Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Epifania 01-06 Febroary 2021 “Andriamanitra miahy ny ain’ny olony”

Ny hoe ”Andriamanitra miahy ny ain’ny olona”, dia satria nataony hanana anjara manokana amin’ny zavatra rehetra nohariany izy. Fa ny fisian’izao zavatra ary rehetra izao dia tamin’ny alalan’ny teny hoe ”Misia” (Gen.1:3,6); fa ny olombelona kosa dia nataony hanana sata manokana ka nitenenany hoe : ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany” Gen.1:26. Ary dia nisahiranany manokana koa izy araka ny voasoratra hoe: ”Ary vovo-tany no namoronan’i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofoniny fofonaina mahavelona ny vavorony; dia tonga olombelona izy” Gen1:7. Tena sarobidy eo imason’Andriamanitra ary manana toerana ao amin’ny fony tokoa ny olombelona ka tsy foiny ho very na hisaraka aminy, fa nitenenany hoe: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Ary dia hoy Jesosy tamin’ny mpianany: ”Satria velona aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19. Fa ”Tompon’ny fiainana Izy” izay tonga tetỳ an-tany mba hamelona indray ny olona izay maty tao amin’ny ota, ka miteny manao hoe: ”Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24. Firaisana aina sy fifaningorana manokana no teny mbola nanterin’i Jesosy tamin’ny mpianany, raha avy nitsangana tamin’ny maty Izy ka niseho taminy (Jao.20:19-20), ary nampahery azy sy nanome azy fahefana mahavelona, dia ny famelan-keloka ho an’ny mpanota araka ny voasoratra hoe: ”Ary hoy indray Jesosy taminy: Fiadanana ho anareo; tahaka ny nanirahan’ny Ray Ahy no anirahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nanisy fofonaina, ka hoy Izy taminy; Raiso ny Fanahy Masina; na helok’iza na helok’iza no avelanareo, dia ho voavela izany” Jao.20:21-22. Minoa sy matokia ary ”Ataovy izany, dia ho velona hianao” Lio.10:28.

Alatsinainy 01: Andriamanitra miahy ny ain’ny olony
“Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1b.
Vakiteny 1: Jao.10:1-11. Vakiteny 2: Isa.43:1-3. Toriteny1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe “miahy” dia ny mitsinjo, miaro, manome hanina hahavelona sy hampahery, tsy ho an’ny tena ihany fa ho an’ny olona manontolo: vatana, saina fo sy fanahy. Sarobidy amin’Andriamanitra indrindra ny aina ka mitsinjo ny olony Izy manao hoe: “Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka” Isa.46:4. Ny fara-tampon’ny fitiavany miahy ny olony dia Izy nanolotra ny ainy mba hahavelona antsika mpanota (1 Kor.15:3).

Talata 02: Andriamanitra mampahery ny olony.
“Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika” 2 Tim.1:7a.
Vakiteny 1: Asa.1:1-8. Vakiteny 2: 2 Tim.1:7-10. Toriteny1 (safidy). Toriteny 2:
Fitarihan-kevitra: Sarobidy ny hery. Ho an’ny mino, izany dia ny Fanahy Masina izay omen’Andriamanitra mba hahajoroany ho vavolombelona eo amin’izao tontolo izao rakotry ny haizin’ny tsy fahalalana an’Andriamanitra. Raha ny marina, ny herin’ny mino dia Andriamanita ao aminy sy momba azy. Hoy Paoly: “Fa na dia velona amin’ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo (fa tsy avy amin’ny nofo ny fiadian’ny tafikay, fa mahery amin’Andriamanitra handrava fiarovana mafy)” 2 Kor.10:3-4.

Alarobia 03: Jesosy manome tokin’aina ny olony.
“Matokia, fa Izaho ihany, aza matahotra” Mat.14:27.
Vakiteny 1: Isa.43:1-3a. Vakiteny 2: Mat.14:22-33. Toriteny1 (safidy): Toriteny 2: Mat.14:25-27.
Fitarihan-kevitra: Ny tokin’aina omen’i Jesosy izay mino Azy dia ny tsy fahafatesany, satria Izy momba azy sy miaro azy. Raha tra-pahoriana mafy tany amin’ny tany fahababoana ny Isiraely, dia nampahery azy ny Tompo nanao hoe: “Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” Jer.29:11. Fa hoy Izy: »Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao akory – Jos.1:5)” Heb.13:5.

Alakamisy 04: Jesosy miahy ny fanahin’ny mpanota.
“Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.
Vakiteny 1: Heb.2:10-17. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Poizina mahafaty ny fahotana, fa “ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” hoy i Paoly (1 Kor.15:56a). Ary dia hoy ny Tompo amin’ny mpanota: “Lazao aminy hoe: Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11. Mitsinjo ny ain’ny mpanota tokoa Andriamanitra ka “mamela heloka dia mamela heloka” azy, Isa.55:7.

Zoma 05: Jesosy miahy ny tsy manana.
“Araka izay efa nataonareo tamin’ny ananakiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko” Mat.25:40b.
Vakiteny 1: Isa.58:6-10. Vakiteny 2: Mat.25:31-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:40.
Fitarihan-kevitra: Zavatra tsy zakan’ny fon’Andriamanitra ny hanaovana tsinontsinona ny olona tsy manana noho ny fahantrany, satria nataony ho mitovy endrika Aminy ny olona rehetra, ary ao amin’i Kristy dia “iray ihany izy rehetra” (Jao.17:11b). Fa Sakaizan’ny ory Izy ka miahy ny tsy manana. Fa voasoratra hoe: “Fa fantatrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny alahelony” 2 Kor.8:9.

Sabotsy 06: Jesosy miahy ny ain’ny vahoaka.
“Nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” Mat.9:36.
Vakiteny 1: Ezek.34:1-10. Vakiteny 2: Mat.9:35-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:36.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra Tompon’ny aina sady Ray Mpiahy ny maro. Miahy ny vahoaka tokoa Jesosy ka nahafoy fotoana betsaka nitory sy nampianatra azy ny Filazantsaran’ny fanjakan’ny lanitra, anefa koa tsy nanadino ny hamahana azy ireo tsy ho tratry ny hanohanana. Ka hoy Izy tamin’ny mpianany : “Omeonareo hanina izy” Mar.6:37. Koa rehefa avy nanao fisaorana ho fampitomboana ny mofo dimy sy hazandrano roa Izy dia “samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky” Mar.6:42.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-
madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *