Dimanche des Rameaux 15-20 Avril 2019 “Christ, notre Paque”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche des Rameaux 15-20 Avril  2019 “Christ, notre Paque” * Introduction: Puisque ”il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés” Hé.10:4, alors ”Christ, notre Pâque, a été immolé” 1 Co.5:7. 1/ Jésus Christ ”notre Paque”: C’est Dieu qui manifeste Son amour pour nous! … [Read more…]

Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika” * Fitarihan-kevitra: Satria ”tsy mahaisotra ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy” Heb.10:4, dia ”voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7. 1/ Jesosy Kristy « Paska ho antsika »: Fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika izany, ”fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy … [Read more…]

Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana an-tany ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny … [Read more…]

Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”   Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny zavatra mamatotra ny olona: ny fahazarany, ny sitrapony, ny fahatokian-tenany, ny fanamarinan-tenany, ny fitiavan-tenany, ny fahadisoany. Eo koa ny fankahalana olona, ny avonavon-kevitra, ny fireharehana, ny voso-dratsy, ny fialonana, ny maso ratsy, ny … [Read more…]

Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy” * Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”fakam-panahy” dia ny fitaoman’ny devoly hisaraka amin’Andriamanitra sy hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapony. Ny filàna ao am-pon’ny olona, dia ny ”filan’ny nofo” no hetsehan’ny devoly hakana fanahy ny olona sy hambaboana azy : filambola (fieremana), … [Read more…]

Sunday VIII before Passover Week of 4-9 March 2019 « God saves »

SONG AND GOSPEL Sunday VIII before Passover Week of 4-9 March 2019 « God saves » * Introduction: The statement: « God saves » means that He sets free from whatever is constraining and life threatening, namely what can be source of prejudice and death. This may show itself in different ways: diseases, dangers, destructions, injuries, life’s troubles, terrorism … [Read more…]

Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny dikan’ny hoe ”Andriamanitra mamonjy” dia Izy manafaka amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy … [Read more…]

Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Mahatoky  ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia izy tsy voasakana na inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany araka ny voasoratra hoe: ”ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.  Hoy … [Read more…]