Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento 16-21 Desambra 2019 “Ny fiavian’ny Mesia, fampiononana ny olony” *

Hafatry ny Lohateny: Nangidy indrindra ny fahoriana nihatra tamin’ny Zanak’Isiraely raha nivadika tamin’Andriamanitra izy ka niharan’ny famaizany, dia ny nambaboan’ny Asyriana azy sy nanaovana azy sesitany tany Babylona; ka ny jentilisa no nanao azy araka ny sitrapony toy ny firenena very zo sy tsy manankasina mihitsy. Fa noho ny maha-firenena voafidy sy vita fanekena tamin’Andriamanitra azy, sy amin’ny maha-zanaka mandimby azy rahateo (Deo.10:15), dia notanterahina taminy araka ny voasoratra hoe: ”Fa izay tian’i Jehovah no faizany, Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny – Oha 3.11,12” Heb.12:6. Marina taminy ”Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba atao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory” Heb.12:11. Fa tanteraka taminy ny voasoratra hoe: ”Zavatra mahatahotra ny ho azon’ny tànan’Andriamanitra velona” Heb.10:31.Mba hampahazava tsara ny fomba fitondran’Andriamanitra ny olony, dia mety raha tsiahivina eto ny fanekena izay nataon’Andriamanitra tamin’i Samoela sy ny vahoaka Isiraely raha nandray ny fanjakana avy tamin’i Davida rainy izy, manao hoe: ”Ary ny aminao, raha handeha eo anatrehako tahaka ny nandehanan’i Davida rainao hianao ka hanao araka izay andidiako anao sy hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko, dia hampitoeriko ny seza fiandrianan’ny fanjakanao, araka ny fanekeko tamin’i Davida rainao hoe: Tsy ho diso zanakalahy ho mpanapaka amin’ny Isiraely hianao. Fa raha mivily kosa hianareo ka mahafoy ny didiko sy ny lalako, izay nataoko teo anoloanareo, ka mandeha manompo andriamanikafa sy miankohoka eo anatrehany dia hongotako amin’ny tany izay nomeko anareo; ary hofongorako tsy ho eo imasoko ity trano nohamasiniko ho an’ny anarako ity sady hataoko ho ohabolana sy ho ambentinteny any amin’ny firenena rehetra” 2 Tan.7:17-20. Fa niteraka famoizam-po lehibe teo amin’ny Isiraely izany ka nahatonga azy hiloa-bava hanao hoe: ”Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny Tompoko efa nanadino ahy” Isa.49:14. Nefa hoy ny Tompo: ”Aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7b. Ary noho izany, dia hoy Izy:”Ampionony, ampionony ny oloko”. Ho amin’izany, dia hoy Jesosy: ”Ny malahelo dia itoriana ny filazantsara” Mat.10:5b.

Alatsinainy 16: Ny Mesia avy hampionona ny Isiraely olony. “Ampionony, ampionony ny oloko, Hoy Andriamanitrareo” Isa.40:1. Vakiteny 1: Mat.9:32-38. Vakiteny 2: Isa.40:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:9. Fitarihan-kevitra: Fahoriana no vokatry ny famaizan’Adriamanitra ny Isiraely noho ny ditran’ny fony. Andriamanitra anefa tsy mahafoy ny olony, ka mamindra fo aminy ary vonona ny hamela tanteraka ny fahadisoany (Isa.55:7b). Dia manome toky Izy fa hanasitrana azy, ka manao hoe: “Fa hotanterahiko ny fanasitranana anao, eny, hositraniko ny faharatranao, hoy Jehovah” Jer.30:17a. Izany no nanirahany ny Mesia voahosony mba hitady sy hamonjy ny very (Lio.19:10). Hoy Jesosy mampionona ny olony: “Anaka, matokia, voavela ny helokao” Mat.9:2b.

Talata 17: Ny fiavian’ny Mesia, fiposahan’ny fahamarinan’Andriamanitra. “Ny Tompo, Izay hampiharihary ny zavatra takona ao amin’ny maizina ka hampiseho ny fikasan’ny fo” 1 Kor.4:5b. Vakiteny 1: Mal.3:16-20. Vakiteny 2: 1 Kor.4:1-5. Toriteny 1 (safidy). Torteny 2: 1 Kor.4:4-5. Fitarihan-kevitra: Ny fiavian’ny Mesia, dia nataon’Andriamanitra ho andro hampihariariana ny fon’ny olona. Fa “ny fo mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra” Jer.17:9a noho ny ota mamatotra azy. Hoy Jesosy: “Ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo” Jao.8:32. Ny fikendren’Andriamanitra dia isika hiaiky ny fahadisoantsika ka hiala amn’ny ratsy fanaontsika mba ho velona. Tonga ny Mesia mitondra famelan-keloka sy fanavaozana ny fiainantsika. Koa “Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy” 2 Kor.5:17a.

Alarobia 18: Raiso ny Mesia mitondra fampiononana mandrakizay. “Sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko” Mat.11:6. Vakiteny 1: Isa.51:1-5. Vakiteny 2: Mat.11:2-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:6. Fitarihan-kevitra: Sambatra tokoa izay mahay mandray ny fanomezan’Andriamanitra, dia ny Mesia mitondra fampiononana. Fa izany dia famonjena feno, dia fanasitranana ho an’ny maratra sy ny marary, fampifaliana ho an’ny ory sy ny malahelo, fanafahana ho an’ny voafatotra, fananganana ho an’ny lavo sy nilofika ara-piainana, fanantenana ho an’ny tra-pahakiviana, famelan-keloka ho an’ny mpanota. Fa voasoratra hoe: “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika” Isa.54:4a. Hoy Jesosy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.

Alakamisy 19: Ny fahatongavan’ny Mesia, fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra. “Anio, no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:9. Vakiteny 1: Isa.1:16-19. Vakiteny 2: Lio.19:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:9-10. Fitarihan-kevitra: Endriky ny fampiononona entin’ny Mesia ny fampihavanana ny olona amin’Andriamanitra Tompony. Ho amin’izany no nitenenan’i Jesosy manao hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy very” Lio.19:10. Ny anton’izany dia ny hamerina ny maro ho amin’Andriamanitra, ka anaovany fanasana lehibe eo amin’ny fanjakany, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:6, sy araka ny tenin’ny rain’ilay zanaka adala manao hoe: “Fa mety ny mifaly sy miravoravo; fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray” Lio.15:32.

Zoma 20: Ny fahatongavan’ny Mesia, Andriamanitra manantitra ny fanekeny. “Tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10b. Vakiteny 1: Heb.10:11-18. Vakiteny 2: Isa.54:8-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.54:10-11. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manantitra ny fanekeny, satria tsy nanadino ny olony Izy na nanary azy, sanatria (Rom.11:1). Ny zavakendreny dia ny fanamafisana orina ny fanekeny, mba hitoerany tsara ao am-pon’ny olony, ka tsy hanontany Aminy (Sal.119:11), Ary dia hifahatra amin’ny finoana izy mba hahatanteraka ny teny fikasany. Fa hoy Izy: ”Oloko hianareo, ary Izaho ho Andriamanitrareo” Ezek.36:28.

Sabotsy 21: Matokia fa ho avy ny Mesia. “Ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra” Heb.10:37. Vakiteny 1: Isa.46:8-13. Vakiteny 2: Heb.10:34-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.10:37-38. Fitarihan-kevitra: Hoy ny anjely Gabriela tamin’i Maria : “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra nataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Izany dia mahasahana ny teny rehetra izay nampilaizany ny mpaminany sy ny iraka nirahiny. Ankehitriny, ny hafatra omena antsika dia ny antoka fa ho tonga tokoa ny Mesia, mitondra fiononana ho an’ny olony, dia izay rehetra miandrandra ny fahatongavany sy ny famangiany. Fa hoy ny anjely: “Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan’i Davida, dia Kristy Tompo” Lio.2:11.

Nota: Ny perikopa dia mivoaka ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *