ATSANGANO NY FIRENENA

  Tsy misy fananganana raha tsy misy fanasitranana. Tsy afaka mitsangana ny firenena, tsy afaka mijoro, tsy afaka mandeha, raha tsy efa sitrana izy aloha. Fa maro ny aretiny, be ny ratrany, ary mbola mandindona azy ny aloky ny fahafatesana. Mazava ny baiko omen’ny Tompo: “Sitrano ny marary, Atsangano ny maty” Mat.10:8. Ilain’ny firenena ny … [Read more…]

MANAOVA NY MARINA

  “Izay marina, aoka mbola hanao ny marina ihany izy” Apok.22:11. Sasin-teny: noho ny tsy fahalalana, dia heverin’ny olona sasany ho fahadalana ny manao ny marina. Ny andinin-tSoratra Masina voatondro kosa dia mamporisika antsika hanao ny marina. / Inona no marina? Dia izay tsy misy lainga na fitaka na hafetsena, izay tsy tia kolikoly na … [Read more…]

Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana” * Fitarihan-kevitra: Mila fanasitranana ny zava-boarin’Andriamanitra tojo aretina sy fahafatesana vokatry ny fahotan’ny zanak’olombelona, dia ny nanekeny ny feon’ny devoly handika ny didin’Andriamanitra (Gen.3:1-6). Fa tamin’ny voalohany dia tsy nisy ny aretina araka voasoratra hoe: ”Hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, … [Read more…]

Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah”

HIRA & FILAZANTSARA Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah dia notendren’’Andriamanitra sy nirahiny hitondra sy hanambara ny hafatry ny famonjeny izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: ”Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba … [Read more…]

“NY LOVA NAPETRAK’IREO RAIAMANDRENIM-PIFOHAZANA”

Fifaliana mandrakariva ho antsika, ry havana, ny ahazoantsika mitafa sy midinika eto indray anio, mikasika ny Fifohazam-panahy sy ny Asan’ny Fifohazana izay nataon’ny Tompo eto amin’ny firenentsika. Koa dia mirary ny fahasoavan’ny Tompo mbola harotsany be dia be amintsika eo am-panarahana ity fandaharana ity. Ho voninahitr’Andramanitra Tompontsika. Hivavaka isika: “Tompo ô; misaotra indrindra anao izahay … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XVII suivant la Trinité Semaine du 24 au 29 septembre 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XVII suivant la Trinité Semaine du 24 au 29 septembre 2018 “Dieu libère” * Introduction: Plusieurs jougs peuvent nous enchaîner, en tant que simples êtres humains. Une vie spirituelle entachée d’imperfections (par exemple, un coeur, sans cesse inquiet à cause de l’incrédulité, ignorant la repentance), un état de … [Read more…]

Gebetsgemeinschaft, am 17. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 24. zum 29. September 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetsgemeinschaft, am 17. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 24. zum 29. September 2018 “Gott macht frei” * Einleitung: Die Jöcher, die uns Menschen verbinden, sind verschieden. Ein ungesundes spirituelles Leben (z. B. ein Herz, das unfähig ist, Buße zu tun; das wegen Unglauben immer zweifelnd ist), eine Herzenshaltung (einander hassend … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka” * Fitarihan-kevitra: Maro ny zioga mety mamatotra antsika olombelona. Ao ny fiainam-panahy tsy lavorary (ohatra, ny fo tsy mahalala mibebaka, ny mitebiteby lava tsy mety mino), ny toe-po (mankahala sy mialona ny namana, tia mamaly ratsy ny ratsy), ny fahazaran-dratsy … [Read more…]

Communion prayer, 16th Sunday after Trinity Week of 17 to 22 September 2018

MALAGASY LUTHERAN CHURCH Communion prayer, 16th Sunday after Trinity Week of 17 to 22 September 2018 “God gives life” * Introduction: “God’s giving life” is the primary idea contained in God’s creation work since the beginning, as it is written: “In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless … [Read more…]