Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II mialoha ny Paska 30 Marsa – 04 Avrily 2020  » Ny fanekem-pitahiana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekem-pitahiana” amin’ny olony dia midika fa manome antoka Izy ny amin’ny hanatanterahany ny fikasam-pitahiana ho azy; ary miaraka amin’izany dia mampaharitra mandrakizay ny fitahiany Izy ho amin’ny taranaka mifandimby rehetra, araka ny teny nomeny an’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III mialoha ny Paska 23-28 Marsa 2020 « Ny fanekem-panavotana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hevi-dehibe fonosin’ny hoe ”fanekem-panavotana” dia ny hahatanteraka fanavotana mandrakizay, izay omen’Andriamanitra ny olona mba hitomoerany tsara ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ka tsy hahavery azy. Fa raha ny olona mety mivadika amin’ny teniny sy ny zavatra nekeny, Andriamanitra kosa dia mitoetra amin’izay nolazainy sy nekeny, araka ny voasoratra hoe: ”Fa na dia tsy matoky … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel 3rd Sunday before Easter – week of 23-28 March 2020 « The eternal covenant of redemption » *

The message: The main point of the theme ”the covenant of redemption” is the achievement of eternal redemption, which God gives to men in order for them to remain in God’s kingdom and not perish. For if men may go back on their word and the things they have agreed on, on the contrary, God … [Read more…]

Église Luthérienne Malagasy Chant & Évangile Dimanche III avant Pâque 23-28 Mars 2020 « L’alliance de rédemption éternelle » *

Le message: L’idée essentielle contenue dans ce qu’est « l’alliance de rédemption » est de réaliser une rédemption éternelle que Dieu donne aux hommes, afin qu’ils demeurent fermement dans le royaume de Dieu et ne se perdent point. En effet, si les hommes peuvent trahir leur parole et leurs engagements, Dieu, par contre, demeure fidèle … [Read more…]

Madagassische Lutherische Kirche Lied & Evangelium Am dritten Sonntage vor Ostern – vom 23.-28. März 2020 „Der ewige Erlösungsbund“ *

Die Botschaft: „Der ewige Erlösungsbund“: Der wichtigste Punkt bei diesem Thema ist die Erfüllung der ewigen Erlösung, die Gott zu der Menschen schenkt, damit sie im Reich Gottes bleiben und nicht zugrunde gehen. Denn wenn die Menschen ihre Worte und ihre Vereinbarung brechen könnten, im Gegenteil bleibt Gott seinem Wort und seinen Verpflichtungen treu, wie … [Read more…]

”VELOMY NY FIFOHAZANA” FAMPIANARANA I : ”NY FOTOTRA FIORENAN’NY FIFOHAZANA”

DRAFITRY NY FAMPIANARANA FIZARANA I : FAMELABELARANA Perikopa: “Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’ Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako (Na: … [Read more…]

Église Luthérienne Malgache Chant & Évangile Dimanche IV avant Pâques, 16-21 mars 2020 « Dieu Puissant Sauveur » *

Le message : Le titre « Dieu Puissant Sauveur » révèle principalement la déité de Dieu, à savoir qu’Il est Amour (1 Jn.4 :6) et aime sauver les hommes perdus, comme Jésus le disait : « Mais le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » Lu.19 :10 ; et … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV mialoha ny Paska 16-21 Marsa 2020 « Andriamanitra Mpamonjy Mahery » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra Mpamonjy Mahery” dia maneho ny maha-Andriamanitra Azy indrindra, dia Izy Fitiavana (1 Jao.4:16) ka tia mamonjy ny olom-bery; fa hoy Jesosy: ”Fa efa tonga ny Zanak’oloka hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10; ary koa Izy Tompon’ny hery rehetra ka afaka manatanteraka ny asam-pamonjena feno ny mpanota. Fa tsy misy toa … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V mialoha ny Paska 09-14 Marsa 2020 « Andriamanitra tia mamonjy ny olona » *

Ny hafatra: Andriamanitra tia mamonjy ny olona, satria tsy tiany ny hahavery azy. Misy dikany sy lanjany manokana izany, indrindra amin’izao fotoan’andro sarotra diavintsika izao, izay voalaza ho ”Andro mahory” (2 Tim.3:1), dia ny fahavoazana mahazo ny olona noho ny fiatahany amin’Andriamanitra Velona sy Mpamonjy azy. Fa eo koa ny fizahan’Andriamanitra toetra ny safidin’ny olona … [Read more…]