Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XI manaraka ny Trinite 24-29 Aogositra 2020 *

“Ny mpanompo mahatoky”

Ny hafatra: Andron’ny fihemorana ara-panahy maha-olona sy fizahan-toetra ny andro ankehitriny (Apok.3:10) ka itadiavan’Andriamanitra sy itakiany mpanompo mahatoky, izay ametrahany ny fitokisany sy ny asany. Fa vavolombelon’Andriamanitra izay naniraka azy izy, ka itarafana ny toetra sy ny fombany, dia olona nataony hiray antoka feno Aminy, ary manao ny sitrapony sy mahavita ny asany araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12. Araka izany no nitenenan’i Jesosy tamin’ny mpianany manao hoe: ”Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra” Mat.4:48. Fa tiany indrindra tokoa ny mpanompony ho mahatoky tahaka Azy izay ”Mahatoky sy Marina” Apok.19:11, ka tsy ho tia lainga na mandainga (Tit.1:2), fa ho tia fahamarinana, ary tsy miala na mivadika amin’izany. Afaka hiteny tahaka an’i Paoly Apostoty izy hanao hoe: ”Fa izahay manana ny sain’i Kristy” 1 Kor.2:16b. Fa ny toetran’ny olona ankapobe mantsy dia ”Tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10; ary dia hoy indrindra Jesosy: ”Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia… tsy nitoetra tamin’ny marina, satria tsy misy marina aminy” Jao.8:44, fa izy dia mpamitaka hatramin’ny voalohany (Gen.3:4-5). Ny mpanompon’Andriamanitra mahatoky dia manaiky hilefitra mandrakariva eo ambany tana-maheriny, manaiky ny fitondrany, satria ”ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy” Jao.13:16. Mandeha amin’ny tahotra an’Andriamanitra tokoa izy, ka manompo amin’ny fahamarinana ary miasa sy miady ho amin’ny fahamarinana, toy izay mbola hampamoahina ny amin’ny asany (Heb.13:17). Ny fiaretany amin’izany no ilazana azy ho ”fanaka omem-boninahitra” (2 Tim.2:20), dia mpanompo izay ifalian’ny tompony sy ankasitrahany ka ataony hoe: ”Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21,23. Fa sitrak’Andriamanitra indrindra raha ny olony samy hahajoro ka hiteny tahaka an’i Josoa hanao hoe: ”Raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an’i Jehovah izahay” Jos;24:15.

Alatsinainy 24: Ny mpanompo mahatoky mitandrina ny tenin’Andriamanitra. ”Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nialako” 2 Sam.22:23. Vakiteny 1: Jao.14:15-21. Vakiteny 2: 2 Sam.22:21-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Sam.22:23. Fitarihan-kevitra: Ny mpanompo mahatoky dia olon’ny fankatoavana ny tenin’Andriamanitra ary miraiki-po aminy. Fa hoy ny mpanao Salamo: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, Mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11. Ankasitrahan’Andriamanitra izy, ary anaovany fanekena mihitsy. Fa hoy Izy: “Mihainoa ny feoko, ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiako anareo, dia ho oloko hianareo, ary Izaho kosa ho Andriamanitrareo” Jer.11:4.

Talata 25: Ny mpanompo mahatoky manatanteraka ny fanompoany.
“ Sambatra ny mpanompo Izay ho hitan’ny tompony fa, indreo, manao toy izany, raha avy izy” Lio.12:43. Vakiteny 1: Isa.58:6-8. Vakiteny 2: Lio.12:35-44. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:42-43.. Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”mpanompo” dia midika ho ”andevo”, dia olona tsy afaka manao afa-tsy izay tompoiny. Safidy lehibe no apetrak’Andriamanitra amintsika, dia ny hanompo ny ota ho amin’ny fahafatesana, na hanompo an’Andriamanitra ka hahazo fiainana mandrakizay (Gal.6:8). Fa hoy Jesosy: “Tsy misy olona mahay manompo tompo roa” Mat.6:24. Koa amin’izany dia “atolory ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny fahamarinana ho an’Andriamanitra” Rom.6:13b.

Alarobia 26: Ny mpanompo mahatoky manao ny sitrapon’Andriamanitra. “Ka iza moa amin’izy mirahalahy no nanao ny sitrapon’ny rainy?” Mat.21:31a. Vakiteny 1: Sal.40:6-10. Vakiteny 2: Mat.21:28-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:31. Fitarihan-kevitra: Tantara mampandinika ny azy mirahalahy nirahin’ny rainy hijery ny tanimboalobony; Fa ilay zandriny nanaiky handeha, kanjo nijanona, ary ilay zokiny tsy nety hohirahina no lasa nandeha. Hoy ny Apostoly Jaona: “Anaka, aoka tsy ho tia amin’ny teny na amin’ny lela isika, fa amin’ny asa sy amin’ny marina” 1 Jao.3:18. Hoy Jesosy: “Fa aoka ny teninareo ho Eny, eny; Tsia, tsia; fa izay mihoatra noho izany dia avy amin’ny ratsy [Na amin’ilay ratsy]” Mat.5:37, dia ny devoly mpandainga sy mpamitaka. Ataovy matotra ny fanompoanao fa masina izy.

Alakamisy 27: Ny mpanompo mahatoky manompo amin’ny fahamarinana. “Mazotoa manolotra ny tenanao amin’Andriamanitra ho olona voazaha toetra, dia mpiasa tsy mahazo henatra… » 2 Tim.2:15a. Vakiteny 1: Lio.9:57-62. Vakiteny 2: 2 Tim.2:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.2:15a. Fitarihan-kevitra: Ny fahamarinana no itokisana ny mpanompo, dia izy tia ny manao ny sitrapon’Andriamanitra, dia “izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Eny, ankasitrahan’Andriamanitra tokoa izy, fa voasoratra hoe: “Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany [Na: Ny mahitsy no hitan’ny tavany]” Sal.6:7.

Zoma 28: Ny mpanompo mahatoky manompo amin’ny fahamasinana. “Efa tonga mpanompon’Andriamanitra, dia manana ny vokatrareo ho amin’ny fahamasinana” Rom.6:22b. Vakiteny 1: Lev.10:1-5. Vakiteny 2: Rom.6:17-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.6:22. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia saro-piaro amin’ny fahamasinany sy ny fahamasinan’ny asany. Koa izay antsoiny hiray antoka Aminy sy ny asany dia ataony ho mahatoky amin’izany, dia izay rehetra nandre ny antson’i Jesosy manao hoe: “Izay rehetra mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12. Ny fanamasinan’Andriamanitra izay rehetra manompo Azy dia amin’ny alalan’ny ran’i Kristy izay “manadio azy ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9, sy ny tenin’Andriamanitra araka vavaka nataon’i Jesosy tamin’ny Rainy manao hoe : “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.

Sabotsy 29: Ny mpanompo mahatoky matoky Izay naniraka azy. “Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa” Rom.4:21. Vakiteny 1: Sal.16:1-11. Vakiteny 2: Rom.4:13-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.4:21-22. Fitarihan-kevitra: Asan’ny finoana ny asan’Andriamanitra ka atao amin’ny finoana, dia ny fitokisana an’Andriamanitra Tompon’ny asa sady Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy (Heb.12:2). Fa voasoratra hoe: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy” . Hoy i Paoly Apostoly “Ary noho izany koa no iaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro Izay inoako, ary matoky aho fa Izy dia mahatahiry ilay zavatra natolotro Azy mandra-pihavin’izay andro izay” 2 Tim.1:12.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *