Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Trinite 15-20 Jolay 2019 “Ny fankasitrahan’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe amin’ny olombelona ny mahazo ny ”fankasitrahan’Andriamanitra”. Ny hevitr’izany dia fanamarinana azy, ny famaliana soa ny asa tsara nataony, toy ny nitenenan’ity tompo ny mpanompony manao hoe: ”Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky* tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21. Mifanjohy amin’izany ny fanambarana nataon’i … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Trinite 08-13 Jolay 2019 “Andriamanitra mamindra fo”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra mamindra fo” dia manambara ny fitiavany indrindra ny olombelona mpanota ka anaovany izay azony rehetra atao mba tsy hahavery azy, fa hahavonjy azy, ary mba tsy hahafaty azy, fa hahavelona azy. Dia miala nenina aminy izy ka tsy tehanatsoaka ny fanekena nataony taminy na koa ny faminframpo nomeny azy. Fa efa … [Read more…]

NY FANEHOAMPANOKANANA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA

NY FANORENANA, NY HAFATRA, NY TANTARA NY FANEHOAM-PANOKANANA SY NY FIAINAM-PIRENENA: FAMINTINANA. – Ny Fanehoam-panokanana dia famantarana manondro an’i Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony, izay nasehony sy nampahafantariny tamin’ny alalan’ny asa nampanaoviny an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mpanompony. Natsangan’Andriamanitra teto amin’ny firenena izany mba hilazana ny efa nifidianany azy ho tany hanorenany ny fanjakany … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche II suivant la Trinité 01-06 Juillet 2019 “Dieu invite les hommes”

Introduction: Le thème ”Dieu invite les hommes” manifeste principalement Son Amour pour eux, afin qu’ils ne tombent pas dans la solitude, ni ne s’égarent  (Lu.10:10). Le principe sur lequel s’établit son invite est qu’”Il soit au milieu des hommes, et que les hommes demeurent en Lui”, selon les propos de Jésus disant: ”Là où je … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Trinite 01-06 Jolay 2019 “Andriamanitra manasa ny olona”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manasa ny olona” dia maneho indrindra ny fitiavany azy tsy ho irery na ho very (Lio.19:10). Ny foto-kevitra iorenan’ny fiantsoany dia ”Izy ho eo amin’ny olona, ary ny olona hitoetra eo Aminy”, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3b. Koa dia miantso sy mitaona ary mitarika … [Read more…]

MALAGASY LUTHERAN CHURCH Song & Gospel June 24- 29 “God retributes”

Introduction: God repays since retribution belongs to Him. The Scripture says in this respect, « ‘It is mine to avenge, I will repay’, says the Lord―Deut.32:35” Rom.12:19. Indeed, He retributes because He is a righteous Judge who repays everyone for their deeds―whether good or bad. For there is nothing hidden that will not be seen, either … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Trinite 24-29 Jona 2019 “Andriamanitra mamaly”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mamaly, satria Azy ny famaliana. Hoy ny teniny: ”Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah – Deo.32:35” Rom.12:19b. Izy tokoa no mamaly, satria Mpitsara Marina Izy, ary mamaly na ny soa na ny ratsy mety ataon’ny olona. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita eo imasony ny ataontsika sy ny fiainantsika … [Read more…]

INONA NO ILAIN’NY FIRENENA ?

Inona no ilain’ny firenena mba hampiadana azy sy hahasambatra azy? Dia ny mba hitsahatra ny fahoriany sy ny fanaintainany ary ny fangaihaizany noho ny fahantrany, ary izy hijoro ho firenena manan-jo aman-kasina, tsy ho resy tondro-maso eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena manerantany. Inona tokoa no ilain’ny firenena ho amin’izany? Tahirim-bolamena be izay hiantoka ny tanjaky ny … [Read more…]

Dimanche de la Trinité 17-22 Juin 2019 “La nouvelle vie ”

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche de la Trinité 17-22 Juin 2019 “La nouvelle vie ” * Introduction: Dimanche de la Trinité, c’est la manifestation complète de Dieu comme Père, Fils et Saint Esprit. Car le Dieu Amour est l’auteur de toutes choses (Jac.1:17), Jésus Christ la Parole faite chair (Jn.1:14) a été donné … [Read more…]

Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao” * Fitarihan-kevitra: Alahadin’ny Trinite, feno ny fanehoana an’Andriamanitra, dia ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Fa Andriamanitra fitiavana no anton’ny zavatra rehetra (Jak.1:17), Jesosy Kristy Teny tonga nofo (Jao.1:14) no nomena ho fanavatona antsika (Efes.1:7), ary ny Fanahy Masina … [Read more…]