Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XV manaraka ny Trinite, 12-18 Septambra 2021 “Miharia ny tena harena” *

Ny hafatra: Ny hoe “Miharia ny tena harena” dia manambara fa tsy tokana ny harena izay mety ho katsahintsika olombelona, ary hifikiran’ny fontsika. Fa marina indrindra ny tenin’i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: “Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao” Mat.6:21. Dia misafidy ny olona ny amin’ny harena izay katsahiny sy ifikiran’ny fony; saingy tsy ary hitovy ny harena izay azony isafidianana. Misy ny maharitra, misy ny mandalo; misy ny mitoetra tsy miova, misy ny tra-pahalovana; misy ny mahavelona, misy ny mahafaty. Raha bangoina: ny maharitra sy mitoetra tsy miova ary mahavelona, dia izay avy any ambony, avy amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: “Izay avy any ambony dia ambonin’izy rehetra; ary izay avy amin’ny tany dia avy amin’ny tany, ka ny momba ny etỳ an-tany ihany no lazainy; Izay avy any an-danitra dia ambonin’izy rehetra” Jao.3:31. Fanavahana no hevitr’izany. Fa hoy Jesosy: “Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy?” Mar.8:36. Hoy ny Apostoly Jakoba: “Aza mety hofitahina hianareo, ry rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny
fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana, Izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin’ny fihodinana” Jak.1:16-17.
Ny fanomezana tanteraka no tena harena, dia ny manana an’Andriamanitra sy ny mino an’i Jesosy Tompo sy Mpamonjy. Koa dia “aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. […] Fa ny zavatra rehetra eo amin’izao tontolo izao, dia ny filan’ny nofo sy ny filan’ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao,
dia tsy avy amin’ny Ray, fa avy amin’izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:15a,16-17. Ny sitrapon’Andriamanitra dia ny mino Izay nirahiny, fa “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36a.

Alatsinainy 13 : Ampitoero amin’Andriamanitra ny fo.
“Ary tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra” Deo.6:5.
Vakiteny 1: Mat.6:31-34. Vakiteny 2: Deo.6:4-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.6:5.
Fitarihan-kevitra: Harena sarobidy indrindra ny fon’Andriamanitra tia antsika mpanota izay tafasaraka Taminy noho ny ota, ka tiany hovonjena.
Tamin’izany fitiavan’Andriamanitra izany koa no nahatongavan’i Jesosy ka nanantanterahany ny fanavotana antsika. Araka izany, dia hoy Izy:
“Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo; tomoera amin’ny fitiavako hianareo” Jao.15:9. Mitaky fitia mifamaly ny Tompo, koa mba
hahaizantsika mitia Azy dia mangataka amintsika Izy manao hoe: “Anaka, atolory ahy ny fonao” Oha.23:26a. Fa ny fo izay mitoetra ao amin’ny
Tompo dia fenoiny ny fiadanany (Lio.2:14b).

Talata 14: Mifahara amin’izay harena mitoetra.
“Fa mandalo ny fanaon’izao fiainana izao” 1 Kor.7:31.
Vakiteny 1: Mat.24:29-35. Vakiteny 2: 1 Kor.7:29-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.7:31.
Fitarihan-kevitra: Mandalo izao tontolo izao ary efa antomotra ny faran’ny zavatra rehetra. Koa izay mifikitra amin’ny haren’ny tany dia tahaka ny
manorina trano eo ambonin’ny fasika (Mat.7:26-27). Misy kosa ny mitoetra sy maharitra, dia ny fanjakan’Andriamanitra izay ho vantanin’ny mino
rahatrizay any an-danitra. Izany no amporisihan’ny Apostoly Paoly ny hitanana sy hifikirana amin’ny finoana manao hoe: “Miadia ny ady tsaran’ny finoana, hazòny ny fiainana mandrakizay” 1 Tim.6:12a,b. Amin’izany dia lova tsy ho levona mandrakizay no homen’ny Tompo ireo izay mikely aina amin’ny fitoriana ny Filazantsara mba hahatonga finoana sy famonjena ho an’ny maro. Rehefa izany, dia: “Miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo” 1 Kor.15:58.

Alarobia 15: Miharia harena ao amin’Andriamanitra.
“Miharia harena ho anareo any an-danitra […]” Mat.6:20.
Vakiteny 1: 1 Kor.1:4-9. Vakiteny 2: Mat.6:19-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6:19-20.
Fitarihan-kevitra: Fihariana harena ao amin’Andriamanitra ny asa fiantrana sy ny fanomezana ho an’ny malahelo (Mt.10:42/Mt.6:21). Tena harena ny fanjakan’Andriamanitra, koa izay te-hikatsaka azy dia mila mahafoy ny mamôna tsy marina (Mat.6:24d). Mazava ny fanoharana nataon’i Jesosy momba izany: “Ny fanjakan’ny lanitra dia tahaka ny harena nafenina tany an-tsaha, izay hitan’olona, ka dia nafeniny; ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra, dia nividy izany saha izany” Mat.13:44. Andriamanitra kosa no miahy izay mahafoy ho an’ny tsy manana. Tokim-pitahiana no omen’ny Soratra Masina azy manao hoe: “Ary Izay manome voa ho an’ny mpamafy sy mofo hohanina dia hanome sy hahabe ny voa afafinareo ary hampitombo ny vokatry ny fahamarinanareo, dia hanan-karena amin’ny zavatra rehetra hianareo […]” 2 Kor.9:10-11.

Alakamisy 16: Ratsy ny fieremana.
“Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon’ny fieremana hianareo” Lio.12:15a.
Vakiteny 1: 1 Tim.6:6-10. Vakiteny 2: Lio.12:13-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:15.
Fitarihan-kevitra: Araka ny Soratra Masina dia fanompoan-tsampy ny fieremana (Kol.3:5), satria midika fanompoana ny tena sy ny sitrapo ary
fanaovana ny kibo ho andriamanitra (Fil.3:19b). Izany no nahazo an’i Ahaba mpanjaka jamban’ny fitsiriritana ny tanin’i Nabota ka nampamono azy: “Miantsoa andro fifadian-kanina, ary apetraho eo anatrehan’ny olona Nabota. Dia anangano roa lahy izay tena ratsy fanahy ho eo anatrehany
hiampanga azy hoe: Efa niteny ratsy an’Andriamanitra sy ny mpanjaka hianao. Dia ento mivoaka izy, ka torahy vato ho faty” 1 Mpan.21:9-10.
Miantso ozona ho an’ny tenany anefa ny mpierina, ka mafy dia mafy no amaizan’Andriamanitra azy, toa an’i Jodasy izay voalaza hoe: “Izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin’ny tambin’ny fahotany; ary potraka niankohoka izy, dia vaky ny kibony ka nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy” Asa.1:18.

Zoma 17: Katsaho ny harena mandrakizay.
“Raha amin’izao fiainana izao ihany no anantenantsika an’i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika” 1 Kor.15:19.
Vakiteny 1: Lio.18:18-30. Vakiteny 2: 1 Kor.15:12-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.15:19.
Fitarihan-kevitra: Mamporisika antsika Jesosy hikatsaka ny harena maharitra mandrakizay, fa tsy ho fatoran’ny fanahiana ny momba ny fiainana etỳ an-tany. Hoy ny teniny: “Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany” Mat.6:33. Maro tokoa ny olona manangona be dia be ny haren’ny tany mba hiahiny ny ainy. Ny ain’ny olona anefa tsy miankina amin’ny haben’ny fananany, fa
amin’Andriamanitra Tompon’ny aina. Maty antoka indrindra ny olona manan-karena etỳ ihany, nefa tsy mba manana anjara ao amin’Andriamanitra, araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: “Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy?” Mar.8:36.

Sabotsy 18: Andriamanitra no harena sarobidy sy mahatoky indrindra.
“Jehovah ô, iza moa no tahaka Anao amin’izay andriamanitra? Iza moa no tahaka Anao […]?” Eks.15:11.
Vakiteny 1: Jao.6:64-69. Vakiteny 2: Eks.15:11-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Eks.15:11.
Fitarihan-kevitra: Sambatra indrindra izay manana an’Andriamanitra ho tena harenany, satria Izy no harena ambony indrindra ary tsy ho levona
mandrakizay. Tsy mandiso fanantenana Izy satria Mahatoky sy Marina (Apok.19:11b). Izany no nampiloa-bava an’i Davida mpanjaka hilaza hoe: “Koa amin’izany dia lehibe Hianao, Jehovah Andriamanitra; fa tsy misy tahaka Anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy Hianao araka izay rehetra ren’ny sofinay” 2 Sam.7:22. Nihira ny fahasambaran’ny ny manana Azy ny mpanao Salamo, ka nanao hoe: “Fa, izaho, dia ny ho akaikin’Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho” Sal.73:28. Mifikira Aminy, fa harem-piainana tsy
misy fetra no ao Aminy, dia fiainana be dia be izay maharitra mandrakizay!

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org: fampianarana, hira, …. 24/7. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *