Église Luthérienne Malgache Chant & Évangile Dimanche III après Pâque 04-09 mai 2020 « Dieu est la meilleure part » *

Le message : Dieu a créé les humains de telle sorte qu’ils aient le libre-arbitre dans le cours de leur vie. Cependant, Dieu souhaite qu’ils vivent, c’est pourquoi Il leur dit : « J’en prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-III manaraka ny Paska 04-09 Mey 2020 « Andriamanitra anjara tsara indrindra” *

Ny hafatra: Noharian’Andriamanitra hanan-tsafidy ny olombelona eo amin’ny lalam-piainana hizorany. Kanefa sitrak’Andriamanitra ny hahavelomany, koa dia hoy Izy: ”Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny … [Read more…]

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Paska 27 Avrily – 02 Mey 2020 “Andriamanitra miahy ny ondriny” *

Ny lohateny : ”Andriamanitra miahy ny ondriny” satria tia azy Izy, ary nataony ho akaiky ny fony. Oharin’ny tenin’Andriamanitra amin’ny ”ondry” ny olony izay ahiany, ka hoy ny mpanao Salamo: “Fa Izy no Andriamanitsika; Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika” Sal.95:7a. Eny, ”Izy no nanao antsika, ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONA VIRUS V NY HERIN’NY VAVAKA : « NY FIASAN’NY VAVAKA »

* NY FAMPAHEREZANA Vanim-potoana itadiavana an’Andriamanitra tokoa izao, koa mitadiava Azy fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy Izy. Eny, «Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy. Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy » Isa.55 :6.Dia matokia sy mahereza fa hoy Jesosy : « Izay manatona Ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy » Jao.6 :37b. … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA FAHA-IV : NY HERIN’NY VAVAKA.

TENY MIALOHA . Efa voalazantsika tamin’ny famelabelarana natao tany am-boalohany ny amin’ny herin’ny Tenin’Andiamanitra izay mandresy ny rofy sy ny aretina rehetra. Fa tamin’ny fotoan’andro dia nositranin’i Jesosy tamin’ny alalan’ny teniny ihany ny rafozam-bavin’i Petera Apostoly izay voan’ny tazo mahery, izany hoe « tazo mahafaty » toy ny voka-dratsin’ny coronavirus ankehitriny (Lio.4 :38-39). . Anio … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel First Sunday after Easter, April, 20th-25th 2020 « God is the redeemer of his people » *

The Message: « God is the redeemer of his people. » This means that there is no other name that can save them. It also points to God’s jealousy, as He is « the Redeemer and Lord of His people, » according to His word said to the Israelites: « But now thus says the Lord, he who created you, … [Read more…]

Église Luthérienne malgache Chant &Évangile Premier Dimanche après Pâques 20-25 avril 2020 « Dieu est le rédempteur de son peuple » *

Le message : « Dieu est le rédempteur de son peuple » signifie qu’il n’y a pas d’autre nom qui puisse sauver ce dernier. Cela signifie aussi la jalousie de Dieu en tant qu’Il est « le Rédempteur et le Seigneur de son peuple », ainsi qu’Il le disait aux Israélites dans les termes suivants … [Read more…]

Madagassische lutherische Kirche Lied & Evangelium Am ersten Sonntag nach Ostern, vom 20.-25. April 2020 „Gott ist der Erlöser seines Volkes” *

Die Botschaft: „Gott ist der Erlöser seines Volkes. » Dies bedeutet, dass es keinen anderen Namen gibt, der sie retten kann. Es weist auch auf Gottes Eifersucht hin, als „der Erlöser und Herr seines Volkes », wie Er zu dem Volk Israel sagte: „Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA III : NY FANDRESEN’I KRISTY

KRISTY MANDRESY NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA « Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? » 1 Kor.15:55 I/ NY FOTO-KEVITRA : KRISTY MPANDRESY MANDRAKIZAY. Teny vavolombelon’i Mama Nenilava: “Hatramin’izay namohazan’i Jesosy ahy, dia tsy mbola nahita Azy resy aho“. Teny fototra: Hoy ny fanambaran’i Jesosy Kristy: « Efa nomena … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA II : NY FANDRESEN’NY FINOANA

/ TSIAHY NY FIZARANA I : NY FIAVIAN’NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA. – Vokatry ny ota : fa ny ota no mahatonga ny fahalovana (Gal.6 :8) sy ny fahatesana (1 Kor.15 :56). – Asan’ny devoly : tsimok’aretina noforonin’ny «sain-dalin’i Satana» (Apok.2 :24) mitarika valan’aretina maneran-tany (pandémie). Ny marina dia izy fitaovana entina iadiavana (bio-terrorisme, guerre … [Read more…]