Alahady III manaraka ny Paska 13-18 Mey 2019 “Ny mino, olon’ny fanantenana”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Paska 13-18 Mey 2019 “Ny mino, olon’ny fanantenana” * Fitarihan-kevitra: ”Ny mino dia olon’ny fanantenana”, satria matoky ny fahatanterahan’ny zavatra ho avy izy, araka ny tenin’ny Soratra Masina, dia ny tenin’i Kristy (Rom.10:17), izay ”Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy” Heb.12:2. Fa ny tenin’Andriamanitra no fototra … [Read more…]

Alahady II manaraka ny Paska 06-11 Mey 2019 “Jesosy Mpiandry Tsara”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Paska 06-11 Mey 2019 “Jesosy Mpiandry Tsara” * Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe: ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.3:23. Izany dia midika fa tafasaraka tamin’Andriamanitra isika mpanota ary tsy mitoetra eo amin’ny fanatrehana Azy intsony, toa an’i Adama sy … [Read more…]

Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019 “Ny finoana mandresy ”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019 “Ny finoana mandresy ” * Fitarihan-kevitra : Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty: Tokim-pandresena mandrakizay ho an’ny mino rehetra, dia ny fandresena ny ota  sy ny tsy fahamarinana, ny fandresena ny devoly sy ny asan’ny maizina rehetra. Koa ny tenin’i Jesosy … [Read more…]

Dimanche de Pâque 22-27 Avril 2019 “Christ est exalté”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche de Pâque 22-27 Avril  2019 “Christ est exalté” * Introduction:  Dire que ”Christ est exalté” exprime primordialement la manifestation de la gloire de Dieu en ce qu’Il L’a ressuscité des  morts. Dieu le Père a effectivement exalté Son Fils Jésus Christ, parce qu’Il L’a honoré en obéissant  à … [Read more…]

Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019 “Misandratra Kristy”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019 “Misandratra Kristy” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Misandratra Kristy” dia manambara indrindra ny fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Nasandratr’Andriamanitra Ray tokoa Jesosy Kristy Zanany satria nanome voninahitra Azy tamin’ny fankatoavana ny teniny sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa hoy … [Read more…]

Dimanche des Rameaux 15-20 Avril 2019 “Christ, notre Paque”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche des Rameaux 15-20 Avril  2019 “Christ, notre Paque” * Introduction: Puisque ”il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés” Hé.10:4, alors ”Christ, notre Pâque, a été immolé” 1 Co.5:7. 1/ Jésus Christ ”notre Paque”: C’est Dieu qui manifeste Son amour pour nous! … [Read more…]

Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika” * Fitarihan-kevitra: Satria ”tsy mahaisotra ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy” Heb.10:4, dia ”voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7. 1/ Jesosy Kristy « Paska ho antsika »: Fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika izany, ”fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy … [Read more…]

Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana an-tany ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny … [Read more…]

Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”   Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny zavatra mamatotra ny olona: ny fahazarany, ny sitrapony, ny fahatokian-tenany, ny fanamarinan-tenany, ny fitiavan-tenany, ny fahadisoany. Eo koa ny fankahalana olona, ny avonavon-kevitra, ny fireharehana, ny voso-dratsy, ny fialonana, ny maso ratsy, ny … [Read more…]