pahalemena sy tsy fahatanterahana isika olombelona, ary tsy mitoetra fa mbetika miovaova; izany hoe, raha akapoka, olona tsy azo hitokisana na anaovana fanekena. Ny lohateny dia maneho ny indrafon’Andriamanitra amintsika, dia ny fitiavany tsy mahafoy antsika, toa an’i Paoly niteny tamin’i Timoty hoe: ”Fa na dia tsy matoky Azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany Izy, fa tsy mandà ny tenany” 2 Tim.2:12-13, dia Izy tsy mivadika amin’ny fanekeny hamonjy antsika. Teny manondro an’i Jesosy sy ny asam-panavotana nataony tokoa izany, dia Kristy Zanak’ondrin’Andriamanitra izay nomen’ny Ray mba hanaisotra ny
fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:29), ary hampihavana antsika mpanota Aminy (2 Kor.5:19). Fa hoy Jesosy milaza ny amin’ny antony nanirahana Azy ho etỳ an-tany: ”Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’izay naniraka Ahy. Ary izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy, fa hatsangako indray amin’ny andro farany izy…” Jao.6:38-39. Fahasoavan’Andriamanitra omeny antsika tolobotsotra izany izay raisina amin’ny finoana (Efes.2:8). Ny lohateny anio dia miaro antsika amin’ny fahakiviana sy ny famoizam-po izay mety mitranga amin’ny fotoan-tsarotra diavintsika: fahasahiranana, ady eo amin’ny fiaraha-monina, tsy fahasalamana, ahiahy ny amin’ny ampitso, tsy rariny manjo, sns…
Mampanontany tena hoe: ”Sao mba efa nafoin’Andriamanitra re? Tsy hitany angaha ny fahaterena mahazo?” Amin’izany indrindra kosa anefa no mbola anomezany toky fa tsy miova Izy, ka manao hoe: ”Izaho tsy handao anao mihitsy, na hahafoy anao akory” Heb.13:5. Jesosy tsy mamela ny olony hiady irery fa hoy Izy: ”Tsy hamela anareo ho kamboty aho; hankaty aminareo Aho” Jao.14:18. Fa hoy Izy: ”Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambarapahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20. Ny fahataperan’izao tontolo izao, dia milaza fa ”Tonga Jesosy”. Minoa ny fitiavany tsy mahafoy!

Alatsinainy 28: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka miantso azy hiverina Aminy.
“Miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:22b.
Vakiteny 1: Rom.5:6-11. Vakiteny 2: Isa.44:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.44:22.
Fitarihan-kevitra : Andriamanitra miantso ny olona hiverina Aminy, satria tsy mahafoy azy, ary ny olony koa tsy mahay miverina Aminy.
Ho amin’izany, dia hoy ny Soratra Masina: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny
olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka…” Asa.17:30. Hoy ny Tompo: “Miverena amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa Aho,
hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.3:7.

Talata 29: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka manavao azy.
“Mba hotafinareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra” Efes.4:24a.
Vakiteny 1: Jao.8:1-11. Vakiteny 2: Efes.4:22-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.4:22-24.
Fitarihan-kevitra: Satria tsy hain’ny olona ny manao ny sitrapon’Andriamanitra sy ny mitandrina ny didiny noho ny maha-mpanota azy, dia havaozin’Andirmaanitra Izy ho tonga olom-baovao ao Aminy (2 Kor.5:17). Hoy ny teniny: “Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy
vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao
anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy” Ezek.36:26-27. Hataony tokoa izany!

Alarobia 30: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka mamela ny helony.
“Matokia, anaka ; voavela ny helokao » Mat.9:2b.
Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-10. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 2: Mat.9:1-3.
Fitarihan-kevitra: Ny fitiavan’Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, ka mamela ny helony. Fa voasoratra hoe: “Iza no Andriamanitra tahaka
Anao, Izay mamela heloka” Mika 7:18a. Tenin’ny fampihavanany sy ny fitaomany ny mpanota izany. Fa “Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny
lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho
amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7. Hoy i Jesosy: “Fiadanana no avelako ho anareo…”
Jao.14:27a..

Alakamisy 31: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka nanome an’i Jesosy ho avotra ho azy.
“Izy no avotra noho ny fahotantsika” 1 Jao.2:2a.
Vakiteny 1: Isa.53:4-6. Vakiteny 2: 1 Jao.1:8-10; 2:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:2.
Fitarihan-kevitra: Ny “avotra” nataon’i Jesosy dia ny fividianana antsika mpanota tamin’ny rany ho an’Andriamanitra (1 Pet.1:18-19). Fa
voasoratra hoe: “Fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22. Koa dia Jesosy Ilay Zanak’ondrin’Andriamanitra “no
ananantsika fanavotana amin’ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ny fahasoavany” Efes.1:7. Hoy Izy: “Ity no
rako, dia ny amin’ny fanekena [na: ny fanekena vaovao)], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28.

Zoma 01: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka tsy mamela azy hangaihay.
“Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31b.
Vakiteny 1: 1 Pet.2:1-6. Vakiteny 2: Rom.8:28-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:37.
Ftarihan-kevitra: Maro ny ady atrehin’ny olon’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao, kanefa Andriamanitra tsy mamela azy hangaihay.
Ny hoe “hangaihay” dia izy ho afa-boninahitra, tsy mahazo rariny, resy an’ady. Tsy ekeny izany, satria tia ny olony Izy, sady tompon’ny
fahefana rehetra mba hampandresy azy (Mat.28:18). Hoy Izy tamin’ny mpianany fahizay: “Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo
fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b. Amin’izany, dia toky lehibe no omen’i Jesosy izay rehetra mino
Azy manao hoe: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20.

Sabotsy 02: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ka miara-monina aminy.
“Izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3b.
Vakiteny 1 : Mat.25:14-23. Vakiteny 2: Jao.14:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.14:3.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia miara-monina amin’ny olony, ka manome toerana azy ao amin’ny fanjakany. Tamin’ny andron’ny
Testamenta Taloha no nilazany hoe: “Ary ny tabernakeliko ho eo aminy; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Ezek.37:27. Raha
tonga tetỳ an-tany Jesosy, dia hoy i Jaona Apostoly: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia
voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14. Hoy Izy: “Tomoera Amiko
ary Izaho aminareo” Jao.15:4a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy
FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *