“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”.

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”. Hoy Jesosy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Endrika telo no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’izay mandray Azy sy manaiky ny asany: 1- Ny voalohany: ny Fibebahana, dia ny fibebahan’ny mpanota. . Ny hevitra voalohan’ny fibebahana, ary fibebahana marina, dia ny nenina lalina ny amin’ny fahadisoana sy ny fahotana vita … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018 “ Ny Fanahy Masina tonga amintsika ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny Fanahy Masina tonga amintsika”, fofonain’Andriamanitra nahary izao rehetra izao (Gen.1:1-3), Mpampihavana antsika mpanota amin’Andriamanitra (Rom.8:26), Mpampianatra antsika ny fahamarinana (Jao.16:13), Mpampionona amin’ny fahoriantsika (Jao.14:18), Herin’Andriamanitra atafiny ny mino (Asa.1:8), Fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra (1 Tes.5:23). … [Read more…]

Gebetszelle am 6. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 14. bis zum 19. April 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 6. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 14. bis zum 19. April 2018 « Gott schenkt ein neues Herz » * Einleitung: Gott schenkt ein neues Herz. Weil wir Menschen in der Sünde geboren und erzogen sind. Es steht nämlich geschrieben: “Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018 “ Andriamanitra manome fo vaovao ” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome fo vaovao. Satria isika zanak”olombelona dia teraka sy nobeazina tanatin’ny ota. Fa voasoratra hoe: ”Ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany” Gen.8:21b. Ary noho izany dia tsy nahalala an’Andriamanitra. Hoy Jesosy … [Read more…]

Communion de prière Dimanche V suivant Paque Semaine du 07 au 12 Mai 2018

EGLISE LUTHERIENEN MALAGASY Communion de prière Dimanche V suivant Paque Semaine du 07 au 12 Mai 2018 “Dieu aime pardonner les péchés” * Introduction : Dieu aime pardonner les péchés, et veut que son peuple aime pardonner les péchés comme Lui. En effet, les péchés non pardonnés constituent une gouffre immense qui nous sépare de … [Read more…]

Gebetszelle am 5. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 07. bis zum 12. April 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 5. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 07. bis zum 12. April 2018 « Gott ist barmherzig »   Einleitung: Gott ist barmherzig und will, dass die Menschen wie Er barmherzig sind. Denn eine unverzeihliche Sünde ist eine große Grube, die uns von Gott scheidet. Diesbezüglich sagte der Herr: „Siehe, des HERRN … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 07- 12 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 07- 12 Mey 2018 “Andriamanitra tia famelan-keloka” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia famelan-keloka, ary tiany ny olony ho tia famelan-keloka tahaka Azy. Fa hantsana lehibe mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ny heloka tsy voavela. Hoy ny tenin’ny Tompo: “Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny … [Read more…]