Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I amin’ny Advento 30 novambra 2020 – 06 desambra 2020 *

“Tanteraka ny Teny Fikasana ”

Ny fahatanterahan’ny Teny Fikasana dia maneho indrindra ny maha-Andriamanitra an’Andriamanitra, dia Izy Mahatoky, tsy miova na mivadika amin’ny izay lazainy. Koa dia hoy indrindra ny teny vavolombelona nataon’ny anjely Gabriela raha avy nanambara ny fikasan’Andriamanitra tamin’i Maria izy manao hoe: ”Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1;37. Fa ny ”anjelin’Andriamanitra” dia nataony ho mahatoky tahaka Azy, ka tsy manambara afa-tsy ny hafatra izay ampitondrainy. Dia toy izany koa ny amin’ireo mpanompon’Andriamanitra rehetra izay irahany, koa raha miteny izy, dia ”toy ny milaza ny tenin’Andriamanitra” 1 Pet.4:11. Tanteraka indrindra izany tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanaka izay nloa-bava nanambara hoe: ”Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray; fa na inona na inona no ataon’ny Ray dia toy izany koa no ataon’ny Zanaka. Fa ny Ray tia ny Zanaka ka maneho Azy ny zavatra rehetra izay ataon’ny tenany” Jao.5:19-20. Milaza izany fa nahatoky tanteraka Izy tamin’ny fampitana ny hafatra avy tamin’ny Rainy, koa dia izany no nanambaran’ny Ray ny Aminy manao hoe: ”Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. Andraikitra lehibe sy mavesatra no entin’ny iraka, ka handehanany amin’ny tahotra sy ny fahamalinana indrindra (Fil.2:12). Toa izany no nitenenan’i Paoly Apostoly manao hoe: ”Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin’i Kristy ahy, na tamin’ny teny, na tamin’ny asa” Rom.15:18. Raha fehezina sy ampiharina izany, ny irak’Andriamanitra izay nataony ho mahatoky dia tokony hitokisana sy hinoana teny, satria tsy miteny ho azy izy, fa miteny araka izay ampitenenin’ny Fanahin’Andriamanitra azy (Mat.10:20), ”Fa Izay nirahin’Andriamanitra dia milaza ny teniny” Jao.3:34. Ry havana, matokia ny fahatanterahan’ny teny fikasana, ”Fa na firy na firy ny teny fikasan’ Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena” 2 Kor.1:20. Ny Teny Fikasana izay andrandraintsika ny fahatanterahany dia ny famangian’i Jesosy antsika araka ny fanambaran’i Jaona Apostoly manao hoe: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny” Jao.1:14a.

Alatsinainy 30: Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana.
« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanatanterahako ny teny soa, izay nolazaiko » Jer.33:14a.
Vakiteny 1: 2 Pet.3:9-10. Vakiteny 2: Jer.33:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:14.
Fitarihan-teny: Ny ”teny fikasana” dia fanambaran’Andriamanitra ny fikasany na ny zavatra tiany ho tanterahina. Roa no antony: hanehoana ny voninahiny sy ny fahamarinany, ary ny handraisan’ny olona ny fitahiany. Izany dia amin’ny alalan’ny Mesiany. Azo antoka ny teny fikasana satria ny Tompo no miantoka ny fahamarinany, fa “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19.

Talata 01: Andriamanitra manavao ny fanekeny mba hahatanteraka ny teny fikasana.
« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanaovako fanekena vaovao amin’ny taranak’Isiraely sy ny taranak’i Joda » Jer.31:31.
Vakiteny 1: Mat.26:20-29. Vakiteny 2: Jer.31:31-34. Toriteny 1 (sfidy). Toriteny 2: Jer.31:31.
Fitarihan-teny: Fanekena nohavaozina no nataon’Andriamanitra amin’ny olony; tsy natao tamin’ny soratra amin’ny vato izany fa nosoratana lalina ao amin’ny saina sy ny fon’ny olona, ary nofehezina tamin’ny ran’i Kristy izay nalatsaka ho famelan-keloka ny mpanota (Heb.9:22). Fanekena indray mandeha sady maharitra mandrakizay izany mba hahatanteraka araka ny voasoratra hoe: ”Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

Alarobia 02: Ny Teny tonga nofo, fahatanterahan’ny teny fikasana.
« Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany » Lio.4:21.
Vakiteny 1: Isa.9:4-6. Vakiteny 2: Lio.4:16-22. Toriteny 1 (safidy).
Fitarihan-teny: Ny fahatanterahan’ny teny fikasana ho ”teny tonga nofo” no manambara ny fahamarinany, dia izy mivoaka avy amin’Andriamanitra, ary tanterahin’Andriamanitra. Fa Izy mihitsy no miantoka ny fahatanterahany araka ny teniny manao hoe: ”Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:11.

Alakamisy 03: Minoa ny fahatanterahan’ny teny fikasana.
« Indro ankehitriny no andro fankasitrahana ; indro, ankehitriny no andro famonjena » 2 Kor.6:2b.
Vakiteny 1: Heb.4:1-7. Vakiteny 2: 2 Kor.6:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.6:2b.
Fitarihan-teny: Andriamanitra tsy miteny foana na mandainga (Tit.1:2); ka mendrika indrindra ny hitokisana amin’ny teniny. Fa hoy i Paoly Apostoly: “Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao” 1 Tim.1:15a. Fa voasoratra hoe: “Ny tenin’i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka mitsoriaka amin’ny tany, eny, voadio impito” Sal.12:6. Hoy Jesosy tamin’ilay kapiteny: “tongava aminao araka ny ninoanao” Mat.8:13.

Zoma 04: Ny teny fikasana, faminanian’Andriamanitra.
« Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’ity faminaniana ity” Apok.1:3a.
Vakiteny 1: 2 Pet.1:16-19. Vakiteny 2: Apok.1:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.1:3.
Fitarihan-teny: Ny teny fikasana dia omen’Andriamanitra izay mino Azy ka nataony ho vavolombelon’ny fahamarinany: ”Fa amin’izany no anehoana fahamarinana avy amin’Andriamanitra avy amin’ny finoana sy ho amin’ny finoana” Rom.1:17. Asan’ny Fanahin’ny fahamarinan’Andriamanitra izany, “fa avy tamin’Andriamanitra no nitenenan’ny olona araka izay nitondran’ny Fanahy Masina azy” 2 Tim.1:21b.

Sabotsy 05: Jesosy Kristy, antoky ny fahantanterahan’ny teny fikasana.
“Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah” Mat.23:39b.
Vakiteny 1: Sal.113:1-9. Vakiteny 2: Mat.23:29-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.23:37-39.
Fitarihan-teny: Voasoratra hoe: “Ny filazana an’i Jesosy no fanahin’ny faminaniana” Apok.19:10, dia ny fanambarana ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Jesosy Mesian’Andriamanitra Mpamonjy izao tontolo izao. Izy no fototra ifantohan’ny Soratra Masina rehetra “araka ny nanoratana Azy eo amin’ireo bokin’ny lalàna sy ny mpaminany ary ny salamo” Lio.24:44 sy ny asan’ny Fanahy Masina; fa hoy Jesosy: ”Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *