Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Jolay 2018 “Andriamanitra manangona ny olony ” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe ”Andriamanitra manangona ny olony”, ary tsy izay efa olony ihany fa ny olona rehetra koa? Satria tsy tiany hisy ho very tsy hahalala ny famonjeny izy (Jao.3:16), dia izy tafasaraka mandrakizay … [Read more…]

Die Woche vom 25. bis zum 30. Juni 2018 „Fasten, das Gott gefällt“

GEBETSZELLE AM 4. SONNTAG NACH DREIEINIGKEIT Die Woche vom 25. bis zum 30. Juni 2018 „Fasten, das Gott gefällt“ * Einleitung: Die geistliche Bedeutung des „Fastens“ besteht in der Abstinenz von Arbeit oder von Essen, und von allem, was den Begierden des Fleisches Raum gibt. Nämlich sagt die Heilige Schrift: „Wer auf sein Fleisch sät, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 25-30 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 25-30 Jona 2018 « Ny fifadiana ankasitrahana » * Fitarihan-kevitra: Ny hevitra ara-panahy ny hoe ”fifadiana” dia milaza fandraràna ny olona tsy hanao asa, na hanendry hanina, na koa hanome toerana izay mety hanetsika filàna ara-nofo. Fa hoy ny Soratra Masina: ”Fa izay mamafy ho an’ny nofony … [Read more…]

Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 18. bis zum 23. Juni 2018 „Die wunderbare Gnade”

 MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 18. bis zum 23. Juni 2018 „Die wunderbare Gnade” * Einleitung: Etwas wird als wunderbar betrachtet, wenn es zu dem Mensch unmöglich ist;etwas, das uns übersteigt, das wir uns nicht einmal vorstellen können. Es ist eine charakteristische und bezeichnende Eigenschaft Gottes, der aus … [Read more…]

Communion’s prayer, Sunday III after Trinity Week from 18-23 June 2018 “THE AMAZING MERCY”

MALAGASY LUTHERAN CHURCH Communion’s prayer, Sunday III after Trinity Week from 18-23 June 2018 “THE AMAZING MERCY” * Introduction: Something is ”amazing” when it is impossible for human to do, something that we cannot think of or imagine. It is characteristic and symbolic of God’s nature, the One who is able to create out of … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga »

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga » * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”mahagaga” dia milaza zavatra izay tsy haintsika olombelona, ary tsy takatry ny saintsika ho saintsainina na heverina akory aza. Toetra manondro sy manambara an’Andriamanitra indrindra izany, Izay mampisy ny tsy misy, toy ny nitenenany … [Read more…]

Communion de prière du Dimanche II suivant la Trinité Semiane du 11 au 16 Juin 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière du Dimanche II suivant la Trinité Semiane du 11 au 16 Juin 2018 « Dieu invite les pécheurs » * Introduction: Le thème ”Dieu invite les pécheurs” est l’expression de la miséricorde de Dieu envers nous qui sommes séparés de Lui, n’ayant ni force, ni mérite, mais qui sommes pleins de … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018 « Andriamanitra manasa ny mpanota » * Fitarihan-kevitra : Ny ”fanasan’Andriamanitra” dia ny famindrampon’Andriamanitra miantefa amintsika mpanota izay tafasaraka taminy, tsy manankery na voninaihitra, fa feno fahalemena sy tsy fahatanterahana, tsy mahafantatra akory izay antom-pisiantsika na ny lalam-piainana hizorantsika, tsy mahalala an’Andriamanitra Izay nahary … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018 « Die Weisheit nach Gott » * Einleitung:“Die Weisheit nach Gott“: dieses Thema zeigt an, dass es eine Weisheit gibt, die von Gott kommt und Gott gehorcht; und es gibt Weisheit, die nicht von Gott kommt und Gott nicht … [Read more…]