“Andriamanitra manamarina ny mpanota”

”Andriamanitra manamarina ny mpanota” mba tsy hahavery azy, satria ny tsy marina tsy mba manana anjara amin’Andriamanitra ary tsy mba handova ny fanjakany na oviana na oviana. Fa hoy ny Tompo:”Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaimpoana amin’ny loharanon’ny ranon’aina ho an’izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XII suivant la Trinité Semaine du 20 au 25 août 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XII suivant la Trinité Semaine du 20 au 25 août 2018 « La lumière arrive » * Introduction : C’est un temps des plus précieux que le moment où « la lumière arrive ». En fait, les enfants d’Israël ont connu autrefois un recul de leur foi ; ainsi, même chez leurs … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018 “Tonga ny Mazava” * Fitarihan-kevitra : Vanim-potoana sarobidy indrindra ny hoe ”Tonga ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018 “Andriamanitra tia fahamarinana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tia fahamarinana ary tsy misy fitaka ao Aminy, eny, ”Andriamanitra tsy mandainga” Tit.1:2. Fa voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na … [Read more…]

Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinité Semaine du 30 Juillet au 04 Août 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinité Semaine du 30 Juillet au 04 Août 2018 « Le croyant fidèle » * Introduction: Le croyant fidèle est une personne agréée de Dieu. C’est un « homme de foi » selon la déclaration du Seigneur disant: « Mon juste vivra par la foi; … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018 “ Ny mpino mahatoky” * Fitarihan-kevitra : Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra. Olon’ny ”finoana izy” araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: « Ny oloko marina* dia ho velon’ny finoana; » Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. … [Read more…]

Communion’s prayer, 8th Sunday after Trinity Week from 23rd to 28th July 2018

MALAGASY LUTHERAN CHURCH Communion’s prayer, 8th Sunday after Trinity Week from 23rd to 28th July 2018 „The true worshiper“ * Introduction: The meaning of „true worshiper“ is multiple. In plain language, a true worshiper is a person who prays with a sincere and upright heart. This is also the case of those who pray with … [Read more…]

Gebetszelle am 8. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 23. bis zum 28. Juli 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 8. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 23. bis zum 28. Juli 2018 « Der wahre Anbeter » * Einleitung: Die Bedeutung des „wahren Anbeters“ ist vielfältig. In einfachen Worten ist ein wahrer Anbeter jemand, der mit aufrichtigem und gerechtem Herzen betet. Das ist auch der Fall desjenigen, der „mit reinem oder … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018 “Ny mpivavaka marina” * Fitarihan-kevitra : Tsy vitsy, na tokana, ny hevitry ny hoe ”mpivavaka marina”. Amin’ny teny tsotra, ny mpivavaka marina dia ny olona izay mivavaka amin’ny fo mahitsy sy marina. Dia toy izany koa izay mivavaka amin”ny ”fo madio”, na … [Read more…]

Communion de prière Dimanche VIII suivant la Trinité Semaine du 23 au 28 Juillet 2018

EGLISE LURHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche VIII suivant la Trinité Semaine du 23 au 28 Juillet 2018 “Le vrai pieux” * Introduction: Le sens de ”vrai pieux” n’est pas peu nombreux, ni unique. En termes courants, le vrai pieux est la personne qui prie avec un coeur droit et sincère.Il en est de même … [Read more…]