Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 04-09 Novambra 2019 “Andriamanitra Mahatoky”

Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia Mahatoky, satria Marina Izy, dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny, ary tsy miova amin’ny teniny, fa manatanteraka izany. Ataony tokoa izany, satria Izy dia ”Andriamanitra tsy mahay mandainga” araka ny voalazan’ny Soratra Masina Azy (Tit.1:2). Mahasaropiaro Azy tokoa ny fahamarinany, raha hoy i Balama nandà an’i Balaka tsy hamadika ny Isiraely: ”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Araka izany, dia manome antoka Izy fa tsy misy ho raraka an-tany ny teny rehetra izay nomeny; ”Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha
tsy efa nahavonto ny tany …. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:10-11. Nijoro vavolombelon’ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra sy ny maha-Mahatoky Azy tamin’ireo Korintiana i Paoly Apostoly ka nanao hoe: ”Fa raha mahatoky koa Andriamanitra, ny teninay taminareo dia tsy eny sy tsia; fa ny Zanak’Andriamanitra, dia Jesosy Kristy, Izay notorinay teo aminareo, dia izaho sy Silasy ary Timoty, dia tsy eny sy tsia, fa ao aminy dia eny ihany. Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay” 2 Kor.1:18-20.Tsy manadino ny teny nomeny tokoa ny Tompo ka nanao famantarana tamin’i Jeremia manao hoe: ”Ry Jeremia, inona izao hitanao izao? Ary hoy izaho: Rantsan-kazo mahatsiaro no hitako. Dia hoy Jehovah tamiko: Marina ny ahitanao azy; fa mahatsiaro Aho mba hahatanteraka ny teniko” Jer.1:11-2. Ny anjara sady tombony ho antsika dia ny mino ny teniny, fa “Ny lalan’i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin’izay mitandrina ny fanekeny sy ny tenivavolombelony”
Sal.25:10. Nanterin’i Paoly Apostoly izany, ka hoy izy: ”Fa na dia tsy matoky Azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany Izy, fa tsy mahazo
mandà ny tenany” 2 Tim.2:13. Dia hanao hoe izy: « Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra” Sal.25:3.

Alatsinainy 04: Andriamanitra Mahatoky.
“Jehovah Andriamanitrao ihany no Andriamanitra, dia Andriamanitra mahatoky » Deo.7:9a.
Vakiteny 1: Jao.14:1-7. Vakiteny 2: Deo.7:9-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo:7:9.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe « Andriamanitra Mahatoky” dia milaza fa Andriamanitra dia tsy miova na mivadika, fa mitoetra amin’ny teniny,
amin’ny asany, amin’ny fitiavany. Koa dia mendrika ny hitokisana indrindra Izy, ary manao fanekena amin’izay matoky Azy, dia “fanekempitokisana”.
Izay miankina Aminy sy miandrandra ny famonjeny dia afaka hiteny hanao hoe: “Vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay
Andriamanitra” Sal.73:26, dia Izy miseho sy miasa amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany, Ilay « Mahatoky sy Marina” Apok.19:11.

Talata 05: Mahatoky ny asan’Andriamanitra.
“Izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hahatanteraka izany » Fil.1:6.
Vakiteny 1: Jao.14:8-11. Vakiteny 2: Fil.1:6-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:6.
Fitarihan-kevitra: Asa tsy nataon-tanana ny asan’Andriamanitra, dia avy amin’ny alalan’ny heriny sy ny fahefany izay ambony noho ny hery
sy ny fahefana rehetra (Jao.3:31). Ary dia hoy Izy: “Eny, hatrizay nisian’ny andro, Izaho no Izy, Ary tsy misy maharombaka amin’ny tanako;
Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?” Isa.43:13. Izany no iasany hitondra famonjena sy fanavaozana ho antsika olombelona mpanota
(2 Kor.5:17), dia isika izay mino Azy ka atsangany ho zanany (Jao.1:12), ary ataony ho “fitahiana mandrakizay” (Sal.21:6).

Alarobia 06: Mahatoky ny famindrampon’Andriamanitra.
“Ary ny tompon’izany mpanompo izany dia onena azy ka nandefa azy sady namoy ny trosa taminy » Mat.18:27.
Vakiteny 1: Sal.103:1-5. Vakiteny 2: Mat.18:23-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.18:26-27.
Fitarihan-kevitra: Mahatoky ny famindrampon’Andriamanitra Izay mamela ny helotsika ka tsy mamaly antsika araka ny fahadisoantsika
(Sal.103:10/ 1 Jao.1:9). Fa “famindrampo no sitrako” hoy Izy (Hos.6:6). Dia adidintsika ny misaotra sy manome voninahitra Azy hanao hoe
“Inona no havaliko an’i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko?” Sal.116:12. Ary koa ny hahalala hamindra fo ka hamela heloka ny
namantsika, araka ny vavaka nampianaran’i Jesosy manao hoe: “Mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay” Mat.6:12.

Alakamisy 07: Mahatoky ny famelan-keloka omen’Andriamanitra.
“Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b.
Vakiteny 1: 1 Jao.1:5-10 . Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Mahatoky ny famelan-keloka omen’Andriamanitra. Tsy miova izany ka tokony hitokisana. Fa tsy misy afaka misakana ny
fahatanterahan’ny planim-panavotana izay nataon’Andriamanitra tamin’ny nanomezany an’i Jesosy Zanany ho zanak’ondry nalatsa-dra mba
ho fanamarinana ny mpanota, ka handovany ny fanjakan’Andriamanitra (Rom.8:17). Fa voasoratra hoe: “Raha misy manota, dia manana
Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina” 1 Jn.2:1, Izay mivavaka sy mitalaho ho antsika tsy mitsahatra (Rom.8:34). Koa
dia voasoratra hoe: “Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy?” Rom.8:35a.

Zoma 08: Ny olon’Andriamanitra matoky Azy.
“Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza, fa Hianao no amiko” Sal.23:4.
Vakiteny 1: Rom.8:31-37. Vakiteny 2: Sal.23:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.23:4.
Fitarihan-kevitra: Ny Andriamanitra matoky Azy satria Andriamanitra Mahatoky Izy, Izay momba azy sy miaro ary manome rariny azy. Fa
mampahery ny olony Izy ka manao hoe: “Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no
Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho”
Isa.41:10. Dia hiteny izy hanao hoe: “Andriamanitra no itokiako; ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon’ny olona amiko?” Sal.56:11.

Sabotsy 09: Jesosy Kristy, Toky mandrakizay ho an’ny olona.
“Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” Heb.13:8.
Vakiteny 1: Isa.46:1-4. Vakiteny 2: Heb.13:5-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.13:8.
Fitarihan-kevitra: Sambatra ny manana an’i Jesosy ho Tokiny sy Mpamonjiny. Sakaiza tsy mahafoy amin’ny andro sarotra Izy, ka miteny
manao hoe: “Mankanesa atỳ amiko hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento
ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo hianareo”
Mat.11:28-29. Fa manome antoka ny Aminy ny Tompo ka manao hoe: “Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara;
Ary izay mino Azy tsy ho menatra – Isa.28:16” 1 Pet.2:6.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy
FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *