Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018 “Gott sorgt sich um die Sünder” * Einleitung: Die Grundidee des Themas « Gott sorgt sich um die Sünder” ist, dass Er ihr Leben bewahren will, damit sie nicht sterben und ihre Seelen nicht verloren gehen. Die Sünde scheidet nämlich … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny votoatin-keivtry ny hoe ”Andriamanitra miahy ny mpanota”, dia Izy mitsinjo ny ainy tsy ho faty, ary ny fanahiny tsy ho very. Fa ny ota no efitra mampisaraka ny mpanota amin’Andriamanitra (Isa.59:2), ary izy … [Read more…]

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”.

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”. Hoy Jesosy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Endrika telo no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’izay mandray Azy sy manaiky ny asany: 1- Ny voalohany: ny Fibebahana, dia ny fibebahan’ny mpanota. . Ny hevitra voalohan’ny fibebahana, ary fibebahana marina, dia ny nenina lalina ny amin’ny fahadisoana sy ny fahotana vita … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018 “ Ny Fanahy Masina tonga amintsika ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny Fanahy Masina tonga amintsika”, fofonain’Andriamanitra nahary izao rehetra izao (Gen.1:1-3), Mpampihavana antsika mpanota amin’Andriamanitra (Rom.8:26), Mpampianatra antsika ny fahamarinana (Jao.16:13), Mpampionona amin’ny fahoriantsika (Jao.14:18), Herin’Andriamanitra atafiny ny mino (Asa.1:8), Fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra (1 Tes.5:23). … [Read more…]

Gebetszelle am 6. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 14. bis zum 19. April 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 6. Sonntag nach Ostern Die Woche vom 14. bis zum 19. April 2018 « Gott schenkt ein neues Herz » * Einleitung: Gott schenkt ein neues Herz. Weil wir Menschen in der Sünde geboren und erzogen sind. Es steht nämlich geschrieben: “Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018 “ Andriamanitra manome fo vaovao ” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome fo vaovao. Satria isika zanak”olombelona dia teraka sy nobeazina tanatin’ny ota. Fa voasoratra hoe: ”Ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany” Gen.8:21b. Ary noho izany dia tsy nahalala an’Andriamanitra. Hoy Jesosy … [Read more…]