Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Epifania 03-08 Febroary 2020 “Andriamanitra miseho, miahy ny olony” *

Ny hafatra: Andriamanitra miahy ny olony satria tia ka tsy mahafoy azy ho very. Fa voasoratra hoe: ”Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Koa dia tonga tetỳ an-tany tokoa Jesosy Kristy Zanaka mba hahatanteraka ny iraka lehibe nampanaovin’ny Rainy Azy, araka ny fanambarana nataony raha namonjy an’i Zakaiosy mpamory hetra Izy manao hoe: ”Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Koa dia naka ny endriky ny olombelona tokoa Izy mba hanambara sy hanome ny famonjeny ny mpanota. Ary dia nahafoy hatramin’ny ainy mba hanavotana ny taranaky ny olombelona izay very noho ny ota, ka hampihavana Azy sy hampiray azy indray amin’Andriamanitra Mpahary Azy sady Tompon’ny ainy (Jao.20:28). Fa tsy tonga Jesosy hitsara na hanameloka ny mpanota fa ny hamonjy sy hamela heloka azy (Jao.3:17). Ho amin’izany, dia noravany sy nolevoniny tamin’ny alalan’ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana ny asan’ny ota, indrindra ny tsy finoana an’Andriamanitra, sy ny herin’ny devoly izay mpamitaka sy mpampahory ny zanak’olombelona (Jao.10:10a). Vidin’aina ny famonjena ny ondry toa an’i Jesosy izay nanaiky niaritra ny ho faty mba hahavonjy ny maro (Heb.5:8-9), dia araka ny fanambarany feno fitiavana sy fiahiana ny ondriny manao hoe: ”Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11. Ary koa, ”Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jao.10:27-28.

Alatsinainy 03: Andriamanitra miahy ny olony. “Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1b.
Vakiteny 1: Mat.6: 24-34. Vakiteny 2: Isa.43:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Ahy hianao” dia milaza fa Andriamanitra tsy mahafoy na manary ny olony izay efa navotany ho Azy. Ho amin’izany no nahafoizany an’i Jesosy Kristy Zanany, fa “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2. Izany dia vitany tamin’ny nahalatsahan’ny rany teo amin’ny hazo fijaliana mba ho “fividianana antsika ho an’Andriamanitra” (1 Pet.1:19), ka hahazoany miteny hoe: “Indreto Izaho sy ireo zaza nomen’Andriamanitra Ahy” Heb.2:13.

Talata 04: Andriamanitra manao fanekena fa hiahy ny olony.
“Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory” Heb.1:5.
Vakiteny 1: Jao.14;18-21. Vakiteny 2: Heb.13:1-8. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Heb.13:5.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra manao fanekena fa hiahy ny olony” dia midika fa Izy no nivoady fa hiantoka ny amin’ny olony, ka tsy hitsoaka na hivadika amin’ny teniny. Toy izany no nataony tamin’ny Isiraely avy tany amin’ny fahababoana noho ny famaizana nataony taminy, ka hoy Izy: “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10, “Fa Izaho tsy mba manadino anao. Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako hianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva” Isa.49:14-16.

Alarobia 05: Jesosy miahy ny olona ka mamela heloka azy. “Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b. Vakiteny 1: Isa.55:6-9. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Raha ny heloka no mampisaraka amin’Andriamanitra (Isa.59:2) sy mahatonga ny fitsarany (Isa.53:5), ny famelan-keloka kosa no mampihavana Aminy sy hanehoany ny famindrampony manamarina ny mpanota mibebaka. Fa voasoratra hoe: “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9. Fa raha mampahory ny heloka tsy voavela, dia mahasambatra kosa ny famelana azy, fa voasoratra hoe: “Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny” Sal.32:1-2.

Alakamisy 06: Jesosy Kristy miahy ny ain’ny olony. “Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro” Mat.8:26b. Vakiteny 1: Sal.23:1-6. Vakiteny 2: Mat.8:23-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.8:25-26.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny olony izay manompo Azy sy momba azy, ka miady ny adiny sy mamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ”Fa Jehovah hanome rariny ny olony ary hanenina ny amin’ny mpanompony, Raha hitany fa lany ny heriny” Deo.32:36. Raha nihotakotaka mafy ny fon’ireo mpianatra noho ny sambony hilentika, dia nataon’i Jesosy ho toy ny nanan-tsofina ny rivotra sy ny ranomasina rehefa noteneniny mafy ka nanjary tony. Voafetra ny herintsika olombelona, fa Andriamanitra kosa mahay ny zavatra rehetra, satria Tompo Izy. Fa amin’izany “Jehovah hiady ho anareo, fa hianareo kosa hangina” Eks.14:14. Hoy Izy: “Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly” Deo.32:35.

Zoma 07: Andriamanitra miahy ny olony ka mamaly vavaka azy.
“Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo” Mat.21:22.
Vakiteny 1: Isa.55:8-11. Vakiteny 2: Mat.21:18-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:21-22.
Fitarihan-kevitra: Tsy mba Andriamanitra tsy fantatra sy tsy mahafantatra Jehovah Andriamanitra miseho eo amin’i Jesosy Kristy, “Fa ao amin’ny tenany no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra” Kol.2:9. Koa dia ny fon’ny Ray miantra ny zanany no itiavany sy amindrany fo amin’nyy mpanota izay manatona Azy, ary amaliany ny vavaka ataony mba hiahiany azy. Toy ny nataony tamin’ilay lehilahy jamba izay nampahiratiny, dia mbola manontany antsika Izy manao hoe: “Inona no tianao hataoko aminao?” Mar.10:51. Fa Jesosy: “Na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13.

Sabotsy 08: Jereo Jesosy Mpiahy Mahatoky ny olony. “Mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2a.
Vakiteny 1: Nom.21:4-9. Vakiteny 2: Heb.12:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.12:2a.
Fitarihan-kevitra: Tonga sy miseho Jesosy ary hitan’izay mitady Azy. Ho an’ny tsy mbola mahalala, dia hoy ny tenin’Andriamanitra: “Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy. Miantsoa Azy dieny mbola akaiky Izy” Isa.55:6. Ho an’ny mino mety tra-pisalasalana dia hoy ny teniny: “Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako: Aza matahotra hianao, fa momba anao Aho; Ary aza miherikerika foana, fa Izaho no Andriamanitrao; Mampahery anao Aho sady mamonjy anao; Eny, mitantana anao amin’ny tanana ankavanan’ny fahamarinako Aho” Isa.41:9-10, “Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra! Fa Izaho no Andriamanitra, ka tsy misy hafa” Isa.45:22.

Ny perikopa dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà. Azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro.

© Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *