Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga »

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga » * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”mahagaga” dia milaza zavatra izay tsy haintsika olombelona, ary tsy takatry ny saintsika ho saintsainina na heverina akory aza. Toetra manondro sy manambara an’Andriamanitra indrindra izany, Izay mampisy ny tsy misy, toy ny nitenenany … [Read more…]

Communion de prière du Dimanche II suivant la Trinité Semiane du 11 au 16 Juin 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière du Dimanche II suivant la Trinité Semiane du 11 au 16 Juin 2018 « Dieu invite les pécheurs » * Introduction: Le thème ”Dieu invite les pécheurs” est l’expression de la miséricorde de Dieu envers nous qui sommes séparés de Lui, n’ayant ni force, ni mérite, mais qui sommes pleins de … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018 « Andriamanitra manasa ny mpanota » * Fitarihan-kevitra : Ny ”fanasan’Andriamanitra” dia ny famindrampon’Andriamanitra miantefa amintsika mpanota izay tafasaraka taminy, tsy manankery na voninaihitra, fa feno fahalemena sy tsy fahatanterahana, tsy mahafantatra akory izay antom-pisiantsika na ny lalam-piainana hizorantsika, tsy mahalala an’Andriamanitra Izay nahary … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018 « Die Weisheit nach Gott » * Einleitung:“Die Weisheit nach Gott“: dieses Thema zeigt an, dass es eine Weisheit gibt, die von Gott kommt und Gott gehorcht; und es gibt Weisheit, die nicht von Gott kommt und Gott nicht … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018 “Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” dia manambara fa misy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra sy manaraka an’Andriamanitra; ary misy ny fahendrena tsy avy amin’Andriamanitra sady tsy manaraka an’Andriamanitra. Ny fahendrena araka an’Andriamanitra dia avy any ambony, avy amin’Andriamanitra, … [Read more…]

Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018 “Gott sorgt sich um die Sünder” * Einleitung: Die Grundidee des Themas « Gott sorgt sich um die Sünder” ist, dass Er ihr Leben bewahren will, damit sie nicht sterben und ihre Seelen nicht verloren gehen. Die Sünde scheidet nämlich … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny votoatin-keivtry ny hoe ”Andriamanitra miahy ny mpanota”, dia Izy mitsinjo ny ainy tsy ho faty, ary ny fanahiny tsy ho very. Fa ny ota no efitra mampisaraka ny mpanota amin’Andriamanitra (Isa.59:2), ary izy … [Read more…]