Madagassische Lutherische Kirche Lied und Evangelium Am neunten Sonntag nach Dreifaltigkeit vom 10.-15. August 2020 *

„Die Größe Gottes“ Die Botschaft: Die Größe Gottes offenbart, dass Er der HERR der Herren ist, der das Universum schuf (Joh 1,3), d.h., die unendliche Verschiedenheit der Dings und der Wesen, die unzählbar und unerreichbar und unmessbar sind, von den geringsten zu den größten, und die, die nicht sichtbar sind, und die über die Vorstellung … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX manaraka ny Trinite 10-15 Aogositra 2020

“Ny fahalehibiazan’Andriamanitra” Ny hafatra: Ny fahalehibiazan’Andriamanitra, dia manambara fa Izy no Tompon’ny tompo izay nahary izao rehetra izao (Jao.1:3), dia ny zavatra maro samihafa tsy hita pesimpesenina, tsy taka maso, tsy hay refesina haramin’ny kely indrindra sy ny lehibe indrindra, ny tsy hitan’ny maso sy ny tsy takatry ny saina  hoheverina akory.Fa ireny rehetra ireny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VII manaraka ny Trinite 27 Jolay – 01 Aogositra 2020

“Andriamanitra manamarina ny mpanota” Ny marina no mandova ny fanjakan’ny lanitra, dia ”Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin’ny lainga, na mianiana hamitaka” Sal.24:4. Indrisy anefa fa ”Tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10, ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” … [Read more…]

Madagassiche Lutherische Kirche

Lied & Envagelium Am sechsten Sonntag nach Dreifaltigkeit vom 20. – 25. Juli 2020 „Haltet die Gebote Gottes” „Haltet die Gebote Gottes, weil Er König ist.” Das Reich Gottes ist ein Rechtsstaat, unter den Geboten Gottes. Wenn Gott seine Gebote gibt, die bestimmen sollen, wie sein Reich regiert und geregelt wird, sein Zweck ist, dass … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church

Song & Gospel Sixth Sunday after Trinity 20th – 25th July 2020 ”Keep God’s commandments” “Keep the commands of God, because He is King.” God’s kingdom is governed by the rule of law, namely God’s commandments. If God has given the laws that are to rule and govern His kingdom, His purpose is that men … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy

Chant & Evangile Dimanche VI suivant la Trinité 20-25 Juillet 2020-07-20 “Observez les commandements de Dieu” ”Observez les commandements de Dieu, parce qu’Il est Roi”. Le Royaume de Dieu est régi par des lois, à savoir les commandements de Dieu. Dieu a donné les lois pour diriger et commander son royaume, afin de faire vivre … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Trinite 20-25 Jolay 2020 “Tandremo ny didin’Andriamanitra” ”Tandremo ny didin’Andriamanitra, satria Mpanjaka Izy”. Ny fanjakan’Andriamanitra dia fanjakana tan-dalàna, dia ny lalàn’Andriamanitra. Matoa nomen’Andriamanitra ny làlana hifehy sy hanapaka ny fanjakany, dia ny mba hahavelona ny olona sy hahazoan’Andriamanitra izay Tompony ny haja amam-boninahitra ary ny fankatoavana sahaza Azy. … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Trinite 13-18 Jolay 2020 “ Andriamanitra mananatra ny olona ” Ny hoe ”Andriamanitra mananatra ny olona” dia mikendry ny amerenana azy ho amin’ny lalan’ny fahamarinana mba hahavelona azy, dia ny lalan’ny sitrapon’Andriamanitra ”izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Ny lalan’ny fahamarinana, na ”Lalan’ny fahitsiana”, dia ”Lalan’aina mahavelona” … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Trinite 06-11 Jolay 2020 “Ny fifadiana ankasitrahana” Ankasitrahan’Andriamanitra ny fifadian-kanina ataon’ny olony raha mifanaraka amin’ny sitrapony, fa raràny mafy kosa raha tsy izany. 1/ Inona no ambaran’ny Soratra Masina ho antony mahatonga, na ilàna, ny fifadian-kanina? Raha bangoina, dia ireto no antony: – Fifehezan-tena, na famolahana ny tena … [Read more…]