Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy” * Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”fakam-panahy” dia ny fitaoman’ny devoly hisaraka amin’Andriamanitra sy hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapony. Ny filàna ao am-pon’ny olona, dia ny ”filan’ny nofo” no hetsehan’ny devoly hakana fanahy ny olona sy hambaboana azy : filambola (fieremana), … [Read more…]

Sunday VIII before Passover Week of 4-9 March 2019 « God saves »

SONG AND GOSPEL Sunday VIII before Passover Week of 4-9 March 2019 « God saves » * Introduction: The statement: « God saves » means that He sets free from whatever is constraining and life threatening, namely what can be source of prejudice and death. This may show itself in different ways: diseases, dangers, destructions, injuries, life’s troubles, terrorism … [Read more…]

Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny dikan’ny hoe ”Andriamanitra mamonjy” dia Izy manafaka amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy … [Read more…]

Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Mahatoky  ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia izy tsy voasakana na inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany araka ny voasoratra hoe: ”ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.  Hoy … [Read more…]

Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny; ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny … [Read more…]

Dimanche VI suivant l’Epiphanie du 11 au 16 Février 2019 : “La vraie piété”

HIRA SY FILAZANTSARA / CHANT & EVANGILE Dimanche VI suivant l’Epiphanie du 11 au 16 Février 2019 “La vraie piété” *   Introduction: Nombreuses et variées sont les choses que les gens prennent pour Dieu; et qu’ils en font un objet de culte, car ils croient qu’elles peuvent les sauver, les protéger contre tous les … [Read more…]

INONA NO ILAIN’NY FIRENENA ?

Inona no ilain’ny firenena mba hampiadana azy sy hahasambatra azy? Dia ny mba hitsahatra ny fahoriany sy ny fanaintainany ary ny fangaihaizany noho ny fahantrany, ary izy hijoro ho firenena manan-jo aman-kasina, tsy ho resy tondromaso eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena maneran-tany. Inona tokoa no ilain’ny firenena ho amin’izany? Tahirim-bolamena be izay hiantoka ny tanjaky ny … [Read more…]

Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena” * Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy ho antoka hahavonjy azy amin’izay rehetra mety mahatery azy. Tsy inona izany fa ny: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa aro aina (assurance vie); eo koa ny fahaizana … [Read more…]