Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite 16-21 Septambra 2019 “Velona ny Tenin’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Velona ny tenin’Andriamanitra ary tsy ho faty mandrakizay. Tsy voafetra ny fahavelomany ary tsy voasakana ny fiasany. Fa hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Hoy koa ny anjely Gabriela raha avy nanambara tamin’i Maria ny amin’ny hahaterahan’i Jesosy amin’ny alalany: “Fa tsy hisy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XII manaraka ny Trinite 09-14 Septambra 2019 ”Andriamanitra mampifaly ny olona”

Fitarihan-kevitra: Ny fikendren’Andriamanitra hatramin’ny naharian’izao zavatra ary rehetra izao dia ny hampifaly ny olona. Ho amin’izany, dia naneho ny hatsaran’ny asan’ny tanany Izy araka ny voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Izany koa no noventesin’ny mpanao Salamo manao hoe: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XI manaraka ny Trinite 02-07 Septambra 2019 ”Andriamanitra manamarina ny olona”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manamarina ny olona ka tsy tiany hangaihay na ho very izy, satria mpanota tsy marina. Satria ny tsy marina dia tsy manana anjara amin’ny fanjakan’ny lanitra, ka tsy afaka hiditra ao aminy na handova izany (Apok.22:15). Ny atao hoe ”tsy marina” dia izay rehetra tsy manoa ny sitrapon’Andriamanitra, fa manao izay mifanohitra amin’izany, … [Read more…]

Lutheran Church Malagasy Singing & Gospel Sunday XI following the Trinity 02-07 September 2019 « God justifies men »

Introduction: God justifies men so that they are not confused, because they are unjust sinners. Indeed, the unjust have no part in the kingdom of God, and therefore can not enter or inherit it (Rev.22: 15). What are called « unjust » are all those who disobey the will of God, but do what is contrary to … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche XI suivant la Trinité 02-07 Septembre 2019 “Dieu justifie les hommes”

Introduction: Dieu justifie les hommes afin qu’ils ne soient pas confus, parce qu’ils sont des pécheurs injustes. En effet, les injustes n’ont pas de part dans le royaume de Dieu, et ne peuvent donc pas y entrer, ni en hériter (Ap.22:15). Ce que l’on appele ”injustes” sont tous ceux qui désobéissent à la volonté de … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel Sunday VIII after Trinity 12-17 August 2019 “God is with His people”

Introduction: The statement « God is with His people » asserts that God really loves His people, so He does not forsake them nor leave them on their own, especially in times of trouble such as adversity, diseases, hardship, calamity and above all death. God is really with His people, so whatever happens to them, His love … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII manaraka ny Trinite 12-17 Aogositra 2019 “Andriamanitra momba ny olony”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra momba ny olony” dia manambara fa tia ny Azy indrindra Izy, ka tsy mahafoy azy na mamela azy ho irery, indrindra amin’ny fotoan-tsarotra mety ho diaviny, toy ny ady, aretina, fahasahiranana ara-piainana, loza sy fahafatesana rahateo. Momba ny olony tokoa Andriamanitra, koa na inona na inona zava-manjo azy, dia tsy miova … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Trinite 29 Jolay – 03 Aogositra 2019 “Tandremo ny didin’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no mampiseho ny fitiavana an’Andriamanitra. Izany dia araka ny tenin’i’ Jesosy manao hoe: ”Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Ho an’izay tia an’Andriamanitra, dia fifaliany indrindra, fa tsy zioga tsy ataony ho tsy antonona azy, ny mitandrina ny didin’Andriamanitra. Hoy Jaona Apostoly manantitra izany manao hoe: ”Fa … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel 5th Sunday after Trinity- July 22-27. “God is Lord”

Introduction: The main idea included in the title “God is Lord” means literally « Know and accept the Lordship of God », even Him as “the unique God.” The first commandment in the ten commandments God gave Moses says, « You shall have no other gods before Me » Exo. 20:3. In this regard, the Lord really expects that … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Trinite 22-27 Jolay 2019 “Tompo Andriamanitra” *

Fitarihan-kevitra: Ny foto-kevibe fonosin’ny lohateny eto manao hoe ”Tompo Andriamanitra” dia midika avy hatrany hoe: ”Fantaro sy ekeo ny maha- Tompo an’Andriamanitra” eny, ”ny maha-TompoTokana Azy”. Fa voalazan’ny didy voalohany ao amin’ny Didy Folo izay nomen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy hoe: ”Aza manana Andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Ary amin’izany dia manantena indrindra ny Tompo fa … [Read more…]