Communion de prière Dimanche Nouvel An et Epiphanie Semaine du 02 au 07Janvier 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche Nouvel An et Epiphanie Semaine du 02 au 07Janvier 2017 ” Epiphanie, Nouvel An de Dieu ” * Introduction: Epiphanie, Nouvel An de Dieu, parce que la manifestation de Dieu par le Messie, ou Epiphanie, vise à apporter le renouveau pour le salut, selon la prophétie … [Read more…]

Worship Communion 1st Sunday of the New Year and Epiphany Week from January 02 to January 07, 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Worship Communion 1st Sunday of the New Year and Epiphany Week from January 02 to January 07, 2017 « Epiphany, the New Year of God » * Introduction: Epiphany, the New Year of God, because the appearance of God through the Messiah or Epiphany aims to bring renewal for salvation. This is … [Read more…]

Gebetszelle am Sonntag des neuen Jahres und der Epiphanie Die Woche vom 02. bis zum 07. Januar 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am Sonntag des neuen Jahres und der Epiphanie Die Woche vom 02. bis zum 07. Januar 2017 „Epiphanie, das neue Jahr Gottes“ * Einleitung: Epiphanie, das neue Jahr Gottes, denn die Erscheinung Gottes durch den Messias oder Epiphanie zielt auf die Erneuerung zum Heil ab, wie es über den … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017 ”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no … [Read more…]

Gebetsgemeinschaft letzter Sonntag in 2016 Die Woche vom 26. bis zum 31. Dezember 2016 “Vor dem neuen Jahr stehen”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetsgemeinschaft letzter Sonntag in 2016 Die Woche vom 26. bis zum 31. Dezember 2016 “Vor dem neuen Jahr stehen” * Einführung: Als Menschen wünschen wir uns vieles zum neuen Jahr. Es lässt sich folgendermaßen zusammenfassen: „Gnaden, Segnungen, Erfolg, Gesundheit“. Die Heilige Schrift sagt: „Denn »wer das Leben lieben und gute … [Read more…]

Communion’s prayer Sunday after Christmas Week from 26, to 31 December 2016 Communion’s prayer Sunday after Christmas Week from 26, to 31 December 2016 “Facing the New Year”

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion’s prayer Sunday after Christmas Week from 26, to 31 December 2016 “Facing the New Year” * Introduction: Many are are our wishes as humans for the New Year. This can be encompassed by “grace, blessing, success and health.” Do you wish to live a long life? The Holy Scriptures … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016 « Miatrika ny Taona Vaovao » Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana, fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza maniry fiainana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010 * « TONGA NY MESIA, MIPOSAKA NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA » Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: ”Ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena” Isa.60:2a. Tanteraka ara-bakiteny amin”ny tanintsika sy ny firenentsika, indrisy, izany teny izany. Saingy tsy resin’izany kosa … [Read more…]