Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016 “Andriamanitra mitahy” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra mitahy”, ka hoy ny mpanao Salamo: ”Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany » Sal.33:12 . Ny fahatanterahan’ny fahasambarana ho antsika olombelona dia ny fanomezany an’i Jesosy Kristy Zanany, … [Read more…]

Gebetszelle am 9. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 25. bis zum 30. Juli 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 9. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 25. bis zum 30. Juli 2016 „Sei treu im Herrn » * Einleitung: Treu zu sein ist eine Charaktereigenschaft, die Gott von den Seinen verlangt, d.h. dass sie ehrlich, nicht zweideutig seien, das Ehrenwort und den geschlossenen Bund nicht verraten und den … [Read more…]

Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinite Semaine du 25 au -30 Juillet 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinite Semaine du 25 au -30 Juillet 2016 “Sois fidèle dans le Seigneur” * Introduction: Dieu exige des siens la qualité d’être fidèle, c’est qu’Ils soient trouvés sincères, non ambigus, ne trahissant pas la parole donnée et l’alliance qu’ils ont faite, et accomplissant … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite Herinandro 25-30 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite Herinandro 25-30 Jolay 2016 “Aoka ho mahatoky ao amin’ny Tompo” Fitarihan-kevitra: Toetra takian’Andriamanitra amin’ny olony ny ho mahatoky, dia izy ho hitany ho marina, tsy miroroa saina, tsy mivadika amin’ny teny sy ny fanekena nataony, ary manao ny sitrapon’ny Tompo izay naniraka azy. Natsangan’Andriamanitra ho vavolombelon’ny … [Read more…]

Communion de prière Dimanche VIII suivant la Trinité Semaine du 18-23 Juillet 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche VIII suivant la Trinité Semaine du 18-23 Juillet 2016 “L’identité du peuple de Dieu” Introduction: Jésus a défini clairement l’identité de ses disciples comme suit : ”Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde” Jn.17:16. Ainsi Dieu met à part … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite Herinandro 18-23 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite Herinandro 18-23 Jolay 2016 “Ny maha-olon’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Famaritana mazava no nataon’i Jesosy ny amin’ireo mpianany: “Tsy naman’izao tontolo izao izy, tahaka Ahy tsy naman’izao tontolo izao” Jao.17:16. Ary dia avahan’Andriamanitra ny olony ka hoy Izy: “Mivoaha eo aminy ary aza manendry izay zavatra tsy madio”. Dia … [Read more…]

Communion de prière Dimanche VII suivant la Trinité Semaine du 11-16 Juillet 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche VII suivant la Trinité Semaine du 11-16 Juillet 2016 “Dieu prend soin de la vie” Introduction: Dieu prend soin de la vie selon qu’il est écrit:” Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants” Mt.22:32b. Ainsi donc, c’est pour avoir la vie qu’Il nous invite … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite : Herinandro 11-16 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite Herinandro 11-16  Jolay 2016 “Andriamanitra miahy ny aina” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny aina araka ny voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy an’ny maty, fa an’ny velona” Mat.22:32b. Koa dia ho amin’ny fiainana no itaomany antsika hitady azy, dia isika izay maty tao amin’ny fahotana ka tafasaraka taminy. … [Read more…]