Malagasy Lutheran Church Song & Gospel Sunday XXIV after Trinity – from 18th to 23th November 2019 “The work of redemption, work of God” *

The topic’s idea: « The work of redemption, work of God » unmistakably means that this work is humanly impossible, priceless, and that nothing can be exchanged for it. What is « redemption » actually, and what is its purpose? In what way can it relate to « salvation? » « Redemption is the release of captives from the hand of the … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel Sunday XXIII after Trinity – week from 11th to 16th November 2019 “God’s people, servants of righteousness” *

The topic’s meaning: God is righteous and loves righteousness; He hates evil (Ps11:7) and wants his people to be like Him (Ps.34:15-16). John the Apostle said, ”I have no greater joy than to hear that my children are ware walking in the truth” 3 Jn 4. It is the nature of the children of God … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant et Evangile Dimanche XXIII suivant la Trinité du 11 au 16 Novembre 2019 « Le Peuple de Dieu, serviteur de la vérité » *

L’idée du thème: Dieu est juste et aime la vérité en détestant le mal (Ps.11 :7), et Il veut que sons peuple soit comme lui (Ps.34/15-16).L’Apôtre Jean disait : « Je n’ai pas de plus grande joie que d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité » 3 Jn.4. C’est la nature de l’enfant de … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXIII manaraka ny Trinite 11-16 Novambra 2019 “Ny olon’Andriamanitra, mpanompo ny fahamarinana” *

Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia marina sy tia fahamarinana ka mankahala ny ratsy (Sal.11:7), ary tiany ny olony ho tahaka Azy (Sal.34:15-16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4. Izany no toetra maha-zanak’Andriamanitra, dia ny maha-mpanompon’ny fahamarinana, dia ny sitrapon’Andriamanitra … [Read more…]

Lutheran Church Malagasy Song and Gospel Sunday XVII after Trinity – week of 04 to 09 November 2019 « God is Faithful » *

The topic‟s meaning: God is faithful because He is righteous, being a God who does not betray his covenant nor change his word but fulfills it. He certainly does so because, according to the Scripture, He is a “God, who does not lie” (Tit.1:2). He is truly jealous of his righteousness, as described by Balaam … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant et Evangile Dimanche XVII suivant la Trinité du 04 au 09 Novembre 2019 « Dieu est Fidèle »

L’idée du thème: Dieu est Fidèle, parce qu’Il est juste. Il est un Dieu qui ne trahit pas son alliance, ni ne change sa parole, mais l’accomplit. Certes, Il agit ainsi, parce qu’Il est un «Dieu qui ne ment point» selon les Saintes Ecritures (Tit.1:2). Il est très jaloux de sa fidélité, comme le décrit … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 04-09 Novambra 2019 “Andriamanitra Mahatoky”

Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia Mahatoky, satria Marina Izy, dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny, ary tsy miova amin’ny teniny, fa manatanteraka izany. Ataony tokoa izany, satria Izy dia ”Andriamanitra tsy mahay mandainga” araka ny voalazan’ny Soratra Masina Azy (Tit.1:2). Mahasaropiaro Azy tokoa ny fahamarinany, raha hoy i Balama nandà an’i Balaka tsy hamadika ny … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche XIX suivant la Trinité 28 octobre-02 novembre 2019

« Dieu n’abandonne pas son people » L’idée du thème: Dieu n’abandonne pas son peuple, et ne l’abandonnera jamais. En effet, Il déclare: “Je t’aime d’un amour éternel; C’est pourquoi je te conserve ma bonté” Jé.31:3. C’est une promesse et une grande garantie que Dieu donne, sachant que nous, êtres humains, sommes faibles et imparfaits, … [Read more…]

Lutheran Church Malagasy Song and Gospel Sunday XVII after Trinity from 28 October to 02 November 2019

« God does not forsake his people » The topic’s idea: God does not forsake his people and He never will. For He says, « I have loved you with an eternal love; I have drawn you with unfailing kindness » Jer 31: 3. God makes a promise and gives us a great assurance, because we, human beings, have … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIX manaraka ny Trinite 28 Oktobra – 02 Novambra 2019

“Andriamanitra tsy mahafoy ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, ary tsy mahafoy azy mandrakizay. Satria hoy Izy: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3. Toky sy fanomezana antoka lehibe no ataon’Andriamanitra, satria manam-pahalemena sy tsy fahatanterahana isika olombelona, ary tsy mitoetra fa mbetika miovaova; izany hoe, raha … [Read more…]