Lutheran Church Malagasy Song and Gospel Sunday XVII after Trinity from 21 to 26 October 2019 « THE BELIEVERS LIVE ON LOVE » *

The theme’s main idea: « The believers live on love » because God in whom they believe and whom theyserve is a « God of Love » (1 John 4:16). So just as the Apostle Paul declared, « I no longer live but Christ lives in me »(Gal 2:20), so he also said, « Christ’s love compels us »2Cor 5: 14—Christ to whom … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant et Evangile Dimanche XVII suivant la Trinité du 21 au 26 octobre 2019 «Le croyant vit de l’amour» *

L’idée du thème : « Le croyant vit de l’amour » parce Dieu en qui il croit et qu’il sert est un « Dieu d’Amour » (1 Jn.4 :16). Aussi, de la même manière que l’Apôtre Paul disait : « Ce n’est plus moi qui vit, mais c’est Christ qui vit en moi » Ga.2 :20, il affirmait également: « L’amour de Christ nous presse » … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVIII manaraka ny Trinite 21-26 Oktobra 2019 “Ny mino velona amin’ny fitiavana” *

Fitarihan-kevitra: ”Ny mino velona amin’ny fitiavana” satria Andriamanitra Izay inoany sy tompoiny dia ”Andriamanitra Fitiavana” (1 Jao.4:16). Koa raha niteny ny Apostoly Paoly manao hoe: ”Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20, dia nilaza indrindra izy nanao hoe: ”Ny fitiavan’i Kristy no manery anay” 2 Kor.5:14, dia Kristy izay ivelomany … [Read more…]

Lutheran Church Malagasy

Song and Gospel Sunday XVII following the Trinity from 14 to 19 October 2019 « God does justice to his people » Introduction: God does justice to his people because he loves justice and loves his people. In fact, people demand justice because they are victims of iniquity, which is injustice. The justice that God gives to … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy

Chant et Evangile Dimanche XVII suivant la Trinité du 14 au 19 octobre 2019 «Dieu rend justice à son peuple» Introduction: Dieu rend justice à son peuple parce qu’il aime la justice et aime son peuple. En effet, les gens réclament de la justice car ils sont victimes de l’iniquité, qui est l’injustice La justice … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite 14-19 Oktobra 2019 “Andriamanitra manome rariny ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny ny olony, satria tia rariny Izy sady tia ny olony. Fa mitaky rariny ny olona satria iharan’ny ”tsy rariny”, dia ny tsy fahamarinana. Ny rariny omen’Andriamanitra ny olony dia Izy manamarina ny finoany, ka manatanteraka … [Read more…]

Lutheran Church Malagasy

Song & Gospel Sunday XVI after Trinity 07-12 October 2019 « Know God » Introduction: « Know God », it tells us that God does not hide or wants to hide from us, sinners. We can know Him well and He wants us to know Him so that we can believe in Him and receive his salvation and enjoy … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy

Chant & Evangile Dimanche XVI suivant la Trinité 07-12 Octobre 2019 “Connais Dieu” Introduction : L’intitulé « Connais Dieu » révèle que Dieu ne nous est pas caché, ni ne veut se cacher à nous pécheurs, mais que nous pouvons bien Le connaître, et qu’Il veut que nous Le connaissions afin de pouvoir croire en … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady XVI manaraka ny Trinite 07-12 Oktobra 2019 “Fantaro Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Fantaro Andriamanitra”, dia manambara fa Andriamanitra dia tsy miafina na te-hiafina amintsika mpanota, fa azontsika fantarina tsara Izy; ary tiany isika hahafantatra Azy mba hahazoantsika mino Azy, ka handray ny famonjeny sy higoka ny fahasoavany tsy lany (Jao.1:16). Araka … [Read more…]