Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Trinite 29 Jolay – 03 Aogositra 2019 “Tandremo ny didin’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no mampiseho ny fitiavana an’Andriamanitra. Izany dia araka ny tenin’i’ Jesosy manao hoe: ”Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Ho an’izay tia an’Andriamanitra, dia fifaliany indrindra, fa tsy zioga tsy ataony ho tsy antonona azy, ny mitandrina ny didin’Andriamanitra. Hoy Jaona Apostoly manantitra izany manao hoe: ”Fa … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel 5th Sunday after Trinity- July 22-27. “God is Lord”

Introduction: The main idea included in the title “God is Lord” means literally « Know and accept the Lordship of God », even Him as “the unique God.” The first commandment in the ten commandments God gave Moses says, « You shall have no other gods before Me » Exo. 20:3. In this regard, the Lord really expects that … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Trinite 22-27 Jolay 2019 “Tompo Andriamanitra” *

Fitarihan-kevitra: Ny foto-kevibe fonosin’ny lohateny eto manao hoe ”Tompo Andriamanitra” dia midika avy hatrany hoe: ”Fantaro sy ekeo ny maha- Tompo an’Andriamanitra” eny, ”ny maha-TompoTokana Azy”. Fa voalazan’ny didy voalohany ao amin’ny Didy Folo izay nomen’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Mosesy hoe: ”Aza manana Andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:3. Ary amin’izany dia manantena indrindra ny Tompo fa … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Gospel & Song Sunday IV after Trinity 15-20 July 2019 “God’s favour” *

Introduction: It is important for men to receive “God’s approval ». It means that He justifies them, rewards them for their good deeds as this master who said to his servant, « Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge of many things. Come and … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche IV suivant la Trinité 15-20 Juillet 2019 “L’agrément de Dieu”

Introduction: C’est une chose de grande importance pour les hommes que de recevoir ”l’agrément de Dieu”. Cela signifie qu’Il les justifie, et récompense les bonnes œuvres qu’ils ont accomplies, à l’instar du maître qui disait à ses serviteurs: ”C’est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Trinite 15-20 Jolay 2019 “Ny fankasitrahan’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe amin’ny olombelona ny mahazo ny ”fankasitrahan’Andriamanitra”. Ny hevitr’izany dia fanamarinana azy, ny famaliana soa ny asa tsara nataony, toy ny nitenenan’ity tompo ny mpanompony manao hoe: ”Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky* tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21. Mifanjohy amin’izany ny fanambarana nataon’i … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Trinite 08-13 Jolay 2019 “Andriamanitra mamindra fo”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra mamindra fo” dia manambara ny fitiavany indrindra ny olombelona mpanota ka anaovany izay azony rehetra atao mba tsy hahavery azy, fa hahavonjy azy, ary mba tsy hahafaty azy, fa hahavelona azy. Dia miala nenina aminy izy ka tsy tehanatsoaka ny fanekena nataony taminy na koa ny faminframpo nomeny azy. Fa efa … [Read more…]

NY FANEHOAMPANOKANANA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA

NY FANORENANA, NY HAFATRA, NY TANTARA NY FANEHOAM-PANOKANANA SY NY FIAINAM-PIRENENA: FAMINTINANA. – Ny Fanehoam-panokanana dia famantarana manondro an’i Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony, izay nasehony sy nampahafantariny tamin’ny alalan’ny asa nampanaoviny an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mpanompony. Natsangan’Andriamanitra teto amin’ny firenena izany mba hilazana ny efa nifidianany azy ho tany hanorenany ny fanjakany … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche II suivant la Trinité 01-06 Juillet 2019 “Dieu invite les hommes”

Introduction: Le thème ”Dieu invite les hommes” manifeste principalement Son Amour pour eux, afin qu’ils ne tombent pas dans la solitude, ni ne s’égarent  (Lu.10:10). Le principe sur lequel s’établit son invite est qu’”Il soit au milieu des hommes, et que les hommes demeurent en Lui”, selon les propos de Jésus disant: ”Là où je … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Trinite 01-06 Jolay 2019 “Andriamanitra manasa ny olona”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manasa ny olona” dia maneho indrindra ny fitiavany azy tsy ho irery na ho very (Lio.19:10). Ny foto-kevitra iorenan’ny fiantsoany dia ”Izy ho eo amin’ny olona, ary ny olona hitoetra eo Aminy”, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3b. Koa dia miantso sy mitaona ary mitarika … [Read more…]