NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA I : NY FANDRESEN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

/ Nahoana no hoe « mandresy ny tenin’Andriamanitra » ? Satria ny Baiboly na Soratra Masina dia herin’Andriamanitra sy fahefany amin’ny zavatra rehetra. Zavatra telo lehibe no reseny : . Ny fampihorohoroana vokatry ny tahotra ny fahafatesana : fahasahiranan-tsaina (stress), tebiteby (angoisse), fiakaran’ny tosi-drà, tsy fitokisana, fanaonao foana, sns. (Heb.2 :15). . Ny fanahy ratsy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska 20-25 Avrily 2020 « Andriamanitra no Mpanavotra ny olony » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra no Mpanavotra ny olony dia milaza fa tsy misy anarana hafa afaka hanavotra azy. Izany koa dia milaza ny fahasaro-piaron’Andriamanitra amin’ny maha ”Mpanavotra sady ’Tompon’ny olony” Azy, raha hoy Izy tamin’ny Isiraely nanao hoe: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel Easter I and II 13th – 18th April 2020 “Christ, victory of the believers” *

The message: “Christ, victory of the believers:” this theme mainly reveals God’s relationship with man. This is the foundation of the holy covenant that God made with his people, which states that God is willing to guarantee them and that they recognize Him as their God, the only and unique Lord and none else (Exo. … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Andro Paska I & II, 13-18 Avrily 2020 « Kristy, fandresen’ny mino » *

Ny hafatra: Ny hoe: ”Kristy, fandresen’ny mino” dia milaza indrindra ny firaisana antoka amin’Andriamanitra sy ny olona. Izany no fototry ny fanekena masina izay nifanaovan’Andriamanitra tamin’ny olony, ka Andriamanitra manaiky ny hiantoka ny aminy, ary ny olony kosa manaiky Azy ho Andriamaniny, dia Tompo Tokana ka tsy misy hafa (Eks.20:3).Izany fanekena izany dia miorina amin’ny … [Read more…]

Madagassische Lutherische Kirche Palmsonntag – vom 06.-11. April 2020 „Der Bund von ewiger Errettung” *

Die Botschaft: Wir haben die drei großen Themen nacheinander gesehen, die mit dem Werk Gottes zugunsten der Menschen verbunden sind: „seine Erlösung,“, „seine Segnung“, und nun „seine Errettung“. Diese sind Formen der Offenbarung der Gnade Gottes gegenüber den Menschen. Also, um sie unter den Menschen und ihren Nachkommen aufzubauen und fortzusetzen, versiegelt Gott sie durch … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 06-11 Avrily 2020 « Ny fanekem-pamonjena mandrakizay » *

Ny hafatra: Hitantsika nisesy teto ireo Loha-hevidehibe izay mahakasika ny asa ataon’Andriamanitra ho an’ny olona, dia ”ny fanavotana azy,”ny fitahiana azy”, ary izao dia ”ny famonjena azy”. Endrika isehoan’ny fanasoavan’Andriamanitra ny olombelona avokoa izy ireo. Koa mba hiorenan’izany tsarasy haharetany eo amin’ny olona sy ny taranany mifandimby, dia nofatorany tamin’ny alalan’ny ”Fanekena” izy ireo, dia … [Read more…]

Madagassische Lutherische Kirche Lied & Evangelium zweiter Sonntag vor Ostern – vom 30. März – 04. April 2020 „Der Bund von ewiger Segnung” *

Die Botschaft: “Gott macht einen Bund von Segnung” mit seinem Volk: das heißt, Er gibt die Zusicherung, dass Er seinen Segnungsplan für sie erfüllen wird; und gleichzeitig, dass Er seine Segnung für die Nachkommen erhält, gemäß seinem Wort zu Abraham: „Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel 2nd Sunday before Easter – 30th March – 04th April 2020 ”The covenant of eternal blessing” *

The message: “God makes a covenant of blessing” with His people: this means that He gives the guarantee that He will accomplish his plan of blessing for them; and at the same time, that He maintains His blessing for all the generations to come, according to the word He gave to Abraham, saying, “I will … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II mialoha ny Paska 30 Marsa – 04 Avrily 2020  » Ny fanekem-pitahiana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekem-pitahiana” amin’ny olony dia midika fa manome antoka Izy ny amin’ny hanatanterahany ny fikasam-pitahiana ho azy; ary miaraka amin’izany dia mampaharitra mandrakizay ny fitahiany Izy ho amin’ny taranaka mifandimby rehetra, araka ny teny nomeny an’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao … [Read more…]

Eglise Luthérienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche II avant Pâque 30 Mars – 04 Avril 2020 « L’alliance de bénédiction éternelle » *

Le message: Dire que “Dieu fait une alliance de bénédiction” avec son peuple signifie qu’Il donne la garantie de l’accomplissement de son dessein de bénédiction envers lui; et avec cela, il fait durer éternellement sa bénédiction au profit de toutes les générations qui vont se succéder, selon la parole qu’Il a donnée à Abraham disant: … [Read more…]