Dimanche de la Trinité 17-22 Juin 2019 “La nouvelle vie ”

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche de la Trinité 17-22 Juin 2019 “La nouvelle vie ” * Introduction: Dimanche de la Trinité, c’est la manifestation complète de Dieu comme Père, Fils et Saint Esprit. Car le Dieu Amour est l’auteur de toutes choses (Jac.1:17), Jésus Christ la Parole faite chair (Jn.1:14) a été donné … [Read more…]

Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Trinite 17-22 Jona 2019 “Ny fiainam-baovao” * Fitarihan-kevitra: Alahadin’ny Trinite, feno ny fanehoana an’Andriamanitra, dia ny Ray, sy ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Fa Andriamanitra fitiavana no anton’ny zavatra rehetra (Jak.1:17), Jesosy Kristy Teny tonga nofo (Jao.1:14) no nomena ho fanavatona antsika (Efes.1:7), ary ny Fanahy Masina … [Read more…]

Dimanche de la Pentecôte 10-15 Juin 2019 “C’est la Pentecôte”

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche de la Pentecôte 10-15 Juin 2019 “C’est la Pentecôte” * Introduction: Jour de la Pentecôte: le moment de l’accomplissement de la promesse est venu. En effet, Jésus a dit: ”Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce … [Read more…]

Alahady Pentekosta I & II 10-15 Jona 2019 “Tonga ny Pentekosta”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady Pentekosta I & II 10-15 Jona 2019 “Tonga ny Pentekosta” * Fitarihan-kevitra: Andro Pentekosa: tonga ny fotoana ahatanterahan’ny teny fikasana nomen’ny Ray. Fa hoy Jesosy ”Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan’ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery avy any amin’ny avo” Lio.24:49. … [Read more…]

Ny Fifohazana sy tsy Fifohazana

Maro ankehitriny ireo hetsika na hetsiketsika izay mitonona ho « Fifohazana » na « Fifohazam-panahy ».  Manoloana izany dia nampahafantarin’ny Fiangonana sy ireo RAR sy Komity tompon’andraikitry ny Fifohazana fa misy foto-piorenana mazava sady azo antoka ary tsy miova na azo ovàna ny Fifohazana. Ny tiana ambara eto dia misy tokoa mantsy ny atao hoe « Fifohana marina”, na “tena … [Read more…]

Alahady fiomanana ho amin’ny Pentekosta 03-08 Jona 2019 “Miomàna handray ny Fanahy Masina”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady fiomanana ho amin’ny Pentekosta 03-08 Jona 2019 “Miomàna handray ny Fanahy Masina” * Fitarihan-kevitra: Fanomezan’Andriamanitra sarobidy indrindra ny Fanahy Masina, dia ny Tompo eto amintsika (2 Kor.3:17) ary ato amintsika (Jao.14:17b). Ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’ny mino dia ny hanova azy ho zanak’Andriamanitra mandova ny fanjakany (Rom.8:17), … [Read more…]

Alahady V manaraka ny Paska 27 Mey – 01 Jona 2019 “Mahereza mivavaka”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Paska 27 Mey – 01 Jona 2019 “Mahereza mivavaka” * Ny hoe ”Mahereza mivavaka” dia midika hoe: ”Mazotoa, ary mitandrema tsy ho tra-pahalainana na fahakiviana, fa misikìna ka mivavaha”. Ny vavaka no nanovozan’ny mino sy ny olon’Andriamanitra rehetra ny heriny, ny fanavaozana ny sainy, ny … [Read more…]

Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU”

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Chant & Evangile Dimanche IV suivant Pâque 20-25 Mai 2019 “GLORIFIEZ DIEU” * Introduction: ”Glorifiez Dieu” signifie Le louer, L’élever, et L”honorer. C’est un sain sacerdoce qu’Il a établi dans son royaume. Aussi la multitude des anges qui font face à Son trône chante:ainsi: ”A celui qui est assis sur le trône, … [Read more…]