Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny; ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny … [Read more…]

Dimanche VI suivant l’Epiphanie du 11 au 16 Février 2019 : “La vraie piété”

HIRA SY FILAZANTSARA / CHANT & EVANGILE Dimanche VI suivant l’Epiphanie du 11 au 16 Février 2019 “La vraie piété” *   Introduction: Nombreuses et variées sont les choses que les gens prennent pour Dieu; et qu’ils en font un objet de culte, car ils croient qu’elles peuvent les sauver, les protéger contre tous les … [Read more…]

INONA NO ILAIN’NY FIRENENA ?

Inona no ilain’ny firenena mba hampiadana azy sy hahasambatra azy? Dia ny mba hitsahatra ny fahoriany sy ny fanaintainany ary ny fangaihaizany noho ny fahantrany, ary izy hijoro ho firenena manan-jo aman-kasina, tsy ho resy tondromaso eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena maneran-tany. Inona tokoa no ilain’ny firenena ho amin’izany? Tahirim-bolamena be izay hiantoka ny tanjaky ny … [Read more…]

Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena” * Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy ho antoka hahavonjy azy amin’izay rehetra mety mahatery azy. Tsy inona izany fa ny: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa aro aina (assurance vie); eo koa ny fahaizana … [Read more…]

ATSANGANO NY FIRENENA

  Tsy misy fananganana raha tsy misy fanasitranana. Tsy afaka mitsangana ny firenena, tsy afaka mijoro, tsy afaka mandeha, raha tsy efa sitrana izy aloha. Fa maro ny aretiny, be ny ratrany, ary mbola mandindona azy ny aloky ny fahafatesana. Mazava ny baiko omen’ny Tompo: “Sitrano ny marary, Atsangano ny maty” Mat.10:8. Ilain’ny firenena ny … [Read more…]

MANAOVA NY MARINA

  “Izay marina, aoka mbola hanao ny marina ihany izy” Apok.22:11. Sasin-teny: noho ny tsy fahalalana, dia heverin’ny olona sasany ho fahadalana ny manao ny marina. Ny andinin-tSoratra Masina voatondro kosa dia mamporisika antsika hanao ny marina. / Inona no marina? Dia izay tsy misy lainga na fitaka na hafetsena, izay tsy tia kolikoly na … [Read more…]

Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana” * Fitarihan-kevitra: Mila fanasitranana ny zava-boarin’Andriamanitra tojo aretina sy fahafatesana vokatry ny fahotan’ny zanak’olombelona, dia ny nanekeny ny feon’ny devoly handika ny didin’Andriamanitra (Gen.3:1-6). Fa tamin’ny voalohany dia tsy nisy ny aretina araka voasoratra hoe: ”Hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, … [Read more…]

Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah”

HIRA & FILAZANTSARA Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah dia notendren’’Andriamanitra sy nirahiny hitondra sy hanambara ny hafatry ny famonjeny izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: ”Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba … [Read more…]

“NY LOVA NAPETRAK’IREO RAIAMANDRENIM-PIFOHAZANA”

Fifaliana mandrakariva ho antsika, ry havana, ny ahazoantsika mitafa sy midinika eto indray anio, mikasika ny Fifohazam-panahy sy ny Asan’ny Fifohazana izay nataon’ny Tompo eto amin’ny firenentsika. Koa dia mirary ny fahasoavan’ny Tompo mbola harotsany be dia be amintsika eo am-panarahana ity fandaharana ity. Ho voninahitr’Andramanitra Tompontsika. Hivavaka isika: “Tompo ô; misaotra indrindra anao izahay … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XVII suivant la Trinité Semaine du 24 au 29 septembre 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XVII suivant la Trinité Semaine du 24 au 29 septembre 2018 “Dieu libère” * Introduction: Plusieurs jougs peuvent nous enchaîner, en tant que simples êtres humains. Une vie spirituelle entachée d’imperfections (par exemple, un coeur, sans cesse inquiet à cause de l’incrédulité, ignorant la repentance), un état de … [Read more…]